Jak přihlásit národní ochrannou známku a jaký je její reálný přínos

Přihlašování ochranných známek, jakož i vymezení toho, co vše může tvořit ochrannou známku a jaká právní ochrana jejímu vlastníku náleží, upravuje zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Samotný proces přihlášení ochranné známky je z administrativního hlediska relativně nenáročný, stejně jako poplatek za přihlášku ochranné známky, který není nikterak nepřiměřený výhodám, jež jsou se zápisem ochranné známky nerozlučně spjaty.

advokát, zakladatel Matzner Legal
Foto: Fotolia

Samotný proces přihlášení ochranné známky je z administrativního hlediska relativně nenáročný, stejně jako poplatek za přihlášku ochranné známky, který není nikterak nepřiměřený výhodám, jež jsou se zápisem ochranné známky nerozlučně spjaty. Přínos a ochrana, kterou může registrovaná ochranná známka svému vlastníku po dobu platnosti registrace poskytnout, proto bezesporu vyvažuje administrativu a náklady spojené s podáním přihlášky.

Co vše může tvořit ochrannou známku a jaké jsou její hlavní výhody pro podnikatele

Jako ochrannou známku si lze dnes zaregistrovat už téměř jakékoliv označení, pokud bude způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a bude schopné být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek takovým způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožní jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky. Ochrannou známku mohou tvořit například slova (vč. osobních jmen), barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo dokonce i zvuky. Do rejstříku ochranných známek je už dnes možné vedle klasických slovních (tvořených výlučně slovy nebo písmeny) či obrazových (tvořených zpravidla obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků) ochranných známek, zapsat i tak zvané netradiční ochranné známky, jako jsou prostorové, pohybové, zvukové, či dokonce multimediální ochranné známky, které náš právní řád ještě donedávna vůbec neznal.

Pohybové ochranné známky bývají zpravidla vyjádřeny předložením video nahrávky nebo řady statických obrazů v určitém pořadí znázorňujících pohyb. Multimediální ochranné známky budou většinou tvořené kombinací obrazu a zvuku a vyjádřené například ve formě audiovizuální nahrávky. Zvuková ochranná známka bude naopak sestávat pouze z určitého zvuku nebo z kombinace zvuků a bude vyjádřena formou audio nahrávky, eventuálně zachycením zvuku ve formě notového zápisu. Vedle toho prostorová ochranná známka bude zase vyjádřena trojrozměrným tvarem (jako třeba nádobou či obalem). Možností, které zákon o ochranných známkách v tomto směru poskytuje, je tedy mnoho a jako ochrannou známku si lze již zaregistrovat i velice různorodá a kreativní označení.

Hlavním přínosem registrované ochranné známky je zisk účinné ochrany před konkurencí, která může mít například při výrazném tržním úspěchu podnikatelského subjektu tendenci začít parazitovat na jeho pověsti, napodobovat barvy, názvy či všeobecný design jeho produktů, log, obchodních značek či jiných aspektů, které mohou navodit mylný dojem, že jde o výrobky či služby určitým způsobem propojené. Při registraci ochranné známky k určitému označení však vzniká jejímu vlastníku výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. S tímto právem je nerozlučně spjato i právo vlastníka ochranné známky zabránit jiným subjektům v užívání takových označení v rámci obchodního styku, která jsou shodná nebo podobná se zapsanou ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, jež jsou shodné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána. To se týká i případného umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly, užívání označení v obchodních listinách a v reklamě, dovozu nebo vývozu výrobků pod tímto označením apod.

Proces přihlašování ochranné známky

Proces registrace od podání přihlášky ochranné známky až do případného zápisu trvá zpravidla několik měsíců, pokud se v průběhu registrace nenaskytne nějaký problém. Jen samotná lhůta k podání námitek proti zápisu ochranné známky totiž trvá 3 měsíce, přičemž pokud dojde k podání námitek proti přihlášce ochranné známky, dá se očekávat, že se tím celý proces výrazně prodlouží. Za účelem vyloučení možného zásahu do práv vlastníků starších ochranných známek, jenž může vyústit právě v zahájení námitkového řízení, se vždy doporučuje provést rešerši obdobných registrovaných označení před podáním nové přihlášky ochranné známky, která může přihlašovateli ušetřit mnoho času i peněz.

Samotný proces podání přihlášky k registraci ochranné známky je již relativně jednoduchý. Přihláška ochranné známky se podává k Úřadu průmyslového vlastnictví na předepsaném formuláři a poplatek za její registraci (zahrnující možnost zápisu až do tří tříd výrobků nebo služeb) začíná na 5.000,- Kč. Přihlášku k zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek může podat jak právnická, tak i fyzická osoba a přihlašovatel má současně právo přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu později. Po zápisu do rejstříku platí ochranná známka po dobu deseti let, a to ode dne podání přihlášky, přičemž zápis ochranné známky je možné na žádost vlastníka následně obnovit, a to vždy na dalších deset let.

Závěr

Ochranná známka poskytuje svému vlastníku účinnou ochranu proti jakémukoliv napodobování nebo kopírování obchodních značek, grafických vyobrazení, log či jiných označení užívaných v obchodním styku. Této ochrany se lze samozřejmě domáhat i soudní cestou, včetně případného uložení zákazu užívání shodného či zaměnitelného označení, uložení povinnosti nahradit vzniklou škodu apod.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články