Právo zastupitele na informace

V čase povolebním je vhodné novým zastupitelům představit judikaturu k § 82 písm. c) zákona o obcích, podle kterého mají právo na informace od zaměstnanců obecního úřadu a právnických osob obcí zřízených.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Podle § 82 zákona o obcích

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
a) ...
b) ...
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Podle Nejvyššího správního soudu je právo zastupitele na informace v zákoně o obcích vymezeno obecně, bez stanovení procesních pravidel pro vyřizování žádostí zastupitelů formalizovaným způsobem. Z toho lze dovozovat, že odpovědnost orgánů obce a právnických osob, které obec založila či zřídila, za plnění informačních povinností vůči zastupitelům je primárně politická. Poskytnutí informací na základě § 82 písm. c) zákona o obcích nelze soudně vymáhat. Soud pouze naznačuje, že neposkytování informací by mohlo být řešeno dozorovým orgánem (ministerstvo vnitra) s odkazem na § 124 zákona o obcích.

Z pohledu soudů se tak toto právo realizuje pouze v rozsahu obecného práva na informace, jak uvádí např. rozsudek čj. 4 As 7/2018-48. V uvedeném rozsudku zastupitel žádal po dopravním podniku obce poskytnutí konkrétních smluv uzavřených s třetími osobami. Dopravní podnik odmítnul s tím, že tyto smlouvy obsahují obchodní tajemství. Soud takovou žádost v souladu se stávající judikaturou posoudil nikoliv v režimu zákona o obcích, ale v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a jelikož občané nemají právo na informace obsahující obchodní tajemství, nemohl jej soud přiznat ani zastupiteli.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

zastupitelstvo právo na informace

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články