Vyměřování poplatku za komunální odpad nezletilým

V rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 116/2014 se dozvíme, že poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, bez ohledu na její věk. Jestliže byl tento poplatek nezletilé osobě řádně vyměřen a její zákonní zástupci jej za ni neuhradili, je správce poplatku oprávněn takto vzniklý nedoplatek vymáhat po předmětné osobě.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tento judikát reaguje na snahu Krajského soudu v Brně vyjmout nezletilé poplatníky z povinnosti platit poplatek za komunální odpad a přenést ji na jejich zákonné zástupce. Krajský soud se tím snažil ulehčit mladistvým ze sociálně slabých rodin, kteří jsou po nabytí zletilosti likvidačně zatěžováni povinností uhradit několikaletý nedoplatek a to včetně nákladů vymáhání. Není bez souvislosti, že zákonem č. 281/2009 Sb. byla obcím dokonce odebrána možnost poplatek v odůvodněných případech prominout a jsou tak povinny tyto nedoplatky vymáhat.

Nejvyšší správní soud snahu krajského soudu přenést poplatkovou povinnost však označil za protiústavní, neboť poplatkovou povinnost lze stanovit pouze zákonem a nikoliv výkladem soudu. V době vzniku předmětných poplatků totiž ještě neplatil ani současný § 12 zákona o místních poplatcích, který stanoví solidaritu poplatníka a jeho zákonného zástupce, a dovozovat tuto solidaritu nebo přechod poplatkové povinnosti bez výslovné zákonné úpravy Nejvyšší správní soud považoval za nepřípustné.

V úvodu uvedený názor Nejvyššího správního soudu lze nicméně použít pouze na poplatkovou povinnost vzniklou do 1. 1. 2016, neboť k tomuto datu nabývá účinnosti novela zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb., která krajským soudem předvídaný přenos poplatkové povinnosti v novém znění § 12 zákonnou formou zavádí. Obce tedy budou od nového roku poplatek za komunální odpad ukládat a vymáhat po zákonných zástupcích v intencích judikátu krajského soudu.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

poplatky

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články