Evidence svěřenských fondů – doporučujeme splnit povinnosti do 1. 7. 2018, tedy dříve, než bude pozdě! Zdroj: Fotolia

Evidence svěřenských fondů – doporučujeme splnit povinnosti do 1. 7. 2018, tedy dříve, než bude pozdě!

Je všeobecně známo, že i český občanský zákoník obsahuje alternativu anglosaských trustů – institut svěřenských fondů. Svěřenský fond dává svému zakladateli významný instrument, díky němuž může upravit správu, uchování a převody svého majetku a zároveň naplnit svůj zájem, aby se vyčleněný majetek udržel v celku a nebyl rozdělen při přechodu na následující generace. Zakladatele, správce či obmyšlené již vzniklých svěřenských fondů musíme nicméně upozornit na některé nové povinnosti, které vstoupily v účinnost k 1. 1. 2018.

Mgr. David Neveselý

Mgr. David Neveselý

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. David Neveselý

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Zvláště zdůrazňujeme novou a zcela zásadní povinnost zápisu již vzniklých fondů do evidence svěřenských fondů („ESF“), kterou přinesla novela právní úpravy svěřenských fondů (zejm. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), která evidenci svěřenských fondů nově upravuje. Nesplnění tohoto zákonného požadavku totiž povede k zániku již vzniklého svěřenského fondu.

CO VLASTNĚ ZMÍNĚNÁ EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ ZNAMENÁ?

ESF je obdobou veřejného seznamu či rejstříku a zapisují se do ní zákonem vymezené údaje o svěřenských fondech (a jejich zahraničních obdobách). Fungování ESF je velmi podobné fungování obchodního rejstříku. ESF vedou rejstříkové soudy, které také provádí zápisy údajů. Součástí ESF je sbírka listin, kam se ukládají některé dokumenty týkající se svěřenského fondu.

Do ESF se zapisují všechny zásadní skutečnosti, které se týkají svěřenského fondu (označení, účel, den vzniku a zániku, IČO, údaje o správci, zakladateli, obmyšleném, osobě vykonávající dohled a další). V souladu s účelem ESF je část údajů vedena veřejně (označení, účel, den vzniku a zániku, IČO, údaje o správci a další) a část neve- řejně (údaje o zakladateli, obmyšleném, osobě vykonávající dohled a další). K veřejné části evidence má přístup kdokoli, k neveřejné pouze vybraný okruh osob či institucí.

VZNIK NOVÉ POVINNOSTI, KTEROU JE NUTNÉ SPLNIT DO 1. 7. 2018

Od 1. 1. 2018 vzniká svěřenský fond až zápisem do evidence svěřenských fondů. Od 1. 1. 2018 je rovněž k účinnosti jmenování nebo jiného určení obmyšleného nutné zapsat obmyšleného do evidence svěřenských fondů.

V této souvislosti upozorňujeme, že postih při nesplnění povinností nastává automaticky ze zákona. Lhůtu ke splnění povinností není možné prodloužit a v případě marného uplynutí lhůty není možné se postihu efektivně bránit.

JAK REAGOVAT NA ZMĚNY?

Ve vztahu k výše uvedenému je třeba do 1. 7. 2018 splnit povinnosti stanovené novou zákonnou úpravou, tedy zejména:

  • vypracovat a podat návrh na zápis svěřenského fondu do ESF
  • vypracovat a podat návrh za zápis obmyšleného do ESF
  • uložit dokumenty do sbírky listin svěřenského fondu

Zákonnou povinnost zapsat veškeré údaje do ESF má svěřenský správce.

DALŠÍ A NOVĚ VZNIKLÉ POVINNOSTI

Dále bychom Vás rádi upozornili na další povinnosti, které je třeba ve vztahu ke svěřenskému fondu plnit. Jedná se zejména, nikoliv však výlučně, o:

  • povinnosti v souvislosti s nově vzniklou evidencí skutečných majitelů (právní úprava opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, AML)
  • daňové a účetní povinnosti svěřenských fondů (svěřenských správců)
  • povinnosti zakladatele, obmyšleného, svěřenského správce, osoby vykonávající dohled a dalších osob vyplývající ze statutu svěřenského fondu

registrace svěřenské fondy veřejné rejstříky

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články