Existují ještě otazníky nad odměnami za pracovní pohotovost zaměstnanců dle judikatury Soudního dvora EU?

Nejvyšší soud v prosinci roku 2016 podal Soudnímu dvoru EU další předběžnou otázku, týkající se odměn za pracovní pohotovost. Tentokrát se jednalo o vnitrostátní spor o odměnu za pracovní pohotovost soudců, kterým na rozdíl od ostatních zaměstnanců v soukromém i veřejném sektoru taková odměna nenáleží. Druhou částí předběžné otázky byla problematika stejné odměny pro všechny soudce, sice odvislé od počtu let započtené doby, avšak bez reflexe různého počtu hodin pracovní pohotovosti, kterou konkrétní soudce vykonává.

advokátka, vedoucí Katedry ústavního a evropského práva, FPr ZČU v Plzni

Řízení o předběžné otázce je u Soudního dvora EU vedeno pod C-653/16.[1] Nejvyšší soud kladl otázky spadající do oblasti zákazu diskriminace, v tomto konkrétním případě vymezené směrnicí Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.[2]

S principem nediskriminace a se zásadou konformity vnitrostátního práva s právem EU tak měly být konfrontovány zejména zákoník práce a zřejmě zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v rozsahu, v jakém byly dotčeny i judikaturou Ústavního soudu České republiky.

V návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-437/05 Vorel proti Nemocnici Český Krumlov[3], kdy předběžnou otázku podal Okresní soud v Českém Krumlově, a ve kterém bylo rozhodnuto, že: „Pracovní pohotovost, kterou lékař vykonává v režimu fyzické přítomnosti na pracovišti, ale během které nevykonává žádnou skutečnou činnost, je nutno chápat jako pracovní dobu ve smyslu ochrany jejich zdraví a bezpečnosti. Pro potřeby odměňování je však možné zohlednit dobu reálně provedené práce v rámci pohotovosti.“, lze konstatovat, že pracovní pohotovost je jednoznačně součástí pracovní doby zaměstnance. Byť míra odměňování zůstává v možnostech státu, lze jen těžko předpokládat, že odlišujícím důvodem pro odměňování či neodměňování za pracovní pohotovost by mělo být právě jen postavení soudce. 

Přesto počátkem května 2017 šestý senát Soudního dvora vydal usnesení[4], kterým byla podaná předběžná otázka shledána zjevně nepřípustnou. Osobně jsem se před tímto usnesením Soudního dvora domnívala, že pokud Soudní dvůr neuváží nějaké zvláštní okolnosti, kterými je postavení soudce vymezováno – především nezávislost, nestrannost, zákaz jakékoliv výdělečné činnosti kromě činností vymezených v zákoně – bylo by možno usuzovat na to, že rozlišování v odměňování z důvodu postavení soudce, by mohlo být deklarováno jako diskriminační. Dimenze diskriminace by pak mohla být dvojí uvnitř, tj. mezi soudci sobě navzájem, neboť lze zvažovat, že ne každý soudce vykonává stejný rozsah hodin pohotovosti jako ostatní, a navenek, tj. mezi soudci a ostatními státními zaměstnanci. Důvody, pro které Soudní dvůr takto rozhodl, nejsou veřejně dostupné, a to ani na stránkách www.justice.cz, ani na webových stránkách Nejvyššího soudu (vede věc doposud jako zatím nerozhodnutou). Přesto lze z tohoto spíše procesního než meritorního rozhodnutí dedukovat, že téma uvažované diskriminace soudců v jedné z členských zemí EU není jejím tématem a mechanismy odměňování soudců za pracovní pohotovost tak zůstávají v kompetenci členských zemí.


[1] C-653/16 Jitka Svobodová proti Okresnímu soudu v Náchodě

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0078

[3] Usnesení Soudního dvora ze dne 11. 1. 2007, Vorel (C-437/05, Sbírka 2007, s. I-00331).

[4] Na InfoCuria zveřejněno 14. 7. 2017

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu