Finanční arbitr se dostává do povědomí veřejnosti

Počátkem června byla zveřejněna Výroční zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013. Finanční arbitr byl zřízen zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, čímž Česká republika splnila harmonizační požadavek plynoucí ze členství v Evropské unii.

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

Posláním Mgr. Moniky Nedelkové, která je v pozici arbitra již od listopadu 2011, je mimosoudní řešení sporů mezi občany a vybranými finančními institucemi. Oblasti, ve kterých je finanční arbitr příslušný rozhodovat nálezem, který má účinky soudně vykonatelného rozhodnutí, tvoří spory v oblasti poskytování platebních služeb, při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, spotřebitelského úvěru, v rámci kolektivního investování, životního pojištění a v neposlední řadě rozhoduje spory vznikající při směnárenské činnosti. Právo obrátit se s žalobou na soud tím není dotčeno. Řízení před finančním arbitrem je tedy fakultativní, bezplatné a návrhové (výlučně z iniciativy klienta finanční instituce, návrhem však arbitr není vázán). Finanční arbitr rozhoduje jako orgán veřejné moci. Pokud nejsou strany spokojeny s rozhodnutím, mají možnost podat jako řádný opravný prostředek odůvodněné námitky, které nemají devolutivní účinek. Rozhodnutí je navíc soudně přezkoumatelné. Od listopadu 2011, tedy od jmenování posledního finančního arbitra, má Kancelář finančního arbitra informace pouze o třech žalobách. Finanční arbitr je primárně smírčím orgánem, když mu zákon ukládá usilovat zejména o smírné vyřešení sporu. Řízení před finančním arbitrem se řídí zákonem o finančním arbitrovi, který však upravuje jen dílčí otázky a ve zbytku odkazuje na přiměřené užití správního řádu.

Arbitr a jeho zástupce jsou od července 2011 jmenováni a odvoláváni vládou na návrh ministra financí, za výkon své funkce odpovídají vládě. Funkční období činí pět let. Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti arbitra plní Kancelář finančního arbitra.

Ukazuje se, že se finanční arbitr dostává do podvědomí stále širšího okruhu veřejnosti,“ uvedla ve zprávě Nedelková. „Pokud jde o konkrétní čísla – více než 700 řízení zahájených v roce 2013 trojnásobně převýšil počet sporů zahájených v roce 2012, počet vyřízených dotazů se téměř zdvojnásobil, až na 2 300 dotazů. Mezi projednávanými spory i přijatými dotazy opět jednoznačně vedla oblast spotřebitelských úvěrů.“ Takových návrhů bylo přes 71%. Naopak arbitr neobdržel ani jeden návrh z oblasti kolektivního investování. Monika Nedelková dále vyjádřila spokojenost s počtem loňských smírných řešení.

Mediálně známá problematika bankovních poplatků činila velkou část agendy, kterou finanční arbitr řešil. Již od poloviny roku 2012 a během celého loňského roku, se na arbitra obracel velký počet navrhovatelů se spory o poplatek za vedení nebo správu úvěrového účtu. Výsledky sporů potvrzují rozhodnutí Ústavního soudu o tom, že poplatek za správu úvěru není neplatný, pokud za něj skutečně banka poskytuje služby spojené se správou úvěru.

Srovnání počtu zahájených řízení v jednotlivých letech od vzniku finančního arbitra
Rok  Počet přijatých návrhů na zahájení řízení
2003 66
2004 130
2005 160
2006 77
2007 95
2008 99
2009 118
2010 135
2011 167
2012 204
2013

706, resp. 703 řízení (bez hromadně podaných návrhů v tzv. poplatkových sporech, kterých bylo 93 139 návrhů)

V roce 2013 pravomocně skončilo 449 řízení a celkem 100 řízení bylo ze zákona přerušeno z důvodu probíhajícího trestního nebo insolvenčního řízení u instituce. Vyčíslená hodnota rozhodnutých sporů, činila přes 30 miliónů korun.

V přeshraničním řešení sporů v loňském roce zaznamenal arbitr 5 případů, kdy byl navrhovatelem cizozemec, respektive 19 řízení proti právnické osobě se sídlem v zahraničí, která v ČR působí prostřednictvím organizační složky.

Vedle samostatné rozhodovací činnosti se věnuje arbitr dotazům veřejnosti a poskytování informací veřejnosti a dalším institucím. Nejde o náhradu za právní pomoc poskytovanou komerčně nebo neziskovými organizacemi, i přes to se však každému tazateli dostane odpovědi, a to alespoň v rozsahu poučení o působnosti arbitra. V číselném vyjádření přijal arbitr v loňském roce celkem 2 256 dotazů.

Finanční arbitr také spolupracuje s obdobnými orgány ostatních členských států Evropské unie, dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor a s orgány Evropské unie. Společně se zástupcem finančního má také zájem o soustavné zapojování do činností pro finanční vzdělávání. Účastnili se tak několika konferencí týkajících se finanční gramotnosti a vykonávali další aktivity související s šířením povědomí o samotném úřadu finančního arbitra.

Více o institutu finančního arbitra se dozvíte na oficiálních stránkách http://www.finarbitr.cz/, Výroční zpráva je pak dostupná na zde.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články