Přestupky proti chráněným živočichům

Nejvyšší správní soud přezkoumal pokutu udělenou lesníkům, kteří vykáceli místo pravidelného hnízdění holuba doupňáka. Toto kácení bylo naplánováno v lesních osnovách a holubi v době kácení zimovali mimo území ČR.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Městský úřad Litomyšl udělil lesníkům pokutu za zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha (holuba doupňáka), ke kterému došlo při těžbě dřeva. Z navazujícího řízení u Nejvyššího správního soudu, vedeného pod sp. zn. 8 As 172/2017, se můžeme dozvědět následující obecně platné informace:

Není důležité, zda je kácení zaneseno v lesních osnovách, jelikož schválení lesních hospodářských osnov nenahrazuje výjimku dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Osnovy jsou schvalovány na desetileté období a v tomto období může dojít ve výskytu zvláště chráněných druhů k řadě změn.

Není důležité, zda došlo ke snížení populace zvláště chráněného druhu. Pro posouzení protiprávnosti je relevantní pouze to, zda bylo nebo nebylo nedovoleně zasaženo do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha. Jde tedy o tzv. delikt ohrožovací. V daném případě šlo o pokácení stromů, kde holubi často hnízdili, a to v období, kdy zimovali mimo území ČR. K usmrcení holubů tedy nedošlo, ale k zásahu do jejich přirozeného vývoje ano.

K tomu pak soud dodává, že cílem § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny není omezovat podnikatele při jejich činnosti v přírodě a vyloučit tak jakékoliv zásahy do přírody, ale má přírodu a krajinu ochránit před možnými necitlivými zásahy. Ačkoliv taková úprava může vlastníkům a podnikatelům připadat nadměrně omezující a mnohdy jim vskutku i jistá úskalí přináší, nelze jen proto její existenci považovat za zbytečnou.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

životní prostředí

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze