UNCITRAL právní rámec pro výkon mediačních dohod se posouvá opět o krok blíže k cíli

Vzhledem k debatám, které probíhaly ohledně rostoucích nákladů a času spojených s mezinárodním rozhodčím řízením, se v posledních letech začala obracet větší pozornost k mediaci, jakožto nástroji řešení mezinárodních sporů.

advokátní koncipientka, AK Roubík & spol.

I přes veškeré výhody mediace, měl tento způsob řešení konfliktů jeden značný nedostatek. Neexistoval komplexní právní rámec, který by stranám sporu po dosažení mediační dohody umožnil její mezinárodní vymáhání, a to bez dalšího. Jako důsledek byla preferována mezinárodní obchodní arbitráž, neboť široce přijatá Newyorská úmluva o vymahatelnosti rozhodčích nálezů z roku 1958 poskytuje předvídatelný rámec pro uznávání a výkon rozhodčích nálezů. Podle Newyorské úmluvy požívají rozhodčí nálezy stejnou ochranu jako rozhodnutí vnitrostátního soudu. 

Oproti tomu v případě mezinárodních mediačních dohod byly strany doposud nuceny zahájit samostatné řízení u národních soudů za účelem zajištění plnění mediačních dohod. Toto vedlo ve své podstatě k založení nového sporu a ke zvýšení nákladů, spojených s předmětem sporu. 

Dne 26. června byly na 51. zasedání UNCITRAL schváleny závěrečné návrhy Úmluvy o výkonu mediačních dohod („Úmluvy“) a s tím spojeného Modelového zákona. Schválení výše zmíněných dokumentů představuje vyvrcholení příprav a dlouhých jednání Pracovní skupiny II Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo („UNCITRAL“), jejímž cílem bylo zavedení mezinárodního režimu pro mezinárodní mediační dohody, a to v režimu, který je obecně podobný Newyorské úmluvě.

Předpokládá se, že Úmluva bude nazvána Singapurská mediační úmluva a bude podepsána na slavnostním ceremoniálu v Singapuru v roce 2019. Úmluva pak musí být ratifikována nejméně třemi členskými státy, aby vstoupila v platnost.

Úmluva a Vzorový zákon byly navrženy tak, aby se vztahovaly na všechny mezinárodní dohody vyplývající z mediace, které byly uzavřené stranami písemně. Tyto instrumenty mohou sloužit k vymáhání mediačních dohod plynoucích z obchodních sporů s výjimkou sporů vyplývajících z transakcí uskutečněných pro osobní, rodinné nebo domácí účely, které se týkají rodinných nebo dědických záležitostí nebo vyplývajících z pracovněprávních otázek. Dále tyto nástroje nebudou zahrnovat dohody o vypořádání, které byly schváleny soudem nebo byly uzavřeny v průběhu řízení před soudem, nebo ty, které jsou vykonatelné jako arbitrážní nálezy.

Díky výše zmíněným krokům nabude mediace bezpochyby důvěryhodnosti, jakožto vhodný nástroj pro mezinárodní řešení sporů.


Zdroje:

 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu