Zaměstnávání cizinců v České republice ze zemí mimo Evropskou unii

U zaměstnávání cizinců v České republice rozlišujeme dvě hlavní kategorie. Do té první spadají cizinci, kteří jsou občany členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska (a jejich rodinní příslušníci) a již mají v pracovněprávních vztazích v České republice stejné právní postavení jako její občané a k zaměstnání tak nepotřebují žádná povolení.

zakladatel AK Matzner et al

Do druhé kategorie pak patří cizinci, kteří jsou občany třetích zemí a kteří k výkonu zaměstnaní na našem území potřebují příslušná povolení – především těmto cizincům se budeme v tomto článku věnovat.

Legislativní oporou je zde především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

Cizinci pocházející z tzv. třetích zemí (tj. ze zemí mimo EU, EHP a Švýcarsko), kteří chtějí být v ČR zaměstnáni, k tomu potřebují jednak příslušné povolení k zaměstnání od úřadu práce a zároveň povolení k pobytu na našem území za účelem zaměstnání. Cizinec může být na území ČR zaměstnán jen, pokud má platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu, eventuálně je-li držitelem zaměstnanecké či modré karty, které v sobě obě dvě tato povolení zahrnují. Pojďmě se nyní blíže zaměřit na podmínky vydávání zaměstnaneckých a modrých karet (jakožto duálních povolení k pobytu a k výkonu zaměstnání), jež se při zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR v praxi často využívají.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta, která byla do českého právního řádu zavedena v roce 2014, je vcelku nový druh povolení k dlouhodobému pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) na území ČR za účelem zaměstnání. Povětšinou v sobě zahrnuje již oba dva typy povolení – k pobytu i k zaměstnání na území ČR – a má proto tzv. duání charakter. Zaměstnanecká karta je vydávána nejčastěji na dobu trvání pracovně-právního vztahu, maximálně však na dobu 2 let, s možností opakovaného prodloužení. O zaměstnaneckou kartu je možné si zažádat jen na pracovní pozici evidovanou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty – jedná se o pracovní místa, která jsou v prvé řadě nabízena občanům ČR a až poté, co nedojde k jejich obsazení, mohou být nabídnuta cizincům splňujícím veškeré požadavky potřebné k výkonu dané pracovní pozice. Zaměstnanecká karta se tak váže vždy ke konkrétní pracovní pozici, na kterou byla vydána.

Pro získání zaměstnanecké karty není nutně potřeba mít vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání (ve srovnání například s modrou kartou). Pro vydání zaměstnanecké karty je potřeba příslušnému úřadu předložit, kromě základních náležitostí (jako jsou fotografie, platný cestovní doklad a doklad o zajištění ubytování), také pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (popř. smlouvu o smlouvě budoucí zavazující strany jednu z těchto smluv uzavřít) a dokumenty prokazující odbornou způsobilost pro výkon příslušného zaměstnání – vyplývá-li tato podmínka z jeho charakteru. Na dohodu o provedení práce zaměstnaneckou kartu vydat nelze.

Z výše uvedených smluv musí rovněž vyplývat, že bez ohledu na rozsah práce nebude měsíční odměna cizince nižší než měsíční minimální mzda, přičemž týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin. Co se týče odborné způsobilosti, v případě potřeby musí být cizinec schopen prokázat, že má pro výkon daného zaměstnání požadované vzdělání, požadovanou odbornou kvalifikaci (je-li vyžadována – např. řidičský průkaz u řidičů z povolání), eventuálně splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání (jde-li o takové povolání – např. u lékařů či stomatologů). O zaměstnaneckou kartu lze požádat buď v zahraničí na místně příslušném zastupitelském úřadě ČR, nebo též na území ČR na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Modrá karta

Cizinci ze třetích zemí, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a hledají k tomu odpovídající zaměstnání, se o něj mohu v České republice ucházet a pracovat zde na základě tzv. modré karty. Tato karta je vydávána pouze na pracovní místa vyžadující vysokou kvalifikaci. Za tuto se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky. O modrou kartu se (obdobně jako u zaměstnanecké karty) žádá na místně přístupném zastupitelském úřadě ČR nebo pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Doklady potřebné k jejímu vydání se v zásadě shodují s těmi vyžadovanými u zaměstnanecké karty, u modré karty je ovšem nutné předložit také doklad o dosaženém vzdělání (prokazujícím vysokou kvalifikaci) a pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu (tj. 40 hodin týdně), která bude obsahovat hrubou měsíční nebo roční mzdu ve výši odpovídající alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. O modrou kartu lze tedy žádat jen na takovou pracovní pozici, která je nadprůměrně honorována a je vykonávána jen na základě pracovní smlouvy na plný pracovní úvazek. Oproti zaměstnanecké kartě tak v tomto případě dohoda o pracovní činnosti nepřichází v úvahu.

Výjimky z povinnosti mít povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo modrá karta se nevyžaduje k zaměstnání např. u cizince s povoleným trvalým pobytem, cizince, který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky. Nevyžaduje se také například u cizince, kterému byl udělen azyl, jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka či studenta do 26 let věku, sportovce a osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce. Povolení k zaměstnání se rovněž nevyžaduje také například u cizinců, kteří se na území ČR soustavně připravují na budoucí povolání (popř. jsou absolventy střední nebo vysoké školy v České republice), nebo kteří vykonávají v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako lektoři či akademici na vysoké škole. Výjimek, které jsou kompletně obsaženy v ustanovení § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je však podstatně více a je vhodné o nich být patřičně informován.

Závěr

Možnosti zaměstnávání cizinců z třetích zemí v České republice jsou vcelku široké. Související administrativa nezbytná k vyřízení potřebných povolení (popř. zaměstnanecké nebo modré karty) může být ovšem relativně náročná a vyčerpávající, zejména pro cizince z třetích zemí, kteří si povolení vyřizují na dálku a ze zahraničí. Při stávající nízké nezaměstnanosti a potřebě nové pracovní síly na českém trhu se ovšem dá očekávat, že velká část zaměstnavatelů bude ochotna případným zájemcům o zaměstnání v České republice poskytnout potřebnou asistenci a s vyřízením povolení jim pomoci.



Hodnocení článku
64%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu