Nový přestupkový zákon Zdroj: Fotolia

Nový přestupkový zákon

Nový přestupkový zákon (zákon č. 250/2016 Sb.) zavádí s účinností od 01.07.2017 jednotnou právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob včetně právní úpravy řízení k uplatnění této odpovědnosti.

Mgr. Tereza Chalupová

Mgr. Tereza Chalupová

advokátka, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Mgr. Tereza Chalupová

advokátka, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Stávající právní úprava správněprávní odpovědnosti je velmi komplikovaná a nepřehledná. Správní delikty jsou členěny na přestupky a jiné správní delikty, kdy přestupkem je pouze takový protiprávní čin, který je zákonem výslovně jako přestupek označen. Přestupku se však může dopustit pouze fyzická (nepodnikající) osoba. Právní úprava přestupků je nyní obsažena především v přestupkovém zákoně (zákon č. 200/1990 Sb.). Vedle přestupků pak existuje rozsáhlá a různorodá skupina tzv. jiných správních deliktů, kdy se jedná o jiné protiprávní činy fyzických osob (ty, které nejsou označeny za přestupky), protiprávní činy právnických osob a protiprávní činy fyzických podnikajících osob. Tyto jiné správní delikty jsou vymezeny v desítkách zvláštních právních předpisů a stávající přestupkový zákon se na ně nevztahuje. Jiné správní delikty tak postrádají obecnou právní úpravu. Toto nový přestupkový zákon změní.

Nový přestupkový zákon sjednocuje právní úpravu odpovědnosti za správní delikty fyzických (nepodnikajících i podnikajících) osob a právnických osob. Nově tak bude přestupek zahrnovat vedle stávajících přestupků fyzických osob i jiné správní delikty fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Toto lze považovat za největší přínos nové právní úpravy přestupkového práva.

Nový přestupkový zákon komplexně upravuje základy a podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy sankcí a pravidla pro jejich ukládání včetně řízení o přestupku. Skutkové podstaty přestupků budou i nadále upraveny v sankčních ustanoveních zvláštních zákonů upravujících výkon státní správy na jednotlivých úsecích. Důvodem je, že skutkové podstaty přestupků jsou obvykle založeny na porušení povinností stanovených těmito zvláštními zákony. Vedle zvláštních zákonů jsou některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy upraveny zákonem o některých přestupcích (z. č. 251/2016 Sb.), který byl přijat spolu s novým přestupkovým zákonem.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: tereza.chalupova@bnt.eu

přestupek správní delikt

Diskuze k článku 1 komentářů

Nick | 14.03.2017 14:18
Cílová skupina?

Musím bohužel konstatovat, že po přečtení článku ve mě zůstala velká prázdnota, která hluboce překryla velké očekávání. Titulek je sice poněkud obecný, ale i přes to bych očekával, že půjde autorka, vzhledem k jejímu vzdělání, alespoň trochu do hloubky. Proč nezmínit změnu v druzích správních trestů a s tím spojenou změnu v pojmosloví? Proč neuvést očividnou inspiraci zákonodárce v trestněprávní úpravě? Z jakého důvodu se nedotkla změn ve způsobech projednání přestupků tzv. na místě??? A plno dalších otazníků. Takový článek by dal dohromady i posluchač 3. ročníku právnické fakulty a to se vší úctou k autorce. Jestli měl být článek určen někomu, kdo se o novou úpravu agendy přestupkového práva zajímá, pak se zcela jistě minul účinkem.

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze