Konec "pomazánkového másla"

Vzhledem k tomu, že pomazánkové máslo nemá obsah mléčného tuku nejméně 80 % a obsah vody nejvýše 16 %, nemůže být uváděno na trh pod obchodním označením obsahujícím v češtině slovo "máslo". Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. října 2012. Evropská komise proti České republice.

Atlas consulting, a.s.
Právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům
Foto: Fotolia

VÝROK:

1 Evropská komise se svou žalobou domáhá, aby Soudní dvůr určil, že Česká republika tím, že § 1 odst. 2 písm. q) vyhlášky ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb. ze dne 6. března 2003 stanoví, že se pomazánkovým máslem rozumí mléčný výrobek ze zakysané smetany, obohacené sušeným mlékem nebo sušeným podmáslím, obsahující nejméně 31 % hmotnostních mléčného tuku a nejméně 42 % hmotnostních sušiny, a tím umožňuje uvádění na trh takového výrobku pod obchodním označením "pomazánkové máslo", nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 115 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") (Úř. věst. L 299, s. 1, a opravy Úř. věst. 2009, L 37, s. 14; Úř. věst. 2010, L 63, s. 30, a Úř. věst. 2010, L 327, s. 79), ve spojení s bodem I odst. 2 prvním a druhým pododstavcem přílohy XV tohoto nařízení a částí A body 1 a 4 dodatku k této příloze.

Z ODŮVODNĚNÍ:

(...)

6 Část A dodatku k příloze XV nařízení č. 1234/2007 popisuje na jedné straně máslo jako "výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %, s obsahem vody nejvýše 16 % a s obsahem mléčných netuků v sušině nejvýše 2 %, na druhé straně mléčnou pomazánku X % jako "výrobek s tímto obsahem mléčného tuku", a sice "méně než 39 %", "více než 41 %, avšak méně než 60 %", a "více než 62 %, avšak méně než 80 %".

7 Bod I odst. 2 třetí pododstavec přílohy XV nařízení č. 1234/2007 stanoví:

"Tento odstavec se však nevztahuje na:
a) označování výrobků, jejichž přesná povaha vyplývá jasně z tradičního používání, nebo pokud se označení jasně používají pro popis charakteristické vlastnosti výrobku;
[...]"

(...)

21 Komise především České republice vytýká, že porušila bod I odst. 2 přílohy XV nařízení č. 1234/2007 ve spojení s částí A body 1 a 4 dodatku k této příloze.

22 Vzhledem k tomu, že pomazánkové máslo nemá obsah mléčného tuku nejméně 80 % a obsah vody nejvýše 16 %, nemůže být uváděno na trh pod obchodním označením obsahujícím v češtině slovo "máslo".

23 České právní předpisy přitom tím, že umožňují používat pro dotčenou pomazánku označení "máslo", narušují cíle sledované nařízením č. 1234/2007, které má uchránit spotřebitele před jakýmkoli nebezpečím záměny výrobku, který pořizuje, a zajistit rovné podmínky hospodářské soutěže.

24 Dotčený výrobek musí být podle mínění Komise povinně uváděn na trh pod obchodním označením "mléčná pomazánka X %", a to na základě bodu I odst. 2 prvního pododstavce přílohy XV nařízení č. 1234/2007 ve spojení s částí A bodem 4 dodatku k uvedené příloze.

25 Komise navíc zdůrazňuje, že k tomu, aby byl výrobek, který nesplňuje kritéria stanovená v bodě I odst. 2 přílohy XV nařízení č. 1234/2007 ve spojení s částí A bodem 1 dodatku k uvedené příloze, uváděn na trh pod označením "máslo", musí být zařazen do přílohy I nařízení č. 445/2007. Tak tomu však v případě pomazánkového másla není.

(...)

27 Komise podpůrně připomíná, že zařazení výrobku na seznam tvořící přílohu nařízení č. 445/2007 je nezbytnou podmínkou k tomu, aby se na tento výrobek vztahovala výjimka stanovená v příloze XV nařízení č. 1234/2007. Takovéto zařazení nutně vyžaduje zásah Komise, jak vyplývá z čl. 121 písm. c) bodu i) uvedeného nařízení.

28 Tento zásah spočívá v tom, že Komise obdrží od členských států žádosti o zařazení a rozhodne, zda dotyčný výrobek zařadí, či nezařadí do seznamu uvedeného v příloze XV nařízení č. 1234/2007. Tato výjimka se v žádném případě nemůže na výrobek vztahovat jen proto, že daný výrobek objektivně splňuje požadavky stanovené v bodě I odst. 2 uvedené přílohy.

29 Tak tomu každopádně není v případě pomazánkového másla, neboť tento výrobek se zejména z hlediska své povahy dostatečně neodlišuje od chráněného výrobku, a sice másla.

(...)

34 Podpůrně, pokud jde o opodstatněnost uvedené žaloby pro nesplnění povinnosti, Česká republika zaprvé zdůrazňuje, že grafická podoba označení pomazánkové máslo ani otázky narušení hospodářské soutěže nejsou na rozdíl od toho, co tvrdí Komise, relevantní.

(...)

53 Na úvod je třeba připomenout, že Česká republika uznává, že pomazánkové máslo nenaplňuje znaky uvedené v bodě I odst. 2 přílohy XV nařízení č. 1234/2007 ve spojení s částí A bodem 1 dodatku k uvedené příloze, aby mohlo být uváděno na trh pod označením "máslo". Stejně tak je nesporné, že tento výrobek není zařazen na seznamu obsaženém v příloze I nařízení č. 445/2007, jenž podává výčet výrobků, které nepodléhají omezením souvisejícím s vyhrazenými označeními, neboť jejich přesná povaha vyplývá jasně z tradičního používání nebo se jejich označení jasně používá pro popis charakteristické vlastnosti výrobku.

(...)

60 Ze všech těchto poznatků tedy vyplývá, že Česká republika nemůže důvodně tvrdit, že výrobky splňující požadavky stanovené v bodě I odst. 2 třetím pododstavci písm. a) přílohy XV nařízení č. 1234/2007 mohou požívat výjimky stanovené tímto ustanovením bez předchozího rozhodnutí Komise, jímž se shledává, že jsou tyto požadavky splněny.

(...)

61 Kdyby totiž argumentace tohoto členského státu byla přijata, zpochybnila by jednak pravomoc Komise, kterou jí na základě čl. 121 písm. c) bodu i) nařízení č. 1234/2007 svěřila Rada Evropské unie ke stanovení prováděcích pravidel k tomuto nařízení, a jednak i užitečný účinek uvedeného nařízení, neboť cílem tohoto nařízení je sjednotit používání obchodních označení za účelem zachování hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů.

62 Ze všech těchto úvah tudíž vyplývá, že žaloba Komise musí být shledána opodstatněnou.

63 Je proto třeba určit, že Česká republika tím, že povolila prodej pomazánkového másla pod označením "máslo", přestože tento výrobek obsahuje méně než 80 % mléčného tuku, má obsah vody vyšší než 16 % a obsah mléčných netuků v sušině vyšší než 2 %, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 115 nařízení č. 1234/2007 ve spojení s bodem I odst. 2 prvním a druhým pododstavcem přílohy XV uvedeného nařízení a částí A body 1 a 4 dodatku k této příloze.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články