Advokátní kancelář Randl Partners spouští unikátní vzdělávací projekt pro personalisty.

Randls Training zahajuje činnost v září 2014. Přijímací pohovory, příprava pracovněprávní dokumentace, vedení personální evidence všech zaměstnanců, spolupráce s úřady práce, zajišťování vzdělávání a školení zaměstnanců, vymýšlení efektivních hodnotících a motivačních zaměstnaneckých systémů nebo proces ukončování pracovních poměrů – to je pouze zlomek činností personalistů, kteří se neobejdou bez průběžného doplňování znalostí aktuálních pracovněprávních předpisů.

Kurzarbeit v senátu
Foto: Shutterstock

Stačí si představit situaci, kdy nejvyšší management společnosti schválí uzavření části finančního oddělení s tím, že má být zrušeno 10 pracovních pozic účetních a HR oddělení vzkáže pouze: „Personalisté, postarejte se“. Za jakých podmínek se bude jednat o hromadné propouštění a jaké povinnosti s hromadným propouštěním souvisejí? Je třeba informovat úřad práce? A je třeba takový krok projednat s odbory? Pokud ano, jak dlouho dopředu a v jaké formě? A koho vůbec propustit?

Dobrý personalista by měl znát odpovědi na všechny výše uvedené otázky a měl by mít přehled o všech aktuálních změnách a novelizacích stále se měnících pracovněprávních předpisů. Řadu dalších složitých situací navíc přinesl do personální praxe nový občanský zákoník: Co když se propuštěný zaměstnanec po půl roce pobírání nemocenských dávek obrátí na personální oddělení s tím, že výpověď, kterou dostal, pro něj byla kompletně nesrozumitelná, a tudíž nicotná? Nyní chce zaměstnanec nastoupit zpět do práce, a pokud mu to zaměstnavatel neumožní, je připraven podat žalobu. Co má personalista v takové situaci dělat?

Různé vzdělávací agentury sice personalistům nabízejí semináře různé kvality a úrovně, avšak na českém trhu doposud chyběla instituce, která by nabízela kvalitní, komplexní a hlavně systematické vzdělávání v oblasti personalistiky a lidských zdrojů.

Toto tvrzení podporují také výsledky exkluzivní ankety mezi sedmi desítkami personalistů zastupujících české i zahraniční společnosti napříč všemi obory, kterou během srpna uskutečnila advokátní kancelář Randl Partners.

Tři čtvrtiny oslovených vedoucích zaměstnanců z oblasti personalistiky a lidských zdrojů nejsou s nabídkou seminářů v oblasti personalistiky spokojeny. Na českém trhu chybí především semináře, v jejichž rámci by personalisté s přednášejícím mohli konzultovat konkrétní případy z praxe. Ačkoli je nabídka HR školení poměrně široká, lze se v ní z pohledu personalistů obtížně orientovat, a to zejména pokud jde o kvalitu obsahu přednášek a jednotlivých lektorů.

Vzdělávací agentura Randls Training založená pod hlavičkou pražské advokátní kanceláře Randl Partners, která se zaměřuje především na pracovní a obchodní právo, poskytuje personalistům systematické vzdělávání od září 2014.

Projekt se zrodil v hlavě advokátky Nataši Randlové, která je jednou z klíčových osobností v oblasti českého pracovního práva. V současné době Nataša Randlová pravidelně přednáší na katedře andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je členkou Pracovní komise Legislativní rady vlády a působí jako zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů. V roce 2007 byla Nataša Randlová vyhlášena Právníkem roku v oblasti pracovního práva, v letech 2009, 2010 a 2012 spolu se svým týmem získala ocenění Právnická firma roku v oblasti pracovního práva a v letech 2012, 2013 a 2014 byla prestižním britským žebříčkem Chambers Europe opakovaně ohodnocena nejvyšším možným titulem „Star Individual“ jako přední odborník na pracovní právo s výjimečnou reputací ve svém oboru.

Od začátku svého působení v advokacii věnuji hodně času přednáškové činnosti, ať už pod hlavičkou vzdělávacích agentur či v rámci pravidelných seminářů pro naše klienty. Rostoucí zájem personalistů a agentur o problematiku pracovního práva mě přivedl na myšlenku založit vlastní vzdělávací agenturu. K dispozici mám tým zkušených právníků a odborníků na pracovní právo, kteří jsou špičkoví přednášející, a za které bych dala ruku do ohně. Vedle toho jsem měla to štěstí potkat za svou dosavadní kariéru řadu špičkových profesionálů a skvělých osobností z řad soudců, akademiků, inspektorů práce nebo odborníků z ministerstev jako jsou třeba Petr Hůrka, Bořivoj Šubrt, Jaroslav Stádník nebo Aleš Kalvoda. Jsem potěšena, že právě oni budou jako hosté či stálí lektoři seznamovat účastníky našich seminářů s aktuálními tématy,“ říká Nataša Randlová.

Prostřednictvím vlastní vzdělávací agentury advokátní kancelář Randl Partners zúročuje dlouholeté zkušenosti získané během pořádání Randls HR Exchange Meetingů. Pracovněprávní tým Randl Partners pravidelně – pětkrát ročně – setkává s přibližně šedesátkou personalistů z řad klientů, s nimiž diskutuje na předem vybrané aktuální pracovněprávní téma. Od roku 2009, kdy se konal první HR Meeting, prošlo společnými setkáními několik stovek personalistů.

Anketa, kterou jsme během prázdnin provedli mezi HR manažery nejvýznamnějších společností působících na českém trhu, mi potvrdila, že v Česku chybí instituce, která by poskytovala personalistům komplexní vzdělávání zaměřené na praktické aspekty pracovního práva. Ale obrovský zájem, který mezi firmami vyvolala nabídka školení v rámci Randls Training, mě překvapil,“ svěřuje se Nataša Randlová.

Semináře šité na míru

Vzdělávací agentura Randls Training nabízí od září letošního roku čtyři základní druhy pracovněprávních školení.

  • V prvé řadě jde o „tradiční” semináře zaměřené na konkrétní témata z oblasti pracovního práva. Tyto semináře jsou organizovány jako klasická školení s předem vybranými tématy, vedená v daném čase, s předem určeným lektorem.

Důraz klademe především na praktickou formu výkladu. Teorii aplikujeme na příklady ze života, prezentaci doplňujeme přehlednými schématy a grafy, účastníkům rozdáváme pracovní listy k doplnění. Při každé prezentaci ponecháváme dostatek prostoru pro konkrétní dotazy jednotlivých účastníků a společně se snažíme najít řešení pro reálné situace spolu s jejich dopady na personální praxi,” vysvětluje Nataša Randlová.

Během vedení HR Meetingů si specialisté z advokátní kanceláře Randl Partners osvojili moderní formu výuky, která je interaktivní a provázaná s praktickými zkušenostmi účastníků, a je tak opakem pasivně vyslechnutých monotónních přednášek. Aktivní zapojení posluchačů umožňuje mimo jiné i komorní atmosféra daná nízkým počtem účastníků – obvykle 25 osob na standardní tematická školení a 40 osob na školení týkající se aktualit.

  • Kromě všeobecných pracovněprávních seminářů nabídne Randls Training také školení k aktuálně diskutovaným tématům, která účastníkům představí teprve plánované nebo již přijaté změny právních předpisů v dostatečném předstihu před jejich stanovenou účinností,“ popisuje další druh připravovaných seminářů Nataša Randlová.

V rámci podzimní nabídky se tato školení k aktuálním otázkám soustředí zejména na aktuální novinky v rámci plánované změny zákona o zaměstnanosti. Personalisté se budou moci seznámit také s novelou zákoníku práce, která nabude účinnosti 1. 1. 2015.

  • Specialitou Randls Training je projekt školení na míru, který se oproti jiným dostupným seminářům liší zejména konceptem „cafeteria“ neboli „samoobsluhy“. Školení na míru bude vytvářeno plně v režii jeho účastníků – zájemci si předem vyberou přednášejícího z řad stálých lektorů Randls Training (Nataša Randlová, Petr Hůrka, Ondřej Chlada a další) nebo některého z přednášejících hostů, konkrétní datum a čas přednášky a následně přesně specifikují téma, o které mají zájem. V neposlední řadě zůstane v jejich režii i forma přednášky – zda lektor využije část přednášky k prezentaci základů probíraného tématu, které následně procvičí na konkrétních příkladech, nebo se věnuje  výlučně příkladům z praxe, které budou účastníci řešit nejprve sami a následně projdou společně s lektorem správná řešení.

Pouštíme se na nevyšlapanou cestu, ale myslím si, že dokážeme školení na míru přizpůsobit jejich účastníkům tak, aby přesně vyhovovala jejich aktuálním potřebám,” říká Nataša Randlová.

  • Dalším netradičním projektem Randls Training je HR Akademie pro personalisty.  V tomto případě půjde o balíček 6 až 12 celodenních přednášek a praktických cvičení, kdy si konkrétní termíny konání přednášek i probíraná pracovněprávní témata opět zvolí společnosti samy.

HR Akademie může zahrnovat pracovní právo v plném rozsahu, včetně ochrany osobních údajů, pracovnělékařských služeb či daňových aspektů práce personalistů, nebo se přednášky do detailu zaměří pouze na několik zvolených témat – procvičení ve formě workshopu je součást každé HR Akademie,” vysvětluje Nataša Randlová.

Dlouhodobé plány Randls Training počítají s rozšíření výukového spektra o školení zaměřená zejména na obchodněprávní témata, aby se do přednáškové činnosti mohl zapojit také tým spolumajitele advokátní kanceláře, respektovaného advokáta Pavla Randla.

Naším dlouhodobým cílem je nabízet stálou škálu školení a seminářů s hlavním zaměřením na oblast personalistiky, která bude konzistentní co do kvality, avšak rozličná co do obsahu. Nechceme a reálně ani nemůžeme být největší vzdělávací agenturou v Česku, ale víme, že v oblasti pracovního práva jsme jedni z nejlepších,” říká Nataša Randlová.

Vedle toho se chce tým Randls Training v budoucnu zaměřit také na semináře, které umožní srovnání pracovněprávní úpravy v různých státech v Evropě i ve světě s našimi zákony.

K uskutečnění tohoto cíle plánujeme využít naše exkluzivní členství ve světové alianci Ius Laboris sdružující advokátní kanceláře se zaměřením na pracovní právo, které poskytují komplexní právní služby ve více jak čtyřiceti státech světa. Naši zahraniční partneři se budou moci on-line účastnit našich seminářů a poskytovat tak účastníkům školení nadstandardní penzum informací o pracovněprávní praxi v dané zemi,“ dodává Nataša Randlová.

Trénink s pěti "P"

Všechna školení pod hlavičkou Randls Training budou probíhat v moderních školicích prostorách nové kancelářské budovy Tetris Office Building v těsné blízkosti stanice metra C Budějovická.

Randls Training nabídne takzvaný trénink s pěti „P“, kdy profesionální lektoři seznámí účastníky praktickou formou s potřebnými tématy v příjemném prostředí, a s nabídkou prvotřídního občerstvení. Součástí každého školení totiž zároveň bude exkurze do moderní špičkové gastronomie prostřednictvím občerstvení z dílny vyhledávaného cukráře a kuchaře Markuse Breiera,“ slibuje Jarmila Chlumová, ředitelka Randls Training.

Protože Randls Training je v mnoha ohledech netradiční vzdělávací centrum, rozhodl se tým Nataši Randlové netradičně využít i chodby a školicí sály.

Moderní prostory plné světla nás přivedly na myšlenku využít je k instalaci obrazů – jakési malé galerie výtvarného umění. V rámci projektu „My a umění“ oslovujeme různé autory, jejichž práce budou postupně k vidění v našem vzdělávacím centru. Prvním vystavujícím je akademický sochař a malíř, pan Jiří Kaifosz,” říká Jarmila Chlumová.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články