Zábor veřejného prostranství: K čemu slouží a kde a jak si o něj zažádat?

Zábor veřejného prostranství poskytuje společnostem či jednotlivcům možnost si za poplatek „zabrat“ určitou část veřejného prostranství (např. veřejné komunikace nebo náměstí) a tuto plochu využívat například k podnikatelským účelům nebo třeba jako parkovací stání. Za zábor se ovšem platí jen v případě tzv. zvláštního užívání veřejného prostranství, které pokrývá jen relativně úzký okruh činností konkrétně vymezených v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o místních poplatcích“). V ostatních případech tzv. obecného užívání veřejného prostranství se žádné poplatky neplatí.

advokát, zakladatel Matzner Legal
Foto: Shutterstock

Zvláštní užívání veřejného prostranství

Právní úprava záboru veřejných prostranství je obsažena především v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Podrobnější úprava záborů a výše jednotlivých poplatků následně bývá na místní úrovni obsažena v obecně závazných vyhláškách jednotlivých obcí, pokud si tuto oblast obce detailněji vyhláškou upraví. Samotný pojmem veřejného prostranství je nicméně definován v ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Podle této definice jsou veřejnými prostranstvími všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení (tj. sloužící obecnému užívání) bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Podle ustálené soudní judikatury je hlavním účelem veřejného prostranství obecné a zvláštní užívání veřejné plochy. Obecné užívání veřejného prostranství je v zásadě bezplatné a jedná se o klasické využívání např. chodníků, ulic, náměstí nebo veřejné zeleně chodci či automobily. Za takovéto užívání veřejného prostranství samozřejmě nikdo nic neplatí pro všechny je zcela zdarma. Poplatky se platí až v případě tzv. zvláštního užívání veřejného prostranství, což je užívání veřejného prostoru způsobem, který ostatní uživatele v jeho užívání v jistém směru omezuje. Důvodem zpoplatnění je proto omezení užívání veřejného prostoru ve prospěch osoby, která zábor provádí – tedy například podnikatele, který se rozhodne využít plochu náměstí k pořádání sportovní akce anebo k propagaci svého podniku. Formy zvláštního užívání jsou přesně vymezeny zákonem o místních poplatcích a týkají se především podnikatelských aktivit.

Podle ustanovení § 4 zákona o místních poplatcích se (zpoplatněným) zvláštním užíváním veřejného prostranství rozumí například provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa nebo užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se žádné poplatky neplatí. 

Jakým způsobem zábor ohlásit a kolik Vás to bude stát?

O zábor je potřeba požádat v obci, ve které se veřejné prostranství nachází, a za užívání obci uhradit stanovený poplatek. Výše zpoplatnění se v jednotlivých městech a obcích samozřejmě bude lišit. O zábor veřejného prostranství lze požádat prostřednictvím tzv. ohlášení, ve kterém žadatel musí uvést vedle svého jména a příjmení (popř. obchodní firmy) také obecný identifikátor, byl-li mu přidělen (např. IČO), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování a veškeré údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. Je-li žadatelem právnická osoba, je povinna uvést též osoby, které jsou jejím jménem v poplatkových věcech oprávněny jednat. V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností žadatele, je v ohlášení žadatel povinen uvést rovněž čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb (včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí) užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností. 

Podle zákona o místních poplatcích činí sazba poplatku za užívání veřejného prostranství až 10,- Kč za každý započatý m² užívaného veřejného prostranství, a to za každý započatý den užívání. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí však může obec obecně závaznou vyhláškou výši poplatku zvýšit až na její desetinásobek. Obec může rovněž stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Obec je tak schopna si obecně závaznou vyhláškou individuálně nastavit i mnohonásobně vyšší poplatek, než který je stanoven v zákoně, a jeho výši si tak do značné míry sama regulovat. Ve své vyhlášce by obec měla také konkretizovat podrobnosti vybírání poplatků (vč. jejich splatnosti), lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, vznik a zánik poplatkové povinnosti nebo případné úlevy či osvobození od poplatků. 

Veřejná prostranství určená ke zpoplatněnému zvláštnímu užívání by současně měla být ve vyhlášce přesně specifikována tak, aby nedošlo k případnému narušení právní jistoty občanů a bylo předem jasné, které prostory jsou při užívání zpoplatněny a které nikoliv (bez ohledu na to, zda jde o obecné či zvláštní užívání). Zpoplatnění se totiž nemusí vždy týkat všech veřejných prostranství bez dalšího, nýbrž jen těch, které jsou ke zvláštnímu užívání obcí předem určena, a to ideálně specifikací konkrétních parcel a pozemků týkajících se těchto veřejných prostranství.

Závěr

Zábor veřejného prostranství může sloužit k různým účelům, od vystavování reklamních cedulí na ulici za účelem přilákání zákazníků až po pořádání koncertů a jiných kulturních akcí na obecních náměstích. Klíčem je si vždy důkladně zjistit, zda je dané prostranstvím určené ke zvláštnímu užívání a jeho zábor je zpoplatněn. Pokud ne, můžete jej bezplatně využívat zcela bez omezení. V případě, že ano, je třeba zábor veřejného prostoru řádně ohlásit příslušnému úřadu se všemi potřebnými náležitostmi a za užívání prostranství obci zaplatit. Následně jej můžete k potřebnému účelu bez obav začít využívat.

Hodnocení článku
69%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články