Postup rozšíření sankce o celosvětový účinek

Disciplinární komise Fotbalové asociace České republiky se řídí při udělování sankcí zejména disciplinárním řádem. Je třeba ale zmínit, že mohou nastat situace, kdy sankce za závažné porušení předpisů mají potenciál být rozšířeny o celosvětový účinek prostřednictvím intervence orgánů FIFA a jejich řádů.

Foto: Fotolia

Jeden z takových případů, kdy byla sankce na vnitrostátní úrovní rozšířena o celosvětový účinek, se odehrál na českém území a pro objasnění postupu rozšíření sankce zákazu činnosti hráče na mezinárodní úroveň je tato kauza ideální.

V zápase 1. A třídy ČR se hráč dopustil závažného porušení předpisů disciplinárního řádu Fotbalové Asociace České republiky (dále jen „FAČR“) tím, že fyzicky napadl rozhodčího po odehraném utkání. 

Jako následek uvedený v rámci disciplinárního řízení vydala Disciplinární komise Středočeského kraje rozhodnutí pozastavující činnost hráče na období 2 let. Následně také FAČR požádal Sekretariát Disciplinární komise FIFA (dále jen „Sekretariát“) rozšířit uloženou sankci o celosvětový účinek vzhledem k tomu, že se tento hráč v tomto mezidobí přestěhoval do jedné ze zemí Schengenského prostoru, ucházel se o místo v tamním fotbalovém klubu, a tudíž mu vznikla povinnost registrovat se u zdejší fotbalové asociace. Dále pak tato fotbalová asociace za účelem hráče registrovat poslala žádost International Transfer Certificate Fotbalové Asociaci České republiky.

Na základě předcházejícího probíhala následně komunikace mezi Sekretariátem a FAČR, kdy si Sekretariát na základě výzev směřujících k FAČR ověřoval, zda byly splněny podmínky zejména pod článkem 137 disciplinárního řádu FIFA (dále jen „FDC“) tedy zda:

a) byl hráč řádně předvolán;

b) měl možnost vyjádřit se k případu;

c) mu bylo rozhodnutí řádně oznámeno.

A dále zda bylo podáno odvolání proti rozhodnutí vydané Disciplinární komisí Středočeského kraje a zda mělo toto odvolání suspenzivní účinky. Dalším důležitým faktem pro Sekretariát bylo, aby FAČR uvedla den, kdy začala běžet lhůta pozastavení zápasové činnosti, zda byl tento hráč registrován ve Švýcarské Fotbalové Asociaci a vysvětlila, zda to koresponduje s pozastavením zápasové činnosti podle čl. 19 FDC nebo zákazu účasti na jakýchkoli aktivitách souvisejících s fotbalem podle čl. 22 FDC.

V tomto případě se FAČR vyjádřila, že výše zmíněné podmínky byly splněny v rámci zveřejnění vývěsky na úřední desce FAČR, kde bylo uvedeno oznámení o zahájení disciplinárního řízení a stejně tak následné rozhodnutí Disciplinární komise Středočeského kraje. Kromě toho FAČR vysvětlila, že sankce odpovídá pozastavení zápasové činnosti v souladu s čl. 19 FDC, že hráč odvolání nepodal a registrován nebyl. 

Na základě splnění a objasnění těchto požadovaných podmínek na vnitrostátním úseku FAČR následoval proces, jehož účelem je vydání rozhodnutí Disciplinární komise FIFA ve věci, zda bude rozhodnutí Disciplinární komise Středočeského kraje rozšířeno o celosvětovou účinnost. 

Nutno dodat, že takovou pravomoc ustanovuje Disciplinární Komisi FIFA článek 53 odst. 2 stanov FIFA, který uvádí, že Disciplinární Komise FIFA může vyslovit sankce popsané v těchto stanovách a stanovách disciplinárního řádu FIFA na asociace, kluby, úředníky, hráče, zprostředkovatele a agenty s odpovídajícími pravomocemi. 

Pokud jde o rozhodnutí týkající se závažného porušení předpisů, jako je tomu v této kauze, může asociace nebo jiná organizace, jež takové předpisy přijala za své, žádat FIFA o rozšíření sankce s celosvětovým účinkem. V případě, že taková žádost neexistuje, mohou i samotné soudní orgány rozhodnout o rozšíření sankce s celosvětovým účinkem - a to zejména na základě článku 136 odst. 4.

Je třeba zmínit, že kompetenci rozhodnout o rozšíření sankce o celosvětový účinek má podle článku 78 odst. 1 p. C FDC jako jediný soudce předseda Disciplinární komise FIFA, který rozhoduje v zásadě bez vyslechnutí kterékoli ze stran, přičemž použije pouze spis. 

Podle čl. 137 FDC, sankce bude rozšířena, pokud:

a) osoba, která byla sankcionována, byla řádně předvolána;

b) osoba měla příležitost vyjádřit se k případu (s výjimkou prozatímních opatření);

c) rozhodnutí bylo řádně sděleno;

d) rozhodnutí je v souladu s předpisy FIFA

e) rozšíření sankce není v rozporu s veřejným pořádkem a přijatými standardy chování.

V této kauze předseda Disciplinární komise FIFA rozhodoval takto:

V tomto smyslu chce předseda zdůraznit, že podle informací a dokumentů poskytnutých FAČR byl hráč řádně informován o zahájení disciplinárního řízení a příslušné rozhodnutí mu bylo řádně oznámeno. Předseda konstatuje, že podle čl. 3 p. c) statutu FAČR: „Každý člen má tyto povinnosti: c) přijmout rozhodnutí orgánu Asociace týkající se jeho osoby a stejně tak dalších oznámení zveřejněných na úřední desce“. Rovněž článek 74 odst. 1 Disciplinárního řádu FAČR stanoví, že takové dokumenty jsou doručovány přes úřední desku, pokud nejsou doručeny prostřednictvím disciplinárního řízení. 

Předseda se tudíž domnívá, že na základě důkazů poskytnutých FAČR byl hráč řádně předvolán, měl možnost vyjádřit se k případu a rozhodnutí Disciplinární komise Středočeského kraje mu bylo řádně oznámeno.

Následně se komise odvolává na čl. 49 par. 1 p. b) FDC, podle kterého "včetně automatického pozastavení, vzniklého v souladu s čl. 18 par. 4, celkové pozastavení uložené osobě, která obdrží přímou červenou kartu, musí být: b) nejméně šest měsíců za napadení (kopání, napadení pěstmi atd.) v oficiálních zápasech."

V důsledku toho se předseda domnívá, že rozhodnutí Disciplinární komise Středočeského kraje, kterým byla hráči pozastavena činnost na dva 2 roky, je v souladu s předpisy FIFA.

Předseda je toho názoru, že rozšíření sankce není v rozporu s veřejným pořádkem a přijatými standardy chování.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a po přezkoumání všech dokumentů týkajících se této záležitosti předseda stanoví, že podmínky v čl. 137 FDC byly splněny.

Pro úplnost a vzhledem k tomu, že hráč předložil několik obvinění ohledně opodstatněnosti rozhodnutí disciplinární komise Středočeského kraje, by předseda rád odkázal na rozhodčí nález Sportovního arbitrážního soudu ze dne 25. dubna 2015 v řízení CAS 2015/A/4184 Jobson Leandro Pereira de Oliveira proti FIFA, podle kterého: "V souvislosti s postupem uznání/rozšíření je pravomoc FIFA přezkoumat základní rozhodnutí omezeno. V důsledku toho FIFA není oprávněna přezkoumat rozhodnutí de novo - jiným způsobem FIFA nemůže přezkoumat podstatu rozhodnutí." Je třeba pouze zjistit, zda byl splněn postup vedoucí k rozhodnutí, jakož i zákonnosti jeho obsahu a rozšíření jeho účinků.

Proto může být rozhodnutí rozšířit pozastavení uložené disciplinární komisí Středočeského kraje tak, aby mělo celosvětový účinek. Tudíž je hráči pozastavena činnost s celosvětovým účinkem na období, které je uloženo v rozhodnutí disciplinární komise Středočeského kraje a toto pozastavení zahrnuje vedle dalšího všechny druhy zápasů, včetně domácích, přátelských i zápasů oficiálních.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články