Menu

Články

Změna podmínek pro získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

ČlánkyOstatníVeronika Falešníková14.03.2018
Veronika Falešníková14.03.2018

Dne 1. září 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. V návaznosti na tuto změnu bylo nutné provést také novelizaci vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, aby její znění odpovídalo zákonné úpravě. Proto byla dne 28. prosince 2017 ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 470/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018, která novelizuje vyhlášku č. 39/2005 Sb.

Novela vyhlášky č. 39/2005 Sb. mění podmínky získání odborné způsobilosti některých nelékařských zdravotnických povolání a zavádí některá nová povolání.

V ustanovení § 3 odst. 2 jsou nově zakotveny požadavky získání znalostí a dovedností v oblasti řízení a zajištění dohledu nad bezpečným a kvalitním poskytováním zdravotních služeb a získání znalostí a dovedností v komunikaci s pacientem a jeho blízkými. Dle důvodové zprávy je cílem této změny, aby byla zdravotní péče poskytována na náležité odborné úrovni a bezpečně, zlepšení přístupu zdravotnických pracovníků k lidem a zavedení individuálního přístupu s ohledem na individualitu, zdravotní stav a další specifika pacienta či klienta.

Hlavní změnou zákona č. 96/2004 Sb. související s vyhláškou č. 39/2005 Sb. bylo vložení nového ustanovení § 5a „Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry“, které nově upravuje povolání dětské sestry jako povolání s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, na rozdíl od předchozího znění, které dětskou sestru upravovalo jako všeobecnou sestru se specializovanou způsobilostí v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii. Nově tak lze odbornou způsobilost k výkonu povolání dětské sestry získat pouze absolvováním nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu dětských sester nebo absolvováním nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší zdravotnické škole, popř. studiem v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu povolání praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky.

Na tuto změnu novela vyhlášky reaguje vložením nového ustanovení § 4a „Dětská sestra“, které v odst. 3 obsahuje výčet znalostí a dovedností potřebných pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry. Tyto se liší od znalostí a dovedností potřebných pro výkon povolání všeobecná sestra hlavně svou zaměřeností na pediatrii a s ní související obory jako prenatální diagnostika, imunologie, výživa dítěte, dětská a dorostová psychiatrie a další.

Další velkou změnou vyhlášky č. 39/2005 Sb. bylo zrušení stávajícího povolání „Zdravotnický asistent“ a jeho nahrazení povoláním „Praktická sestra“, které je zakotveno v ustanovení § 20c. Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním školního vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu kurzu. Podmínky absolvování těchto programů se nyní ztížily, a to z toho důvodu, že dříve mohli absolventi středoškolského oboru poskytovat ošetřovatelskou péči pouze pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky. Pouze činnosti ošetřovatelské péče spojené se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacienta mohli poskytovat bez odborného dohledu. Nově mohou poskytovat bez odborného dohledu v rámci ošetřovatelské péče i další činnosti, které jsou stanoveny vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v ustanovení § 4a „Praktická sestra“.

Novelou zákona č. 96/2004 Sb. byla ustanovena nová nelékařská zdravotnická povolání behaviorální analytik, logoped ve zdravotnictví, asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik a naopak byla zrušena povolání biotechnický asistent a laboratorní pracovník. Na to novela vyhlášky č. 39/2005 Sb. reagovala zakotvením nových ustanovení § 20b „Behaviorální analytik“, § 28 „Asistent behaviorálního analytika“, § 28a „Behaviorální technik“ a úpravou ustanovení § 22 „Logoped ve zdravotnictví a klinický logoped“, které upravují podmínky pro získání odborné způsobilosti pro výkon těchto profesí a zrušením ustanovení § 19a „Biotechnický asistent“.

 

Veronika Falešníkováprávní asistentka, Šafra & partneři s.r.o., advokátní kancelář
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři