lidská práva

Mezinárodní pravomoc soudů v řízení o úpravě poměrů k nezletilé
Hodnota automobilu jako kritérium určující rozsah styku s dítětem

Mezinárodní pravomoc soudů v řízení o úpravě poměrů k nezletilé

Ústavní soud dne 23. 8. 2023 vydal nález, sp. zn. II. ÚS 859/23, týkající se určení místní příslušnosti soudů rozhodujících o úpravě poměrů k nezletilé. Stěžejním problémem případu bylo především to, že otec nezletilé, jakožto státní příslušník Ruské federace, zahájil nejdříve soudní řízení před ruskými soudy a následně i před soudy českými. Tento článek se bude detailně zabývat tímto případem a analyzovat, zda byla obecnými soudy zajištěna dostatečná ochrana rodinného života a zda byl poskytnut spravedlivý proces stěžovateli a jeho dceři.

Právní kontroverze: Lidská práva pod lupou s Kateřinou Šimáčkovou

Právní kontroverze: Lidská práva pod lupou s Kateřinou Šimáčkovou

V podcastu Právní kontroverze se soudkyní ESLP Kateřinou Šimáčkovou si povídáme nejen o tom, jak Soud zajišťuje, aby jeho rozhodnutí nebyla ovlivněna vnějšími tlaky a zájmy, ale také například o vyvažování mezi principem univerzálnosti a respektem k různorodosti členských států a mnohém dalším.

Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

EU zůstává regionální organizací disponující omezenou pravomocí v oblasti energetiky a je na místě položit si otázku, zda je nezbytné nadále trvat na nedotknutelnosti práva členských států stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jejich volbu mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jejich zásobování energií.

Ochrana rodinného života a účast nezletilého na řízení
Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení

Ochrana rodinného života a účast nezletilého na řízení

Ústavní soud v první polovině letošního roku, konkrétně dne 25. 4. 2023, vydal nález sp. zn. III. ÚS 484/23, který se týká otázky umístění nezletilého dítěte do ústavní péče. Tento případ vyvolal pochybnosti ohledně dodržování ústavně zaručených práv nezletilého dítěte a jeho matky, která podala ústavní stížnost proti rozhodnutím obecných soudů.