Mezinárodní soudní příslušnost

Uvedený soud je příslušný pouze k rozhodnutí o škodě, ke které došlo na území členského státu, v němž se tento soud nachází. Komentář k Rozsudku Soudního dvora Evropské unie - Peter Pinckney (C-170/12)

Foto: Fotolia

VÝROK:

Článek 5 bod 3 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že v případě tvrzeného porušení majetkových autorských práv zaručených členským státem, v němž má sídlo soud, k němuž byla podána žaloba, je tento soud příslušný k projednání žaloby na náhradu škody podané autorem díla proti společnosti usazené v jiném členském státě, která uvedené dílo v tomto členském státě rozmnožila na hmotném nosiči, který je následně prodáván společnostmi usazenými v třetím členském státě prostřednictvím internetové stránky, jež je přístupná rovněž v obvodu soudu, k němuž byla podána žaloba. Uvedený soud je příslušný pouze k rozhodnutí o škodě, ke které došlo na území členského státu, v němž se tento soud nachází.


Z ODŮVODNĚNÍ:

(...)

22. Podstatou předběžných otázek předkládajícího soudu, které je třeba přeformulovat, je, zda musí být čl. 5 bod 3 nařízení vykládán v tom smyslu, že soud, k němuž byla podána žaloba, je v případě tvrzeného porušení majetkových autorských práv zaručených členským státem tohoto soudu příslušný k projednání žaloby na náhradu škody podané autorem díla proti společnosti usazené v jiném členském státě, která uvedené dílo v tomto členském státě rozmnožila na hmotném nosiči, který byl následně prodáván společnostmi usazenými v třetím členském státě prostřednictvím internetové stránky, jež je přístupná rovněž v obvodu soudu, kterému byl předložen spor.

(...)

25. Pokud jde o příslušnost soudů místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události, jedná se o pravidlo zvláštní příslušnosti, které musí být vykládáno striktně a nedovoluje výklad přesahující případy výslovně předvídané uvedeným nařízením (výše uvedený rozsudek Melzer, bod 24).

26. To však nemění nic na tom, že výraz "místo, kde došlo nebo může dojít ke škodné události", uvedený v čl. 5 bodě 3 nařízení, se vztahuje k místu, kde došlo k újmě, a zároveň k místu příčinné události, v níž má tato újma původ, takže žalovaný může být podle volby žalobce žalován u soudu jednoho nebo druhého místa (výše uvedený rozsudek Melzer, bod 25).

27. V tomto ohledu z ustálené judikatury vyplývá, že se pravidlo příslušnosti stanovené v čl. 5 bodu 3 nařízení zakládá na existenci zvláště úzkého vztahu mezi sporem a soudy místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události, který odůvodňuje určení příslušnosti uvedených soudů z důvodů řádného výkonu spravedlnosti a užitečné organizace řízení (výše uvedený rozsudek Melzer, bod 26).

(...)

32. Z uvedené judikatury zaprvé vyplývá, že místo, kde došlo ke škodné události ve smyslu tohoto ustanovení, se může lišit v závislosti na povaze práva, které bylo údajně porušeno (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Wintersteiger, body 21 až 24).

33. Zadruhé riziko, že ke škodné události dojde v určitém členském státě, existuje za podmínky, že právo, které bylo údajně porušeno, je v tomto členském státě chráněno (viz výše uvedený rozsudek Wintersteiger, bod 25).

34. Konečně zatřetí z této judikatury vyplývá, že v souladu s cíli uvedenými v bodě 27 tohoto rozsudku závisí identifikace místa, kde vznikla škoda, za účelem stanovení příslušnosti soudu k rozhodnutí o tvrzeném porušení ve věcech deliktní a kvazideliktní odpovědnosti rovněž na zodpovězení otázky, který soud může nejlépe posoudit opodstatněnost tvrzeného porušení (výše uvedené rozsudky eDate Advertising a Martinez, bod 48, a Wintersteiger, bod 27).

35. Na základě těchto zásad Soudní dvůr za účelem identifikace místa, kde vznikla škoda údajně způsobená prostřednictvím internetu, rozlišoval mezi zásahy do osobnostních práv a zásahy do práv duševního a průmyslového vlastnictví.

36. Údajná oběť zásahu do osobnostních práv chráněných ve všech členských státech, který byl způsoben zveřejněním obsahu na internetu, tak může z titulu místa, kde došlo k újmě, podat žalobu na náhradu škody k soudům každého členského státu, na jehož území je nebo byl přístupný uvedený obsah. Tyto soudy jsou příslušné pouze k rozhodování o újmě způsobené na území členského státu sídla soudu, k němuž byla podána žaloba (viz výše uvedený rozsudek eDate Advertising a Martinez, bod 52). Navíc vzhledem k tomu, že dopad porušení způsobeného zveřejněním obsahu na internetu na osobnostní práva osoby může být lépe posouzen soudem místa, kde má tato osoba centrum svých zájmů, může se údajná oběť rozhodnout, že podá žalobu na náhradu celé utrpěné újmy pouze k soudu tohoto místa (viz výše uvedený rozsudek eDate Advertising a Martinez, bod 48).

37. Naproti tomu porušení práva duševního a průmyslového vlastnictví, jehož ochrana přiznaná úkonem zápisu je omezena na území členského státu zápisu, musí být vytýkáno před soudy tohoto členského státu. Soudy členského státu zápisu mohou nejlépe posoudit, zda skutečně došlo k porušení dotčeného práva (v tomto smyslu viz s ohledem na národní ochranné známky výše uvedený rozsudek Wintersteiger, body 25 a 28).

38. Je třeba ověřit, do jaké míry se výše uvedené poznatky uplatní na tvrzená porušení autorských práv.

(...)

42. Na rozdíl od čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení, jehož výklad byl proveden v rozsudku ze dne 7. prosince 2010, Pammer a Hotel Alpenhof (C 585/08 a C 144/09, Sb. rozh. s. I 12527), čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení konkrétně nevyžaduje, aby byla dotčená činnost "zaměřena" na členský stát sídla soudu, jemuž byl předložen spor.

43. Z toho vyplývá, že pokud jde o tvrzené porušení majetkového autorského práva, je pro rozhodnutí o žalobě ve věcech deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti příslušný soud, k němuž byla podána žaloba, pokud členský stát, na jehož území se tento soud nachází, poskytuje ochranu majetkovým právům, jichž se žalobce dovolává, a pokud ke tvrzené škodné události může dojít v obvodu soudu, k němuž byla podána žaloba.

44. Za takových okolností, jako jsou okolnosti dotčené ve věci v původním řízení, takové riziko vyplývá zejména z možnosti opatřit si prostřednictvím internetové stránky, která je přístupná v obvodu soudu, k němuž byla podána žaloba, rozmnoženinu díla, s nímž jsou spjata práva, kterých se žalobce dovolává.

45. Jestliže se naproti tomu ochrana poskytovaná členským státem, v němž má sídlo soud, k němuž byla podána žaloba, vztahuje pouze na území daného členského státu, uvedený soud je příslušný pouze k rozhodnutí o škodě, ke které došlo na území členského státu, v němž se tento soud nachází.

46. Pokud by tento soud byl příslušný rovněž k projednání škody způsobené na územích ostatních členských států, nahradil by soudy uvedených států, ačkoli tyto státy jsou v zásadě podle čl. 5 bodu 3 nařízení a na základě zásady teritoriality příslušné k projednání škody způsobené na území jejich členského státu a mohou nejlépe posoudit, zda byla skutečně porušena majetková autorská práva zaručená dotyčným členským státem, a dále určit povahu škody, která byla způsobena.

(...)

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články