Licenční řízení FAČR – právní kritéria

Poslední lednový den bylo zahájeno Licenční řízení pro kluby I. a II. ligy týkající se soutěžního ročníku 2018/2019. Žadatelé, kterými jsou aktivní účastníci HET ligy nebo Fortuna národní ligy se předložením požadovaných dokumentů ucházejí o udělení licence k účasti v profesionálních soutěžích organizovaných Ligovou fotbalovou asociací, potažmo v evropských soutěžích, které organizuje evropská fotbalová unie známá pod zkratkou UEFA.

Foto: Shutterstock

Poskytovatelem licence je Fotbalová asociace ČR, která jmenuje Licenčního manažera. Ten má na starosti klubový licenční systém, zodpovídá za něj a řídí ho. V současné době tuto roli zastává Stanislav Rýznar. Systém orgánů, které následně rozhodují o udělení licence je dvoustupňový, první instanci zastává Licenční komise, odvolacím orgánem je pak Licenční tribunál. Oba orgány jsou na sobě nezávislé a jejich členy jmenuje na čtyřleté období Výkonný výbor Fotbalové asociace.

Rozhodovací orgán může rozhodnout o udělení jednoho ze tří typů licence – GOLD, SILVER nebo BRONZE. První jmenovaný typ licence opravňuje klub v účasti nejen v profesionálních soutěžích organizovaných LFA, ale také v evropských pohárech. Často se o něj ucházejí přední kluby české nejvyšší soutěže, které mají ambice prosadit se i na evropské úrovni. Typ licence SILVER opravňuje klub hrát obě české profesionální soutěže, ale neumožňuje působení v soutěžích organizovaných UEFA, licence BRONZE pak dovoluje klubu účastnit se Fortuna národní ligy – 2. nejvyšší české soutěže. Důležité je zmínit, že licence je nepřevoditelná a její platnost vyprší vždy po skončení příslušného soutěžního ročníku. Rozhodovací orgán navíc může licenci předčasně odejmout, a to v případě, že některá podmínka pro vydání licence již není plněna, nebo nabyvatel licence porušuje některou svou povinnost vyplývající z předpisů upravujících klubová licenční pravidla.

Žádost o licenci jako takovou, je třeba v tomto roce podat nejpozději do 1. 3. Kluby však musí doložit také dokumentaci z 5 kategorií popsaných v Licenčním řádu FAČR. Jedná se o kategorie Sport, Infrastruktura, Personální, Legislativa a Finance. Dokumenty týkající se prvních dvou zmíněných oblastí musí kluby dodat do 13. 3. 2018, pokud jde o kategorie Personální a Legislativa, termín je stanoven na 27. 3. 2018, co se týče kategorie Finance, dokumentace k ní musí žadatel předložit nejpozději 10. 4. 2018.

V této části se budeme podrobněji věnovat právním kritériím a požadavkům licenčního řádu. Klub musí v první řadě předložit Prohlášení o účasti v klubových soutěžích UEFA a FAČR, kterým uzná příslušné sportovně právní předpisy za závazné, zaváže se je dodržovat, uzná pravomoc a působnost sportovních orgánů, zaručí správnost předložených dokumentů, pověří příslušné orgány jejich přezkumem a umožní jejich dodatečnou kontrolu. Zejména se prostřednictvím prohlášení zaváže účastnit se soutěží uznaných FAČR, UEFA A FIFA.

Dalším z požadovaných dokumentů, které je třeba v rámci minimální právní informace doložit, jsou stávající platné stanovy klubu a výpis z veřejného rejstříku, případně výpis z registru klubů FAČR. Je nutno doplnit, že žadatelem o licenci může být pouze fotbalový klub, tj. právnická osoba, která má, dle zákona o obchodních korporacích, statut akciové společnosti a její akcie jsou vydány pouze na jméno.

Klub musí Fotbalové asociaci předložit také dokument obsahující informace o celkové právní struktuře skupiny, jejíž je klub součástí, k zákonnému datu uzávěrky před uplynutím lhůty pro podání žádosti o licenci. Zajímavé je, že tento dokument musí být předložen v podobě grafického znázornění a řádně schválen vedením společnosti. Poskytovatel licence musí být navíc informován o všech změnách, které se v právní struktuře skupiny uskutečnily od předchozí uzávěrky až do předložení grafické podoby pro aktuální licenční řízení. Tento dokument musí jasně určit a obsahovat minimálně informace o žadateli o licenci případně registrovaném členu asociace, veškerých dceřiných společnostech případně registrovaných členech asociace, přidružených nebo sesterských subjektech, mateřských společnostech, a to až k hlavní a nejvyšší mateřské společnosti, a také informace o jakékoliv osobě, která má 10% a vyšší přímý nebo nepřímý vlastnický podíl ve vlastnické struktuře klubu. Právní struktura musí také kromě názvu obsahovat informace o hlavní obchodní činnosti a o veškerých fotbalových činnostech, velikost obchodního podílu (a podíl na hlasovacích právech, je-li odlišný), u všech dceřiných společnosti registrovaného člena musejí být zároveň uvedeny údaje, jako jsou základní kapitál, celková aktiva, výnosy a vlastní kapitál.

V této souvislosti je navíc třeba zmínit fakt, že Stanovy Fotbalové asociace České republiky v čl. 16 odst. 6 bod b) stanoví zvláštní povinnosti členského klubu. V souvislosti s právní strukturou se jedná zejména o povinnost zabezpečit dodržení požadavku, že jedna osoba může pouze v jednom členském klubu přímo nebo nepřímo disponovat s 50% a více hlasovacími právy, když při určení hlasovacích práv se nepřihlíží k omezení hlasovacích práv vyplývajících z dohod, rozhodnutí orgánu členského klubu nebo zakladatelského právního jednání, nebo mít podíl o velikosti 50% a vyšší. Tímto ustanovením je tak do určité míry omezeno vícenásobné vlastnictví klubů.

Jak již bylo uvedeno, povinným statutem je pro fotbalové kluby, které žádají o licenci, forma akciové společnosti. V případě akcií s nominální hodnotou vydávaných na jméno není přesná vlastnická struktura vysledovatelná z údajů vedených v obchodním rejstříku, protože tito akcionáři nejsou uvedeni v hlavním výpisu, ale je možné je identifikovat např. z účetní závěrky nebo jiných dokumentů, které jsou akciové společnosti povinné doložit. Tato situace je u klubů z první ligy poměrně častá a požadavek licenčního řádu na doložení úplné právní struktury se jeví jako logický.

Druhou možností, kterou kluby používají, je model jediného akcionáře. Z první ligy můžeme uvést jako příklad dvě společnosti, FC Viktoria Plzeň a. s. a FC Slovan Liberec a. s. Oba kluby jsou pravidelnými účastníky evropských soutěží. Liberec je plně vlastněn společností Preciosa a. s. která je předním světovým výrobcem skla. Jediným akcionářem společnosti FC Viktoria Plzeň a. s. je akciová společnost Viktoria Plzeň 1911 a. s., jejímž jediným akcionářem je pak předseda představenstva samotného klubu Tomáš Paclík, který je v současnosti rovněž členem Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky. Tomáš Paclík ve Výkonném výboru zastupuje profesionální kluby. Stejnou situaci můžeme pozorovat i v souvislosti s AC Sparta Praha fotbal a. s. Více než 98% akcií tohoto klubu patří společnosti J & T Credit Investments, a. s., která působí v oblasti bankovnictví. Člen představenstva klubu i společnosti, pan Dušan Svoboda je také členem Výkonného výboru FAČR a současně navíc předsedou Ligové fotbalové asociace, která sdružuje profesionální fotbalové kluby a vyjednává jejich jménem s Fotbalovou asociací a dalšími subjekty ve fotbalovém prostředí. Dalším příkladem, kdy je klub vlastněn jediným akcionářem, je Hradec Králové. Akcie místního klubu FC Hradec Králové, a. s. vlastní ze 100 % statutární město Hradec Králové.

Poslední model, který je v podstatě jakousi konkrétní subvariantou prvního, je aplikován jiným fotbalovým klubem z hlavního města, Bohemians Praha 1905, a. s. Jeho akcie jsou převážně majetkem fanoušků klubu. Je to možné díky skutečnosti, že akcie tohoto klubu mají různé hodnoty od 10 Kč do 10.000 Kč, takže je relativně jednoduché, aby někteří fanoušci podíl v klubu získali.

Právní požadavky v souvislosti s licenčním řízením se ve vztahu ke klubům zdají jako relativně přísné, pokud však zohledníme, jaké množství financí v současné době ve fotbalovém prostředí obíhá a jak častým jevem je v této oblasti střet zájmů, je podobně striktní regulace jednoznačně na místě. Další oblastí, které se budeme podrobněji věnovat v dalším vydání, jsou finanční kritéria.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články