Menu

Články

Důležité změny v zákonech v roce 2018

ČlánkyObčanské právoLenka Hlaváčová01.02.2018
Lenka Hlaváčová01.02.2018

V následujícím příspěvku naleznete shrnutí nejdůležitějších legislativních změn, které vstupují v letošním roce v účinnost, společně s přehledem důležitých termínů pro nejdůležitější podání.

Předkupní právo

Ke dni 1. 1. 2018 došlo k obnovení předkupního práva pro případ převodu podílu na společné nemovité věci jedním ze spoluvlastníků. Předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci bylo zaběhlým institutem, který na území České republiky platil až do 1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který je zrušil. K 1. 1. 2018 bylo ovšem předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci obnoveno, a to s výjimkou převodu osobě blízké (stejně jako v případě starého občanského zákoníku). Předkupní právo se uplatní jak na převody úplatné, tak bezúplatné. V případě bezúplatných převodů mají přitom spoluvlastníci právo podíl vykoupit za cenu obvyklou.

GDPR a ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost Evropské nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR), kterým dojde k zpřísnění pravidel pro nakládání s osobními údaji a spolu s ním i k výraznému zvednutí horní hranice pokut za jejich porušení. Všechny organizace, společnosti, instituce, ale i jednotlivci, kteří při své činnosti nakládají s osobními údaji, by proto měli prověřit, zda způsob, jakým je v současné době nakládáno z jejich strany s osobními údaji, je v souladu s GDPR, a přijmout opatření k naplnění nových požadavků. V průběhu roku 2018 lze očekávat přijetí českého zákona, kterým dojde ke zpřesnění některých pravidel. Nemá však smysl na něj s přípravami čekat, protože GDPR bude platit i bez něj. 

E-Privacy

V průběhu roku 2018 se očekává přijetí a platnost nového nařízení ePrivacy (nařízení o respektování soukromého života a ochrany osobních údajů v elektronických komunikacích) jako zvláštního právního předpisu k GDPR věnujícího se speciálně otázce ochrany osobních údajů v elektronické komunikaci. Nařízení bylo již v listopadu roku 2017 schváleno Evropským parlamentem, dalším krokem je vyjednávání v rámci trialogu mezi Evropským parlamentem a Radou za účasti Evropské komise. Původně se předpokládalo, že ePrivacy by mělo nabýt účinnosti stejně jako GDPR 25. května 2018. Tento termín ovšem zřejmě nebude dodržen. 

Novela stavebního zákona

K 1. 1. 2018 nabyla účinnosti rovněž novela stavebního zákona. Deklarovaným účelem této novely má být především zrychlení povolovacích procesů. Za tímto účelem dochází k zavedení tzv. koordinovaného povolovacího řízení, v rámci kterého může za splnění stanovených podmínek dojít ke sloučení územního a stavebního řízení a případně i řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Koordinované řízení je dobrovolné a záleží tedy na stavebníkovi, zda je využije, či zda bude postupovat dle dosavadní právní úpravy a absolvovat uvedená řízení jednotlivě.

Novela ovšem přináší i několik kontroverzních změn, ať již se jedná o vyloučení veřejnosti z některých rozhodovacích procesů či například změnu v možnosti přezkumu závazných stanovisek dotčených orgánů. Tyto změny dle našeho názoru mohou vést spíše ke zhoršení kvality rozhodování a paradoxně i k prodloužení reálné délky řízení, jelikož mohou odsunout řešení některých sporných otázek do pozdějších fází řízení. O to větší pak budou dopady případného úspěchu těchto námitek. Novela stavebního zákona dále rozšiřuje případy, kdy je možno k povolení záměru využít zjednodušené postupy, zkracuje lhůtu pro napadení územního plánu, přenáší pravomoci na speciální stavební úřady, atd. 

Registr skutečných majitelů právnických osob

Novela zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2018, nově zavádí povinnost právnických osob a svěřeneckých fondů uvádět své skutečné majitele (definice skutečného majitele vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Za tímto účelem se zřizuje evidence údajů o skutečných majitelích, kterou povedou rejstříkové soudy. Evidence je neveřejná. Informace o skutečných majitelích tedy budou dostupné pouze vymezenému okruhu osob.

Snížení limitu pro uplatnění výdajových paušálů

V dubnu roku 2017 byl schválen daňový balíček, v rámci kterého došlo ke snížení výdajových limitů (maximální částky výdajů, které může živnostník uplatnit) o 50%. Tato změna se nutně odrazí na množství nutné administrativy a u řady živnostníků tak povede ke zvýšení nákladů. Na druhou stranu balíček obsahuje navrácení slevy na dítě a manželku či manžela, a zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě.

Zvýšení minimální mzdy

K počátku roku došlo rovněž k nárůstu stanovené minimální mzdy. Namísto dosavadních 11.000 Kč minimální mzda nově činí 12.200 Kč. Minimální hodinová sazba pak byla povýšena z 66 Kč na 73,20 Kč. Rovněž dochází i ke zvýšení zaručené mzdy garantující minimální možný příjem zaměstnanců určitých profesí, a to s ohledem na všech osm skupin.

Otcovská poporodní péče

S novinkou přichází i novela zákona o nemocenském pojištění. Tatínkové, kteří splní podmínku tříměsíční nepřerušené účasti na nemocenském pojištění, budou mít nově v období prvních šesti týdnu po porodu (anebo prvního dne od osvojení dítěte) nárok na placené týdenní volno, kdy jim bude náležet dávka z nemocenského pojištění. Dobu čerpání není možné přerušit ani rozdělit.

Zákaz poskytovat zdarma igelitové tašky

Za účelem minimalizace plastového odpadu byl novelou zákona od odpadech k 1. 1. 2018 zaveden zákaz bezplatného poskytování jakýchkoliv odnosných plastových tašek, vyjma velmi lehkých odnosných tašek (mikrosáčků). Od začátku roku proto musí být poskytování plastových tašek spotřebiteli v místě prodeje obchodníky zpoplatněno. 

Důležité termíny tohoto roku

Přiznání k dani z nemovitostí 31. 1. 2018
Zpracování zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracování - do 3 měsíců od skončení účetního období ovládané osoby
Přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou kontrolním orgánem Nejpozději před konáním valné hromady, která bude zprávu projednávat.
Daňové přiznání k dani z příjmů - samostatné 3. 4. 2018
Daňové přiznání k dani z příjmů podávané prostřednictvím poradců 2. 7. 2018
Kontrolní hlášení plátce jako FO ve stejném termínu jako daňové přiznání
Kontrolní hlášení plátce jako PO za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce
Projednání účetní závěrky nejvyšším orgánem do 6 měsíců po skončení účetního období
Ověření účetní závěrky auditorem - je-li vyžadováno nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne, tj. dne, kdy byla účetní závěrka sestavena

Zveřejnění účetní závěrky

Zveřejnění výroční zprávy

  • vyhotovují účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  • součástí práva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpracovává-li se
zveřejnění - do 30 dnů ode dne ověření auditorem, ukládá-li ho zákon, a schválení příslušným orgánem, nejpozději do konce roku
Valná hromada valná hromada by se měla konat alespoň jedenkrát za rokLenka HlaváčováFrank Bold Advokáti s. r. o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři