Otcovská dovolená – pro koho a proč? Zdroj: Fotolia

Otcovská dovolená – pro koho a proč?

Již zanedlouho budou moci novopečení otcové čerpat novou dávku nemocenského pojištění, tzv. otcovskou dovolenou. Účelem této dávky má být především posílení vazby mezi dítětem a oběma jeho rodiči v prvních týdnech života dítěte, či podpora a motivace otců k zapojení se do péče o novorozené dítě.

Mgr. Zuzana Cholastová

Mgr. Zuzana Cholastová

Právní prostor.cz

Mgr. Zuzana Cholastová

Právní prostor.cz

Kromě toho má otcovská dovolená rozvíjet vztahy v rámci rodiny a kompenzovat ucházející příjem otce z důvodu péče o novorozené dítě a matku krátce po porodu. Otcovská poporodní péče, jak se dávka skutečně nazývá, má pro rodiče i dítě samozřejmě mnoho výhod.

Nová dávka bude otci dítěte, za kterého je pro tyto účely považován ten, kdo je v matrice zapsán jako otec, poskytována z nemocenského pojištění, a to po dobu jednoho týdne, přičemž nástup na otcovskou bude možný v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Výše této dávky za kalendářní den bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, přičemž výplatu otcovské není možné přerušit, a to ani v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.

Na dávku bude mít při splnění podmínek nárok zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná (nemocensky pojištěná), pokud je otcem dítěte nebo osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Protože účelem dávky je především poskytnout otcům možnost vybudovat si vazbu s dítětem a podílet se v nejvyšší možné míře na péči o něj, vztahuje se otcovská i na případy, kdy je dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Nástup na otcovskou dovolenou nemusí být, na rozdíl od čerpání dovolené nebo neplaceného volna, odsouhlasen zaměstnavatelem. Přitom platí zásada "jeden porod - jedna dávka", což znamená, že pojištěnci bude náležet otcovská pouze jednou i v případě vícečetného porodu.

Kdo na dávku nárok mít nebude

Nárok na otcovskou nebude mít druh matky dítěte, který není otcem dítěte. Otcovskou rovněž není možné poskytovat v době, kdy rodiče přestali o dítě pečovat, a dítě bylo z tohoto důvodu umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči nebo bylo svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.

Nárok na otcovskou dovolenou nebude mít, i při splnění všech výše uvedených podmínek, ten, kdo se neúčastní na nemocenském pojištění, a to alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu na otcovskou dovolenou.

Náklady na zavedení nové dávky

Podle důvodové zprávy[1] se předpokládá, že celkové výdaje na otcovskou budou dosahovat výše 630 mil. Kč, za předpokladu 70% využívání ze strany otců. Mimoto se očekává roční finanční dopad do výběru pojistného na zdravotní pojištění ve výši 72 mil. Kč a výdaje České správy sociálního zabezpečení na zavedení nové dávky na první rok provozu (tedy především mzdové a věcné výdaje, jednorázové výdaje na vybavení kanceláří, náklady na IT, náklady na úpravy aplikačního programového vybavení, výdaje na tisk nových tiskopisů žádostí a výdaje na informační kampaň) by měly činit 40,5 mil. Kč a poté cca 30 mil. Kč každý následující rok. Ministerstvo při výpočtu vycházelo ze statistiky, podle které se v České republice ročně rodí kolem 100.000 dětí.

Otcovská v zahraničí

První zemí, která otcovskou dávku a otcovskou poporodní péči zavedla, bylo již v roce 1974 Švédsko. Od té doby se toto opatření stalo samozřejmým ve 23 z 28 států dnešní Evropské unie. Na světě je přitom tato dávka využívána v 80 státech.

Délka otcovské dovolené je velmi různorodá. Nejdéle mohou otcovské dovolené využívat otcové v Jižní Koreji a Japonsku, a to celých 53 týdnů, tedy déle než rok. Naopak nejkratší dovolenou garantují otcům v Nizozemí a Řecku, pouhé dva dny. Nejčastější délkou otcovské dovolené v Evropské unii jsou dva týdny, přičemž primát v délce otcovské dovolené drží s 26 týdny Lucembursko. Rozdíly jsou i ve výši dávky, která otcům přísluší, například asi v polovině zemí EU, které otcovskou dovolenou poskytují, je proplácena mzda v plné výši.[2]

Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se dávka otcovské poporodní péče do českého právního řádu zavádí, bude účinný k 1. 2. 2018, nárok na novou dávku však vznikne i v případě, pokud se dítě narodí 6 týdnů před tímto datem.


Doplněk právního informačního systému CODEXIS MONITOR PERSONALISTIKA je spolehlivým právním rádcem pro všechny personalisty. Program usnadňuje orientaci v klíčových oblastech práva a obsahuje nejčastěji vyhledávaná témata.

MONITOR PERSONALISTIKA obsahuje komplexní přehled legislativyjudikatury České republiky a Evropské unie, komentáře renomovaných autorů k tématu personalistika a také otázky a odpovědi z pracovně právní poradny.

Součástí doplňku jsou také články, důvodové zprávy, vzory smluv, časopis Praktická personalistika a další užitečná témata.

Staňte se uživateli MONITORU PERSONALISTIKA a získejte tak vždy aktuální přehled v dané problematice. Více informací naleznete na www.codexis.cz nebo na telefonním čísle +420 596 513 333.


[1] Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[2] RATHOUSKÁ, K. Aktivní otcovství jakou součást rodinné politiky států EU. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 2013.           

otcovská dovolená

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze