Právo rodinných příslušníků na nemajetkovou újmu

Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 5158/2014 řešil otázku, zda mají rodinní příslušníci poškozené (konkrétně matka a mladší bratr) právo na zadostiučinění z toho důvodu, že byla osobě jim blízké způsobena škoda na zdraví.

advokátka, advokátní kancelář JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.
Foto: Shutterstock

Soukromá sféra fyzické osoby (člověka), v níž je zabezpečováno svobodně realizovat svou osobnost, vytváří základ její celkové vnitřní jistoty a bezpečí. Neoprávněným porušením práva na život (resp. zdraví) jedné fyzické osoby může dojít i k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé fyzické osoby, a v důsledku toho např. i k uložení peněžité náhrady ve prospěch této druhé fyzické osoby. Součástí soukromého života se proto stává rodinný život zahrnující i vztahy mezi manžely i blízkými příbuznými, neboť součástí rodinného života jsou nejen jejich sociální a morální vztahy, nýbrž také zájmy materiální povahy přispívající k rozvoji osobnosti každého z nich. Jisté přitom je, že zásah proti právu na soukromí (rodinný život) ostatních členů rodiny je ve skutečnosti vždy až odvozeným od prvotního zásahu do práva na ochranu osobnosti, jímž byl postižen jeden z jejích členů. Analogicky je třeba přistupovat i k případům, kdy je rodinný život dotčen ne sice přímo smrtí člena rodiny, ale jiným jeho závažným postižením způsobeným výrazným dotčením jeho práva na ochranu osobnosti (zpravidla v důsledku jiného zásahu do jeho tělesné integrity), které se pak projevuje v narušení standardních vztahů a fungování konkrétního rodinného společenství a dotýká se tak jeho příslušníků.

Věc

Nezletilá dcera žalobkyně utrpěla v roce 2006 zlomeninu ruky. Žalovaná nemocnice pochybyla, nezletilá musela po sundání sádry podstoupit dvě operace. Znaleckým posudkem z roku 2009 byla konstatována u nezletilé těžká újma na zdraví a to v důsledku zdravotní péče poskytované personálem nemocnice. Okresní soud uložil v roce 2010 žalované nemocnici zaplatit nezletilé náhradu škody ve výši 1 925 244 Kč.

Žalobkyně se následně žalobou z roku 2011 domáhala zapalcení náhrady nemajetkové újmy ve výši 3 000 000 Kč. Ze stejného titulu se domáhal bratr žalované, který se narodil v říjnu 2009, zaplacení částky 500 000 Kč.

Rozhodnutí soudu prvního stupně

Soud prvního stupně zamítl žalobu na zaplacení požadované částky jak žalobkyni, tak nezletilému žalobci. V době podání žaloby již uběhla tříletá promlčecí lhůta a soud neshledal námitku promlčení podanou žalovanou jako nemravnou. U žalobce narozeného v roce 2009 pak soud konstatoval, že není dána příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním žalované a zásahem do jeho osobnostních práv, jak tvrdila jeho matka, neboť se narodil do prostředí, v němž již byla vytvořena určitá situace.

Rozhodnutí odvolacího soudu

Odvolací soud potvrdil zamítnutí žaloby v části, kde byla zamítnuto zaplacení částky 500 000 Kč nezletilému žalobci, protože v době jeho narození existovaly pouze následky onoho zásahu, protiprávní zásah však vznikl již dříve. Zrušil ale rozsudek krajského soudu v rozsahu, kde byla zamítnuta žaloba na zaplacení částky 3 000 000 Kč žalobkyni jako náhrada nemajetkové újmy, neboť vzhledem k následkům považuje námitku promlčení za nemravnou, ba dokonce tvrdí, že žalovaná své právo uplatnila včas.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

Dovolání žalované proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým jí nařídil zaplatit žalobkyni 3 000 000 Kč, Nejvyšší soud ČR odmítl, neboť odovlací soud podle něj pečlivě zvážil okolnosti podání námitky promlčení ze strany žalované. Na základě dovolání žalobce podaného z důvodu zamítnutí vyplacení náhrady nemajetkové újmy také jemu, byl rozsudek odvolacího soudu v této části shledán nesprávným, byl zrušen a vrácen zpět ke krajskému soudu.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Zdroj: AK Ondřejová

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články