Novinky v předpisech FIFA i FAČR

Na jednání, které se konalo v Bogotě v březnu tohoto roku, byla Radou FIFA schválena řada novelizací v rámci FIFA Regulations on Status and Transfer of Players (dále jen FIFA RSTP). V souladu s těmito předpisy, které jsou hlavním dokumentem zabývajícím se právy a povinnostmi fotbalistů na mezinárodní úrovni, musí být i vnitřní předpisy národních členských asociací, tedy i FAČR.

Foto: Shutterstock

Všechny změny, kterým se budeme v tomto článku věnovat, nabyly účinnosti 1. 6. 2018, a v návaznosti na to přišla s úpravou vnitřních předpisů také Fotbalová asociace České republiky a tyto novelizace řádně zohlednila. „České“ změny nabyly účinnosti 1. 7. 2018.

V prvé řadě je třeba upozornit na článek 14 FIFA RSTP, do kterého byl doplněn nový odstavec, obsahující ustanovení o tom, že jakékoliv nečestné jednání kterékoliv ze stran mající za cíl vypovězení smlouvy nebo změnu podmínek smlouvy opravňuje protistranu (klub nebo hráče) vypovědět jednostranně smlouvu z titulu tzv. just cause, tedy z oprávněného důvodu.

Do předpisů byl rovněž doplněn zcela nový článek 14bis, který má na práva hráčů zásadní vliv. Nově bude totiž hráč oprávněn vypovědět smlouvu jednostranně i v případě, že mu klub neuhradí odměnu za období 2 měsíců, namísto 3 měsíců, jak tomu bylo doposud. Nově je však třeba nejprve zaslat klubu písemnou výzvu k nápravě a poskytnout mu lhůtu k uhrazení dlužné částky v délce 15 dní. Podle dříve platných předpisů byla lhůta pouze 10 dní.

Pokud jde o odměny, které nejsou hráčům vypláceny na měsíční bázi, tedy různé bonusy a další prémie, je hráč po uplatnění stejného postupu oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že mu klub dluží částku, která odpovídá minimálně výši 2 měsíčních odměn. Této problematice se věnuje odstavec 2 článku 14bis.

Pozadu v tomto ohledu nezůstala ani FAČR a všechna zmíněná pravidla zohlednila i v rámci svých předpisů, když je doslovně zakotvila do § 22 odst. 8 Přestupního řádu.

Úprav se dočkal také článek 17 FIFAS RSTP, který se věnuje následkům jednostranného vypovězení smlouvy z oprávněného důvodu, tedy především kompenzaci za porušení smlouvy. V případě, že hráč po vypovězení smlouvy neuzavře smlouvu novou, platí obecně, že kompenzace odpovídá výši hodnoty zbývající délky kontraktu. Pokud ale hráč novou smlouvu před vydáním rozhodnutí podepíše, náleží mu kompenzace pouze ve výši rozdílu mezi odměnami, které vyplývají z vypovězené a nově uzavřené smlouvy. Jedná se o tzv. mitigační kompenzaci. Kromě té má ale hráč, který vypoví smlouvu z důvodu neplacení odměn ze strany klubu, také nárok na tzv. dodatečnou kompenzaci ve výši 3 měsíčních odměn. Tato dodatečná kompenzace může být ve výjimečných případech navýšena až na částku odpovídající 6 měsíčním mzdám s tím, že celková částka nikdy nesmí překročit výši hodnoty zbývající délky vypovězené smlouvy.

Fotbalová asociace v rámci § 22 odst. 7 Přestupního řádu implementovala pouze nárok na tzv. mitigační kompenzaci, ustanovení o kompenzaci dodatečné, kterou zmiňují předpisy FIFA, zmíněno není a bude se tak týkat pouze případů s mezinárodním prvkem.

Doplněním odst. 6 do článku 18 FIFA RSTP rovněž došlo k tomu, že dále nebudou uznávána ustanovení týkající se tzv. grace periods, nebo-li odkládacích lhůt. Ty byly kluby ve smlouvách hojně využívány a prodlužovaly dobu, po kterou mohl klub „beztrestně“ hráči doplatit již splatnou odměnu. Ani tento zákaz ale FAČR do svých předpisů nedoplnil.

Pokud jde o další změny v předpisech FAČR, je třeba zaměřit se především na Disciplinární řád. Ve vztahu k hráčům je nutné upozornit především na ustanovení, která v rámci § 69a stanoví sankce za neoprávněné vypovězení smlouvy, a to jak pro hráče, tak pro klub. Kluby budou nově rovněž pokutovány v případě, že nepředloží FAČR k registraci písemnou smlouvu uzavřenou s hráčem, která jinak splňuje náležitosti ligové nebo standardní profesionální smlouvy.

Do zmíněných náležitostí profesionální smlouvy bylo na základě tlaku ze strany FIFPro, konkrétně do § 20 Přestupního řádu, doplněno právo hráče vyslovit nesouhlas s disciplinárním rozhodnutím klubu nově také za účasti zástupce národní hráčské asociace. Členský klub se navíc zavazuje takový nesouhlas s hráčem projednat. Zároveň musí být ve smlouvě také zakotveno právo hráče se proti takovému rozhodnutí odvolat ke statutárnímu orgánu klubu, nebo jinému orgánu, který klubový disciplinární řád určí. Disciplinární řízení tak musí být dvojinstanční. Smlouva musí rovněž nově obsahovat namísto národnosti státní příslušnost hráče a také bydliště osob, které zastupují klub.

Předpisy FAČR kromě úprav zapříčiněných novým systémem Fortuna ligy řeší problematiku přidruženého klubu, doplňují pravidlo o možnosti čtvrtého střídání v prodloužení, nebo se věnují rozšíření definice hráčů z Evropy. Do této kategorie budou nově spadat i hráči z Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí EU. Novým termínem je pak tzv. omezovaný hráč, který bude moci bez odstupného přestupovat bez souhlasu mateřského klubu v případě, že v tomto nebude družstvo kategorie, do které spadá.

Klíčovými změnami, které se však mohou dotknout každého z hráčů, jsou změny ohledně výpovědi smlouvy a náležitostí smluv, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat s jakýmkoli dotazem nebo problémem na adrese info@cafh.cz. Kompletní přehled změn souboru předpisů schválených Výkonným výborem FAČR naleznete na internetových stránkách FAČR (zde), stejně jako úplné znění předpisů.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články