Menu

Články

Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

ČlánkyPracovní právoMgr. Lucie Baťhová18.04.2017
Mgr. Lucie Baťhová18.04.2017

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci „pracovní volno“ s náhradou mzdy či platu (dále jen „náhrady mzdy“) v několika následujících případech.

Překážky v práci

Překážkou v práci se rozumí právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění pracovněprávního závazku zaměstnavatele či zaměstnance. Překážka v práci může vyvstat jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele, kdy je zaměstnavateli uložena povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy po dobu, kdy zaměstnanec nekoná práci.

I. Překážky v práci na straně zaměstnance

Překážky v práci na straně zaměstnance jsou uvedeny jednak v ZP a jednak v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které stanoví jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Jedná se o následující překážky:

a) Vyšetření nebo ošetření

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu v případě, kdy je vyšetření či ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které má se zdravotní pojišťovnou zaměstnance uzavřenou smlouvu a zároveň se jedná o zařízení, které je nejblíže bydlišti či pracovišti zaměstnance. V případě, kdy si zaměstnanec zvolí jiné než nejbližší zdravotní zařízení, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy, avšak pouze po dobu, po kterou by mu náležela v případě, že by byl vyšetřen či ošetřen v nejbližším zařízení.

b) Znemožnění cesty do zaměstnání

Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytnou dobu, nejvýše na 1 den, se poskytuje těžce zdravotně postiženému zaměstnanci, který využívá nehromadný dopravní prostředek k cestám do zaměstnání a z povětrnostních důvodů se nemůže do zaměstnání dopravit.

c) Svatba

Z důvodu vlastní svatby zaměstnance je zaměstnavatel povinen poskytnout takovému zaměstnanci 2 dny pracovního volna, přičemž náhrada mzdy náleží tomuto zaměstnanci za 1 den takového pracovního volna. Rodiči se poskytne pracovní volno na 1 den k účasti na svatbě dítěte, a to s náhradou mzdy nebo platu. Ve stejném rozsahu se poskytne volno také dítěti nevěsty či ženicha, ale bez náhrady mzdy nebo platu.

d) Narození dítěte

Pracovní volno s náhradou mzdy přísluší zaměstnanci k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět. K účasti zaměstnance při porodu poskytuje zaměstnavatel pracovní volno již bez náhrady mzdy.

e) Úmrtí

Z důvodu úmrtí manžela, druha či dítěte náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 2 dnů. Zároveň je zaměstnavatelem poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy k účasti na pohřbu těchto osob.

V případě úmrtí rodiče nebo sourozence zaměstnance či manžela zaměstnance, jakož i dítěte nebo sourozence manžela zaměstnance je poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 1 dne. Dále je poskytován 1 další den v případě, kdy zaměstnance zařizuje pohřeb uvedených osob.

Dále z důvodu úmrtí prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo jeho manžela, či osoby, která se zaměstnancem žila v době úmrtí ve společné domácnosti, je poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však 1 den. Taktéž je poskytován 1 další den v případě, kdy zaměstnance zařizuje pohřeb uvedených osob

f) Doprovod

Pracovní volno s náhradou mzdy přísluší zaměstnanci, pokud je doprovodem k vyšetření či ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu manžela, druha, či dítěte, rodiče a prarodiče, a to jak přímo zaměstnance, tak i jeho manžela. V případě, kdy zaměstnanci vzniká právo na ošetřovné z nemocenského pojištění, nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdy.

g) Pohřeb spoluzaměstnance

Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu vzniká vybraným zaměstnancům, kteří se účastní pohřbu spolupracovníka.

h) Přestěhování

Náhrada mzdy nebo platu v rozsahu nezbytně nutném, nejvýše však v rozsahu 2 dnů, náleží zaměstnanci, který se v zájmu zaměstnavatele přestěhoval.

i) Dočasná pracovní neschopnost

Zaměstnanec, který byl uznán práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa (dále jen souhrnně „neschopnost“), má nárok v době prvních 14 dnů své pracovní neschopnosti na náhradu mzdy. Náhrada mzdy ovšem nepřísluší v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel je povinen poskytnout náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

j) Další případy: Dále se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace či rady zaměstnanců, účasti na školení pořádaném odborovou organizací či na školení, studia či jiné formě přípravy, k činnosti dárce krve a dalších biologických materiálů atd.

II. Překážky v práci na straně zaměstnavatele

a) Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj (tj. porucha strojního zařízení, absence dodávky surovin, chybné podklady atp.) příslušní mu náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. V případě přerušení práce v důsledku povětrnostních vlivů nebo živelných událostí příslušní zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

b) Jiné překážky: O jiné překážky v práci jde v ostatních případech, kdy zaměstnanec nemůže konat práci z důvodů na straně zaměstnavatele a přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zákoník práce pak výslovně počítá např. se situací, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků či služeb, kdy náhrada mzdy musí činit nejméně 60 % průměrného výdělku.

Nad výše uvedené případy poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci „pracovní volno“ s náhradou mzdy také v následujících případech:

Dovolená

Dle ustanovení § 222 ZP se zaměstnanci při čerpání dovolené poskytuje náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Náhradní volno za práci ve svátek

V případě, kdy zaměstnanec koná práci ve svátek, přísluší mu dle ustanovení § 115 ZP nejen dosažená mzda, ale taktéž náhradní volno v rozsahu vykonávané práce, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Za dobu náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy taktéž ve výši průměrného výdělku.

Napracování si pracovního volna

Zaměstnanec si může požádat v souladu s § 78 odst. 1 písm. i) ZP, aby mu zaměstnavatel poskytl pracovní volno, které si zaměstnanec napracuje. Takto odpracované hodiny nejsou považovány za práci přesčas. Nicméně je na uvážení zaměstnavatele, zda tuto žádost schválí.

Mgr. Lucie BaťhováAdvokátní kancelář Bělina & Partners
53%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři