Pokyny z hlediska odvolací procedury před CAS

Odvolací procedura arbitráže CAS je zajištěna články R47 et seq. zákoníku sportovně spřízněných arbitráží (edice 2017, dále jako „Zákoník“). Tato procedura může být shrnuta následovně...

Foto: Shutterstock
 1. Jakákoliv strana, která má v úmyslu zpochybnit konečné rozhodnutí vydané právními orgány FIFA, musí v souladu se statuty FIFA předložit odvolací vyjádření ke CAS v rámci 21 dní, přičemž časová lhůta začíná dnem přijetí zpochybněného rozhodnutí (článek 58 Statuty FIFA). Za účelem předložení odvolání ke CAS je nezbytné si vyžádat celé rozhodnutí od FIFA s důvody, proč bylo tak rozhodnuto.

Přesná adresa Court of Arbitration for Sport je:

Court of Arbitration for Sport
Château de Béthusy
Avenue de Beaumont 2
CH-1012 Lausanne

Tel. (41.21) 613 50 00

Fax (41.21) 613 50 01

procedures@tas-cas.org

www.tas-cas.org

2. Odvolací vyjádření bude vypracováno nezbytně v anglickém nebo francouzském jazyce (článek R29 Zákoníku) a bude obsahovat následující prvky:

 • Jméno a celou adresu odpůrce;
 • Kopii rozhodnutí, proti kterému je podáno odvolání;
 • Žádost odvolatele na náhradu škody;
 • Ustanovení arbitra vybraného odvolatelem ze seznamu CAS, pokud odvolatel nepožaduje ustanovení samotného arbitra (doložka 3 níže); seznam členů CAS je publikován na stránkách www.tas-cas.org;
 • Jestliže je to přípustné, tak žádost setrvává s vykonáním rozhodnutí, proti kterému je odvolání podáno společně s důvody (odvolací vyjádření podáno CAS nezastavuje automaticky vykonání napadeného rozhodnutí s výjimkami rozhodnutí, které jsou výlučně finanční povahy);
 • Kopie ustanovení statutů, zákonů nebo specifických ujednání určeným pro odvolání ke CAS;
 • důkazy platby poplatků u Court Office v hodnotě 1.000.- CHF (Crédit Suisse, Rue du Lion d’Or 5-7, C.P. 2468, 1002 Lausanne, účet č. : 0425-384033-71);

3. Arbitrážní procedura je přidělena Sboru složenému ze tří arbitrů, ustanovených  podle pravidel článku R54 Zákoníku. Odvolatel však může požadovat samotného arbitra, který je jmenován prezidentem odvolací divize arbitráže CAS.

4. V rámci 10 dní, které následují do vypršení lhůty na podání vyjádření k odvolání, odvolatel podá CAS stručně konstatovaná fakta a právní argumenty odvolání, které vedou ke vzniku odvolání, společně se všemi projevy a specifikacemi ostatních důkazů, ke kterým má úmysl odkazovat. V případě absence těchto požadavků bude odvolání považováno za stažené (článek R51 Zákoníku). Kromě toho, v jeho písemném předložení může odvolatel specifikovat jakéhokoli svědka, stručné shrnutí jeho očekáváné výpovědi a experty, označené jejich zaměřením, kteří budou předvolání. Dále je potřeba uvést jakékoli jiné důkazy, jejichž provedení je požadováno. 

5. V rámci 10 dní od přijetí stručného odvolání, odpůrce předloží CAS odpověď obsahující následující prvky

 • prohlášení o obhajobě
 • jakákoliv obhajoba proti nedostatku jurisdikce
 • jakékoliv projevy nebo specifikace ostatních důkazů na které odpůrce bude odkazovat, včetně jmen svědků a jejich stručně očekávaných výpovědí a odborníků s jejich odborným zaměřením, kteří jsou zamýšlení ke slyšení.

6. Vyjádření o odvolání a jakékoliv jiné psané návrhy, tištěné nebo uložené na digitálních médiích, musí být podané kurýrem, který je zaslán stranami, na CAS Court Office. Množství kopií musí být totožné s počtem stran a ostatních arbitrů společně s dodatečnou kopií pro CAS. V případě nedodržení výše zmíněného CAS nepodnikne další kroky. Pokud jsou kopie dodány předem faxem nebo elektronicky (e-mail) na oficiální e-mailovou adresu CAS (procedures@tas-cas.org), zaevidování je platné ihned po přijetí faxu nebo elektronického mailu od CAS Court Office, které zajišťuje, že psaný návrh a jeho kopie jsou také dodány kurýrem v rámci prvního následujícího všedního dne v náležitém časovém limitu (článek R31 Zákoníku).

Časový limit, který je pevně stanoven v Zákoníku, se začne odpočítávat ode dne přijetí oznámení od CAS. Oficiální svátky a nepracovní dny jsou zahrnuty v kalkulaci časového limitu. Časové limity jsou respektovány, pokud strany zašlou dokumenty před půlnocí v místním čase jejich trvalého bydliště nebo v případě, pokud jsou zastoupeny, v místním čase trvalého bydliště jejich právního zástupce k poslednímu dni, kdy časový termín končí. Pokud poslední den lhůty spadá na oficiální svátek nebo na nepracovní den v místě, odkud je dokument zaslán, lhůta končí k prvnímu pracovnímu dni (článek R32 Zákoníku).

7. V souladu s články R64 a R65 Zákoníku CAS určí možnou zálohou nákladů, kterou strany musí uhradit CAS ve lhůtě stanového časového limitu. Při absenci poplatku takových nákladů bude odvolání považováno za stažené a CAS ukončí arbitráž.

8. Pro jednotlivce vytvořil CAS fond právní pomoci. Forma a pokyny fondu jsou dostupné na www.tas-cas.org. Avšak, platba poplatku u Court Office, články R64.1 nebo R65.2 Zákoníku závazné před jakoukoliv procedurou, mohou být započítány i když byla předložena žádost o právní pomoc.

9. Na konci písemného řízení CAS předvolá strany ke slyšení bez předpojatosti k článku R57 §2 Zákoníku.

10. CAS bude mít plnou moc vyslyšet případ de novo. Může vydat nové rozhodnutí, které nahradí napadený rozsudek nebo zruší rozhodnutí a/nebo vrátí případ zpátky ke kompetentnímu orgánu pro vydání nového rozsudku.

11. Rozhodnutí, shrnutí a/nebo tisková zpráva vysvětlující výsledek řízení bude publikována CAS, ledaže by obě strany s tímto nesouhlasily z důvodu tajnosti. Kopie rozhodnutí je oznámena FIFA pokud není posledně jmenovaný stranou v řízení.

V případě nesrovnalosti budou přijata opatření mezi současným dokumentem a Zákoníkem. 

Řád arbitrážních nákladů v platnosti k 1. 1. 2017 (výňatek)

Administrativní poplatky

CAS stanovuje administrativní poplatek pro každý případ arbitrážního předmětu podle článku R64 Zákoníku v souladu s níže uvedenou tabulkou nebo podle vlastního uvážení, když zpochybňovaná částka není deklarována nebo spor neobsahuje žádnou  finanční hodnotu. Hodnota sporu, braná v úvahu, je uvedena ve vyjádření žaloby/stručném odvolání nebo ve vzájemné žalobě, je-li zde vyšší hodnota. Je-li to s ohledem na okolnosti případu nezbytné, CAS může administrativní poplatek snížit nebo zvýšit.

pro spornou částku
(ve švýcarských francích)
administrativní poplatek
pod 50.000  od CHF 100,- do 2.000 CHF
od 50.001 do 100.000 od 2.000 CHF + 1,50% částky přesahující 50.000,-
od 100.001 do 500.000 2.750 CHF + 1,00% částky přesahující 100.000,-
od 500.001 do 1.000.000 6.750 CHF + 0,60% částky přesahující 500.000,-
od 1.000.001 do 2.500.000 9.750 CHF + 0,30% částky přesahující 1.000.000,-
od 2.500.001 do 5.000.000 14.250 CHF + 0,20% částky přesahující 2.500.000,-
od 5.000.001 do 10.000.000 19.250,- CHF + 0,10% částky přesahující 5.000.000,-
nad 10.000.000 25.000 CHF
Poplatky a náklady arbitrů

Částka poplatku k uhrazení každému arbitrovi je stanovena Generálním tajemníkem CAS na základě vykonané práce a na základě času rozumně věnovanému k jejich úkolům. V principu jsou v úvahu brány následující hodinové sazby:

pro spornou částku
(ve švýcarských francích)
hodinová sazba
do 2.500.000   300 CHF
od 2.500.001 do 5.000.000     350 CHF
od 5.000.001 do 10.000.000 400 CHF
od 10.000.001 do 15.000.000  450 CHF
nad 15.000.000    500 CHF

  

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články