Jak vypadají kontroly překompenzace v návrhu novely ZPOZE

V pátek 9. 11. 2018 předalo Ministerstvo průmyslu a obchodu do připomínkovacího řízení návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie, přičemž jedním z jeho hlavních cílů je zavedení mechanismu kontrol překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Návrh novely jsme pro Vás zanalyzovali a níže přinášíme shrnutí základních bodů, v rámci nichž se bude při kontrolách postupovat.

advokát, Frank Bold advokáti
Foto: Fotolia

Sektorové šetření

V první fázi kontrol překompenzace budou osloveni všichni výrobci daného sektoru provozující zdroj, kterého se kontrola týká, s žádostí o vyplnění zaslaného výkazu. Podle důvodové zprávy se předpokládá celkem osm výkazů, a to pro:

  • biomasu,
  • bioplyn,
  • důlní plyn,
  • skládkový plyn,
  • FVE,
  • VTE,
  • MVE,
  • rekonstruované MVE.

Sektorové šetření bude zahajováno po uplynutí 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla výrobna dle údaje v systému operátora trhu uvedena do provozu. Sektorové šetření pro výrobny uvedené do provozu v roce 2009 tak bude například probíhat od 1. 1. 2020. Ukončeno pak musí být nejpozději do 30. 6. kalendářního roku, v němž bude zahájeno, zveřejněním zprávy o výsledcích šetření. Výjimkou je sektorové šetření, které proběhlo u výroben uvedených do provozu v letech 2006 až 2008 a které proběhlo v první polovině letošního roku, jehož výsledky budou zveřejněny do tří měsíců od nabytí účinnosti novely.

Výrobci jsou povinni v rámci sektorového šetření sdělit pravdivá a úplná data pod sankcí uložení pokuty až do výše ročního nároku na podporu. V této fázi kontrol překompenzace se nepředpokládá prověřování dat z hlediska jejich pravdivosti a úplnosti, avšak budou vyloučena z dalšího vyhodnocování zjevně chybná data.

Způsob a metodika vyhodnocení dat bude předmětem prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu. O výsledcích sektorové šetření bude Ministerstvo průmyslu a obchodu informovat vládu a v případě zjištění rizika existence nadměrné podpory (překompenzace), bude informovat také operátora trhu a dotčené výrobce prokazatelným způsobem do 15 dnů ode dne zveřejnění výsledku sektorového šetření.

Opatření obecné povahy k zajištění přiměřenosti podpory

V případě, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zjistí riziko existence nadměrné podpory (překompenzace) v sektoru, může ministerstvo vydat opatření obecné povahy, kterým může zakázat nebo omezit pobírání podpory pro všechny výrobce v daném sektoru. Proti návrhu opatření obecné povahy bude možné vznášet připomínky a námitky. Samotné opatření obecné povahy pak lze napadnout žalobou podle soudního řádu správního.

Po vydání opatření obecné povahy budou mít výrobci možnost do 30 dnů požádat o rozhodnutí o nadměrné podpoře v jejich konkrétním případě. Pokud tak neučiní, bude pro ně opatření obecné povahy závazné. Drobným defektem úpravy je bohužel skutečnost, že není uvedeno, u koho a jakým způsobem má být o rozhodnutí o nadměrné podpoře požádáno, lze však předpokládat, že toto bude zahrnuto do samotného opatření obecné povahy.

Dobrovolné přijetí opatření proti nadměrné podpoře

Zákon pracuje ve vymezených případech také s možností přijetí dobrovolného opatření proti nadměrné podpoře ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o výsledku sektorového šetření, a to prostřednictvím systému operátora trhu.

Opatření může spočívat za zákonem stanovených podmínek v pozastavení podpory počínaje dvanáctým rokem od uvedení výrobny do provozu anebo ve vrácení poskytnuté investiční podpory. Pokud bude opatření takto dobrovolně přijato, bude se považovat podpora za přiměřenou.

Individuální kontrola přiměřenosti podpory

Je-li sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory a výrobce elektřiny se nepodřídí opatření obecné povahy ministerstva ani nezvolí dobrovolné opatření proti nadměrné podpoře, bude provoz jeho výrobny podroben individuální kontrole přiměřenosti podpory. Stejný postup bude uplatňován v případech, kdy byla souběžně k provozní podpoře výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie čerpána také investiční podpora, a dále v případech KVET s celkovým instalovaným výkonem nad 5 MW uvedených do provozu v letech 2013-2015.

Individuální kontrolu provádí územní pracoviště Státní energetické inspekce, v jejímž územním obvodu se nachází předmětná výrobna. K zahájení kontroly může dojít nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění výsledku sektorového šetření. Pokud tedy například budou v souladu se zákonem výsledky sektorového šetření pro výrobny uvedené do provozu v roce 2009 zveřejněny v zákonné lhůtě dne 30. 6. 2020, pak by individuální kontrolu musela Státní energetická inspekce zahájit nejpozději do 30. 12. 2020. Pokud tak učiní později, měla by být individuální kontrola považována za nezákonnou a bylo by možné se proti ní bránit i žalobou podle soudního řádu správního. SEI při kontrole postupuje podle kontrolního řádu, tudíž za zahájení individuální kontroly musí být považován pouze některý z kontrolních úkonů dle § 5 kontrolního řádu.

Předmětem individuální kontroly je prověření výše vnitřního výnosového procenta investic. Inspekce zde vychází buď z výkazu, který výrobce předložil již dříve v rámci sektorového šetření, popřípadě předloženého v průběhu kontroly. Důležité je totiž uvést, že výrobce je oprávněn tyto dříve uvedené údaje po zahájení individuální kontroly aktualizovat či doplňovat. To však nezbavuje výrobce povinnosti již v rámci sektorového šetření uvést pravdivé a úplné informace. Pokud výrobce potřebné údaje nepředloží, může Státní energetická inspekce pro výpočet vnitřního výnosového procenta použít hodnoty nákladů a výnosů stanovené prováděcím předpisem.

Oproti původním návrhům již nebude Státní energetická inspekce oprávněna prověřovat okamžik uvedení výrobny do provozu, tudíž rozhodným bude i pro tyto účely okamžik uvedení výrobny do provozu uvedený v systému operátora trhu.

Výstupem individuální kontroly je protokol o kontrole, který bude zahrnovat i závěry o existenci nadměrné podpory nebo o riziku jejího vzniku v budoucím období. Proti kontrolním závěrům uvedených v protokolu o kontrole lze podat námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení protokolu.

Řízení o nadměrné podpoře

Na základě závěrů uvedených v protokolu o kontrole zahájí Státní energetická inspekce správní řízení o nadměrné podpoře. V tomto správním řízení se bude opět prokazovat existence či riziko vzniku nadměrné podpory. Státní energetická inspekce však bude v podstatné míře tyto skutečnosti dovozovat z kontrolních zjištění provedené kontroly.

Řízení je zakončeno vydáním rozhodnutí o nadměrné podpoře, kterým může být nařízeno v krajním případě vrátit část již poskytnuté provozní podpory anebo její omezení do výše stanoveného množství MWh vyrobené elektřiny v budoucím období.

Účinky tohoto rozhodnutí jsou vztaženy pochopitelně až k právní moci vydaného rozhodnutí. Důležitá je z tohoto pohledu skutečnost, že proti rozhodnutí o nadměrné podpoře je přípustné odvolání k ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce a rozhodnutí o odvolání je standardně přezkoumatelné ve správním soudnictví včetně možnosti přiznání odkladného účinku žalobě či případné kasační stížnosti.

V případě, že máte jakékoliv nejasnosti v připravovaném postupu ministerstva a Státní energetické inspekce, nebo máte zájem o právní či ekonomické konzultace v oblasti kontroly překompenzace, jsme připraveni vám poskytnout plnou podporu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články