Menu

Články

Základní pojmy franchisingu, které musíte znát

ČlánkyOstatníJiří Krajča30.03.2017
Jiří Krajča30.03.2017

Pojem „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.

První „moderní“ franchisové systémy vznikly v počátcích industrializace: 1860 „Singer Sewing Machine Company“ povolila cestujícím prodejcům prodávat šicí stroje na vlastní účet a vlastním jménem. Rovněž Coca-Cola patřila k předchůdcům franchisingu, protože již před více než sto lety prodávala svůj produkt podle tohoto vzoru.

Po druhé světové válce se franchisový systém musel přizpůsobit požadavkům velkých trhů. Bylo nutné vybudovat nové jednotné systémy odbytu. K tomu účelu se vyvíjela jednotná prezentace podporující značku, a to vedlo k jejímu profilování.

Další vývoj franchisingu vedoucí k dnešnímu stavu spočíval v jeho rozšíření o služby, předávání zkušeností a obchodních postupů. Proto může dnes podnikatel, který si franchisu pořídí, očekávat obchodní koncepci na klíč.

Franchising dnes

Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupuje na trhu jako „franchisor“ a poskytuje více partnerům – franchisantům právo s jeho produkty nebo službami, pod vlastním jménem, provozovat obchodní činnost.

Evropský kodex etiky franchisingu vydaný EFF definuje franchising, zjednodušeně vyloženo, jako odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo franchisanta opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy a/nebo jeho ochrannou známku a/nebo servisní známku a/nebo jiná práva z průmyslového a/nebo duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém, v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora.

Zmíněné „know-how” je souborem nepatentovaných praktických znalostí, vycházejících z franchisorem získaných a ověřených zkušeností, jež jsou utajené, podstatné a identifikované. „Utajené” znamená, že know-how, není všeobecně známé nebo lehce dostupné. „Podstatné” znamená, že know-how zahrnuje nepostradatelné informace pro použití franchisantem. „Identifikované” znamená, že know-how musí být specifikováno natolik zevrubně, aby bylo možno zjistit, zda odpovídá kritériím utajení a podstatnosti. Specifikace know-how může být smluvně zakotvena.

Pokud se vám zdá oficiální definice franchisingu velmi obsáhlá, můžeme tuto definici zjednodušit a říct: „Jedenkrát vymyslet a mnohokrát uplatnit.“

Slovník pojmů

Franchising – je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. (definice EFF)    

Franchisa – licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet

Franchisor - franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy

Franchisant - franchisový příjemce, nabyvatel franchisy

Franchisová smlouva – dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem

Franchisový balík – souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu

Franchisové poplatky – platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

Franchisová síť – obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály

Master-Franchising - franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku

Master-Franchisa – franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území)

Master-Franchisant – tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem

Master-Franchisová smlouva - (master - hlavní) smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty

Autor: Jiří Krajča, odborník na franšízy ze soutěže Franchisa roku 2017, http://www.franchisa-roku.cz/

Jiří Krajčaodborník na franchisy ze soutěže Franchisa roku 2017
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři