Menu

Články

Karlovarské právnické dny jako svobodné fórum pro nadnárodní debatu mezi právníky různého původu

ČlánkyOstatníMgr. Bc. Kamila Bartošová20.06.2017
Mgr. Bc. Kamila Bartošová20.06.2017

Ve čtvrtek 8. června 2017 v dopoledních hodinách zahájil JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident Karlovarských právnických dnů, prestižní konferenci, kterou lze považovat za jednu z nejtradičnějších konferencí ve světě práva – jubilejní XXV. Karlovarské právnické dny (Karlsbader Juristentage).

Konference probíhala v příjemném prostředí slavnostního sálu hotelu Ambassador v Karlových Varech od 8. do 10. června. I letos se u konferenčního stolu vystřídala řada řečníků, kteří přednesli své odborné příspěvky a zároveň tím položili mnoho otázek hodných otevřené diskuze nejen v prostorách konference, ale i mimo ni. Program konference organizátoři rozdělili dle oblastí, ve kterých byla přednášena jednotlivá témata. Takto zazněly příspěvky vztahující se k občanskému právu hmotnému, procesnímu, oblasti práva a internetu, trestnímu právu, evropskému právu, insolvenčnímu právu a právu autorskému.

Jako první vystoupil v dopoledním bloku věnovanému občanskému právu hmotnému hlavní tvůrce nového občanského zákoníku prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. se svým příspěvkem na téma „Ekvita a občanský zákoník“, v němž poukázal především na smysl ustanovení § 10 odst. 2 občanského zákoníku, jež dle jeho výkladu vybízí soudce, aby v případech, na které zákonodárce nepamatoval, vymyslel právní pravidlo, jaké mělo napadnout právě zákonodárce. V souvislosti s ustanovením § 2 odst. 3 občanského zákoníku pak zmínil několik rozhodnutí obecných soudů, kde byla v důsledku střetu s nestandardní situací využita ekvita, chápaná jako právní slušnost.

Dalším vystupujícím řečníkem byl JUDr. Ing. Pavel Horák Ph.D., který svým příspěvkem „Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky“ seznámil účastníky konference se základními výkladovými problémy, které vznikají při postupování pohledávek. JUDr. Horák uvedl, že zkoumal-li soud nižšího stupně smlouvu o postoupení pohledávky a vzhledem k její neplatnosti či neexistenci postupníkovi žalobu zamítl, nepostupoval dle judikatury správně. Dále se ve svém příspěvku věnoval rovněž otázkám posouzení platnosti postupní smlouvy v rámci nové právní úpravy a na závěr shrnul aktuální otázky týkající se této problematiky. V rámci občanského hmotněprávního bloku vystoupili také prof. JUDr. Josef Bejček, Csc., se svým příspěvkem „Variace na téma započtení, uznání a narovnání“, prof. JUDr. Josef Fiala, Csc., s tématem „Problematika „Superficies solo cedit“ a JUDr. Milan Hulmák, Ph.D, který se věnoval „Kontrole cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách.“   

Čtvrteční odpoledne bylo věnováno tématům týkajícím se občanského práva procesního a problematice práva a internetu. Na úvod odpoledního bloku vystoupila vídeňská prof. Dr. Christiane Wendehorst s přednáškou na téma „Právní povaha „Internet of things“. Občansko-procesně právní blok zahájil soudce Ústavního soudu ČR doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. stále aktuálním tématem „Právo na zákonného soudce“. V rámci svého vystoupení se věnoval především problematice určení soudního tělesa příslušného k rozhodování (samosoudce vs. senát aj.) a rovněž problematice podjatosti soudce, či podmínkám odnětí věci zákonnému soudci.

Následně vystoupil před účastníky konference člen představenstva Karlovarských právnických dnů Mgr. et Mgr. Michal Vávra se svým příspěvkem „Koncentrace řízení – srovnání české a rakouské právní úpravy a praxe“, kterého známe rovněž jako ostříleného moderátora nejen konference Karlovarské právnické dny. Poutavým způsobem poskytl srovnání soudní praxe vztahující se ke koncentraci řízení v civilním procesu a zdůraznil, že i když se může na první pohled jevit rakouská právní úprava jako striktnější, praxe prokazuje pravý opak. Ve svém příspěvku se pak zaměřil na aplikaci „problematického“ ustanovení § 114b občanského soudního řádu a zároveň zmínil některé způsoby vypořádání se soudců s koncentrací řízení, se kterými se ve své advokátní praxi setkává. Závěrem tohoto bloku přednesl JUDr. Martin Vladik příspěvek na téma „Informace o prvním rozhodnutí velkého senátu NS SR ze dne 19.4.2017, sp. zn. 1 VCdo 2/2017“, v němž se zabýval především přípustností dovolání a dovolacího řízení s ohledem na legislativní změny účinné od 1. května 2017, k nimž na Slovensku došlo v důsledku přijetí zákona č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok.

V odpoledním bloku přednášek zazněly příspěvky na téma Právo a internet. Otevřel jej JUDr. Martin Maisner, Ph.D. s příspěvkem na téma „Problematika poskytování právních služeb na internetu – elektronická advokacie“, v němž se věnoval základním otázkám problematiky poskytování právních služeb na internetu. Následně se ujali slova soudce Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Ján Šikuta, Ph.D., s příspěvkem „Svoboda projevu, internet a rozvíjející se judikatura ESLP“ a doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., který se zabýval „Právní úpravou odpovědnosti Uber, Airbnb a dalších internetových platforem“. V rámci tohoto bloku vystoupil rovněž Mgr. František Korbel, Ph.D. s příspěvkem na aktuální téma „Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti a její limity“, ve kterém vymezil pojmy týkající se služeb informační společnosti a dále se věnoval odpovědnosti subjektů za přenášené informace a za obsah informací uživatele. Na tomto místě rovněž zmínil několik zásadních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, která se neodmyslitelně vztahují k této problematice. Čtvrteční konferenční program byl v pozdějších odpoledních hodinách ukončen diskuzí a účastníci se dále mohli věnovat například zdravotní procházce po karlovarské kolonádě.

Páteční program byl věnován trestnímu právu, evropskému právu a aktuálním otázkám z Nejvyššího správního soudu České republiky. V rámci trestního bloku vystoupili předseda Nejvyššího soudu České republiky prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který seznámil účastníky konference s problematikou uplatnění zásady ne bis in idem při posuzování trestní odpovědnosti za zkrácení daně, nejvyšší státní zástupce České republiky JUDr. Pavel Zeman s tématem „Zvlášť závažná hospodářská a daňová kriminalita“ a vrchní státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., která se ujala slova v závěru trestního bloku s příspěvkem na téma „K (ne)ukládání peněžitých trestů soudy ČR“, v němž zdůraznila zejména změny v právní úpravě peněžitých trestů a s tím související důvody neukládání tohoto trestu soudy.

V bloku Evropské právo vystoupila soudkyně Tribunálu Soudního dvora Evropské unie prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. se svým příspěvkem na téma „Obecné právní principy, ochrana minoritních akcionářů a rozhodnutí Audiolux“, následně se ujal slova soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie Dr. Dean Spielmann s tématem „Hranice a prolínání rozhodování ESLP a ESD“. V odpoledních hodinách se pak účastníci konference mohli seznámit s aktuálními tématy „Brexit a evropské právo obchodních korporací“ v podání prof. Dr. Martina Winnera či „Nejnovější vývoj v německém a evropském právu obchodního zastoupení“ od samotného prezidenta Karlovarských právnických dnů prof. Dr. Friedricha Westphalena. Evropský blok pak zakončil vídeňský prof. Ernst Karner, Dr., přednášející o „Poměřování náhrady výše bolestného – rozdílné perspektivy v národních úpravách". V závěru pátečního dne vystoupil předseda Nejvyššího správního soudu České republiky JUDr. Josef Baxa, jenž umožnil účastníkům konference exkurs do historie svým příspěvkem „Vývoj správního soudnictví“. Tím však páteční program pro účastníky konference neskončil.

Ve večerních hodinách se sešli všichni účastníci konference včetně přítomných řečníků ve slavnostním sále Grandhotelu Ambassador, kde byly slavnostně předány ceny viceprezidentem KJT JUDr. Vladimírem Zoufalým za společnost Karlovarské právnické dny. Autorskou cenu KJT získal „Civilný sporový poriadok. Komentár" od autorů Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kolektiv vydaný v nakladatelství C. H. Beck a rovněž „Občanský zákoník IV“ z dílny autorů Melzer, Tégl a kolektiv vydaný nakladatelstvím Leges. Dále bylo vyhlášeno ocenění Pocta judikátu KJT 2017, kterou získalo rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky se sp. zn. 29 Cdo 5036/2015. Prestižní cenou KJT 2017 za nejlepší právnický časopis byl oceněn časopis ARS NOTARIA.

Přesto, že účastníci konference Karlovarské právnické dny rozvíjeli živé debaty o aktuálních právních otázkách různých oborů do pozdních hodin, během sobotního dopoledne přišli načerpat další odborné poznatky z oblastí insolvenčního práva a práva autorského. Ke konferenčnímu stolu přistoupily další významné osobnosti právního světa jako například doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M., s tématem „Předinsolvenční povinnosti statutárních orgánů“, předseda senátu Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmář s velice přínosným a aktuálním tématem, s ohledem k blížící se účinnosti novely insolvenčního zákona, „Aktuální otázky insolvence – koncepční změny, šikanózní postupy v insolvenci a boj proti nim“ a předseda trestněprávního kolegia Nejvyššího soudu České republiky JUDr. František Púry, Ph.D. s „Dopady insolvenčního práva na trestní odpovědnost“.

V oblasti autorského práva pak přednesl téma „Kolektivní správa autorských práv: skutečný rozsah práv a povinností“ prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. V závěru konference proběhla pódiová diskuze na téma „Aktuální otázky korporátního práva. (Pravidlo „čtyř očí“ v činnosti statutárních orgánů, možnost odejmutí práv akcionářům a další otázky)“. Zde se účastníci mohli těšit z přítomnosti prof. JUDr. Jana Dědiče, prof. JUDr. Márii Patakyové, Ph.D. a předsedy senátu Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Petra Šuka. V odpoledních hodinách byla konference slavnostně zakončena, kdy Ing. Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Rakousku, pronesl závěrečný přípitek. V úplném závěru konference Karlovarské právnické dny pak obohatil účastníky o informace týkající se role diplomacie při komparaci práv a úvah de lege ferenda.

Program XXV. Ročníku Karlovarských právnických dnů byl i v tomto roce, jak je patrné i z tohoto článku, velmi pestrý na přednášená témata a rovněž na diskuzi, kterou tato témata vyvolávala a moderátoři konference rozdmýchávali. V závěru nutno podotknout, že právě tímto konference Karlovarské právnické dny plní i nadále své poslání, neboť, jak uvedl prezident KJT prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen v úvodním slovu sborníku XXV. Karlovarské právnické dny: „A to právě dělá z konference KPD svobodné fórum pro nadnárodní debatu mezi právníky různého původu: férová, fundovaná pře o správnou cestu, možná také o spravedlivější cestu. Výměna argumentů, všech pro a proti.“

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři