Osm předních oborových asociací a svazů se spojilo proti exekutorské teritorialitě

Hospodářská komora ČR, Česká leasingová a finanční asociace, Česká kancelář pojistitelů, Česká asociace věřitelů, Asociace realitních kanceláří ČR, Asociace inkasních agentur, Sdružení dopravních podniků ČR a Svaz měst a obcí ČR se sešly ke společnému projednání principu teritoriality v exekučním řízení. Shodují se, že navrhovaná změna by mohla závažně poškodit věřitele i spotřebitele v České republice a také negativně zasáhnout do veřejných rozpočtů.

Foto: Fotolia

Tuto systémovou změnu exekučního vymáhání pohledávek shodně považujeme za zcela nežádoucí, neboť by vedla ke snížení efektivity vymáhání pohledávek, zvýšení cen řady produktů a služeb a měla negativní dopady do veřejných rozpočtů,“ prezentuje společný názor výše uvedených uskupení Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů a doplňuje: „Odmítáme také argument podporovatelů současných poslaneckých a senátních návrhů, že by exekutorská teritorialita mohla být řešením excesů, ke kterým v ojedinělých případech při výkonu rozhodnutí dochází.“ Zvažovaná změna je podle nich jen dalším populistickým krokem „jak zatočit s exekutory“. Svou roli v ní podle některých z nich může hrát také pragmatický zájem exekutorů získat ve spojení s obligatorními zálohami a garantovaným nápadem exekucí stabilní příjem na úkor věřitelů.

Spolupráci výše uvedených organizací v této otázce odstartoval kulatý stůl na téma Mají se věřitelé obávat zavedení principu teritoriality exekutorů, který iniciovala Česká asociace věřitelů. „Rozhodli jsme se v otázce exekutorské teritoriality oslovit významné oborové asociace, svazy a další uskupení, protože jsme v dosavadní diskuzi tohoto tématu postrádali hlas odborníků zastupujících specifické skupiny věřitelů, kterých se tato změna velmi zásadně dotýká,“ uvádí Pavel Staněk, který je zároveň pověřen tlumočit společné stanovisko pracovní skupině ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k postavení exekutorů a exekučnímu řádu. Na podzim 2014 pak organizace plánují uspořádání společného semináře na dané téma na půdě Parlamentu ČR.

Jiří Pulz, generální tajemník České leasingové a finanční asociace: „Česká leasingová a finanční asociace zdůrazňuje, že zavedení principu teritoriality do rozhodování soudů o pověřování soudních exekutorů výkonem jednotlivých exekucí by vedlo k deformaci konkurenčního prostředí v exekuční činnosti, které napomáhá účinnému vymáhání pohledávek a snižování nákladů exekuce. Nezabránilo by excesům při výkonu rozhodnutí. Znásobilo by nebezpečí průtahů v exekucích, např. machinacemi dlužníků s místem pobytu. Poskytovatelé finančních produktů by museli dále zpřísnit schvalovací procedury a zvýšit rizikové přirážky. Toto opatření by tak vedlo k omezení dostupnosti  finančních produktů a ke zvýšení jejich ceny.

Milan Hrudka, tajemník odborné skupiny Sdružení dopravních podniků ČR: „Sdružení Dopravních podniků České republiky vnímá snahu o zavedení teritoriality soukromých exekutorů ve spojení s povinným placením obligatorních záloh jako velkou komplikaci např. pro vymáhání pohledávek za jízdu bez jízdenky. Veškeré vzniklé náklady spojené s placením obligatorních záloh, administrativní a personální náklady na povinnou komunikaci s několika desítkami exekutorských úřadů budou mít jednoznačný dopad do veřejných rozpočtů obcí. Placením obligatorních záloh nebudou dle našeho názoru exekutorské úřady motivovány k tomu, aby svěřené pohledávky vymohly, což se negativně projeví na míře vymahatelnosti pohledávek, která se v současné době pohybuje mezi 30–40 %. Kromě připravované teritoriality exekutorů se dopravci potýkají také s nedostatečnou rychlostí a nepředvídatelností rozhodování obecných soudů, ať se jedná o hodnocení skutkového a právního stavu, důkazních prostředků, nebo rozhodování o náhradě nákladů řízení.

Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR: „Řešení pohledávek formou exekučního řízení je pro mnohé obce a města běžnou praxí, díky tomu se zvýšila efektivita vymáhaných dluhů. Pro samosprávy je důležité, aby měly účinný nástroj vymáhání např. dlužného jízdného z městské dopravy, nezaplacených poplatků za komunální odpad či dlužného nájemného. Úplné omezení výběru exekutorů, tedy potlačení konkurence mezi nimi, by tak mohlo mít dopad na rozpočty samospráv, díky nižší vymahatelnosti pohledávek. I na úrovni municipalit musí být standardem, aby se dluhy platily.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články