Rozhovor: Choong-Hee Hahn - Vytvořit modelové právo či přijmout úmluvu je v moderní době běh na dlouhou trať

Druhá část rozhovoru s Choong-Hee Hahnem, který předsedal 47. zasedání UNCITRAL. V současné době je velvyslancem a zástupcem stálého představitele Korejské republiky v OSN v New Yorku.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Foto: Fotolia

Dokážete si představit, že by Korejská republika nebyla členem OSN? Jaké by to přineslo následky?

V případě, že by Korejská republika nebyla členským státem OSN, existuje vysoká pravděpodobnost, že by se korejské globální a mezinárodní aktivity zahrnující též OSN značně zúžily.

Členský stát OSN může užívat nespočet privilegií společně s podřizováním se povinnostem, které stanovuje Charta OSN. Členský stát může dále požádat o mimořádné svolání Rady bezpečnosti, pokud zde existuje nebezpečí národní bezpečnosti či suverenity.

Korejská republika by byla v obtížné pozici s usměrňováním provokace Severní Koreji, tj. byla by ohrožována jadernými testy či odpalováním balistických střel. Dále je samozřejmostí, že nečlenské státy nejsou zahrnuty v legislativním procesu OSN a vyjednávání o smlouvách a rozhodnutích v žádné z politických, ekonomických, sociálních a právních oblastí.

Účastnil jste se 47. zasedání Komise pro mezinárodní obchodní právo OSN v pozici předsedajícího. Který krok v rámci jednání komise považujete za ten nejdůležitější?

Jako vysoce postavený diplomatický pracovník v OSN věřím, že má činnost zahrnující 47. zasedání UNCITRAL, které se konalo v centrále OSN v New Yorku, přispěla k nerušenému politickému jednání a veřejné debatě, stejně tak jako k právnímu šetření Komise. Věřím, že mé působení v tomto roce může být důkazem toho, že je možné skloubit právní perspektivy s těmi politickými a diplomaticky zabarvenými.

Osobně jsem se ve spojení s mou činností jako předsedající 47. zasedání Komise účastnil programů, jako například setkání s předchozími předsedajícími UNCITRAL, panelové diskuze nad the Rule of Law a UNCITRAL, a dále také doprovodných programů zasedání. Vyměnil jsem si nespočet názorů se zainteresovanými osobami ze Sekretariátu OSN, Světové banky, Globalního kompaktu a Evropské unie, to vše za účelem rozšíření příležitosti pro jednání Komise.

Takováto úsilí přispívají k hladšímu průběhu jednání ohledně nesrovnalostí a různorodosti názorů, které v průběhu jednání komise vyvstávají. Například se v průběhu letošního jednání mluvilo o práci pracovních skupin, zejména zahrnující agendu řešení sporů.

Některé členské státy OSN byly s činností UNCITRAL nespokojeny. Dle jejich slov je Komise neproduktivní a pomalá. Jaký názor zastáváte Vy?

Pokud vezmeme v úvahu naši rychle se rozvíjející společnost s mnoha nápady a zájmy, tak si myslím, že je naprosto přirozená nemožnost vytvoření modelového práva či úmluvy, a to v relativně krátkém čase, za možnosti jen několika meetingů. Tyto názory spíše znamenají, že členské státy ještě nejsou plně rozhodnuty, jakou pozici budou v tomto ohledu zastávat či zdali přistoupí ke kompromisu stran. V této souvislosti potřebujeme více času pro kontrolu a inkorporaci mnoha nápadů různých zemí, stejně tak jako všech zainteresovaných osob. Tudíž se nejedná o vadu systému, ale o nevyhnutelný konzultační proces, jehož cílem je přijít s celkovými výsledky. 

Někteří tvrdí, že modelové právo a dohody UNCITRAL, do kterých je včleňováno nepřeberné úsilí členských států, stejně tak jako Sekretariátu, nepřivádějí pozornost mezinárodní společnosti a jsou jí jen zřídka přijímány a vnímány jako součást právního systému. Nicméně jsem slyšel, že mnoho studentů a právních expertů reporty UNCITRAL sleduje, a že se některé země též snaží opírat se výslovně či absolutně o ideu specifické kodifikace založené na modelovém právu UNCITRAL, nezávisle na tom, zdali jsou členskými státy OSN.

Je tedy vůbec možné tyto zdlouhavé procesy urychlit?

Jsem si jistý, že určitá předchozí jednání a komunikační kanál předcházející jednání Komise a pracovním skupinám, může být účinnějším a vhodnějším prostředkem k urychlení takovýchto procesů. CLOUT, což je online databáze spravovaná a vedená UNCITRAL, či podobné platformy, přispívá k plnění cílů a kolektivní inteligenci a efektivnosti. Záleží právě zejména na rozpočtu UNCITRAL, ze kterého se tyto činnosti hradí. 

Věříte, že drafty doporučené Komisí v průběhu jejího 47. zasedání ke schválení Valnému shromáždění OSN pomůžou k větší míře transparentnosti mezinárodního obchodního práva?

V průběhu mého předsednictví při jednání UNCITRAL jsem měl možnost slyšet reporty 6 pracovních skupin, stejně tak jako rozvahu a jejich následnou revizi. Reporty budou předány Valnému shromáždění ke schválení v průběhu října. Dohoda o transparentnosti ve smlouvách na bázi investor-stát v rozhodčím řízení ve spojitosti k současným investičním dohodám byla navržena a sepsána touto Komisí a očekává se její přijetí a platnost bez větších problémů, to vše v průběhu příštího roku.

Jak velké změny zahrnující agendu UNCITRAL máme očekávat?

UNCITRAL je fórum, ve kterém státy diskutují otázky právní harmonizace společně s modernizací a směřováním mezinárodního obchodního práva. Právní experti diskutují účinnost a inovativní řešení v rámci svých pracovních skupin a Komise ulehčuje mezinárodní investice a obchodní transakce. Skrze konečnou debatu na Valném shromáždění OSN jsou tvořeny dohody a modelové právo. Tento proces je nejjednodušším způsobem legislativního procesu v takto komplikované mezinárodní komunitě.

Máme-li mluvit o činnosti Komise, zaměříme se na 6 hlavních témat: mikro, malé a středně velké podniky, rozhodčí řízení a smír, online řešení sporů, elektronické komerce, insolvenční právo a bezpečnostní zájmy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články