Kavárenský seminář: Cyklus NOZ - Závazkové právo pod vlivem NOZ

Co může být v oblasti práva aktuálně významnějšího, než nejrozsáhlejší soukromoprávní rekodifikace za posledních několik desítek let? Studentský právnický spolek Common Law Society nezůstal pozadu a připravil cyklus kavárenských seminářů zaměřených na zásadní změny v občanském právu, konkrétně v právu závazkovém, rodinném, dědickém, zdravotnickém a autorském.

Eva LinhartováPrávnická fakulta UK v Praze, Common Law Society

Spolek Common Law Society (zkráceně „CLS“) je jedním z několika studentských spolků působících na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho členové z řad studentů, bývalých absolventů i pedagogů fakulty se rok co rok snaží zaujmout své spolužáky a kolegy rozmanitými akademickými akcemi, propojenými vzájemně jedním základním termínem – právo, a pokoušejí se tak zprostředkovat všem zájemcům výuku a poznání některých zajímavých právních institutů a témat trochu originálnější cestou.

Kouzlo kavárenských seminářů

Spolu s přednáškami pořádanými přímo v budově fakulty, na něž jsou každoročně zváni zajímaví hosté z prostředí práva či politiky, filmovými semináři, na kterých jsou prezentovány názory odborných přednášejících v návaznosti na předem promítnutý film, či také mnoha společenskými akcemi a výlety po České Republice i mimo ni, jsou základním stavebním kamenem programu nabízeného CSL tzv. kavárenské semináře. Jedná se o tradiční akci spolku, oblíbenou především pro její neformálnost a pohodlnost, neboť jednotlivé semináře se odehrávají pravidelně již několik let v příjemném prostředí restaurace a kavárny U Chlupatýho ducha v Praze. 

Tentokrát na téma „Závazkové právo pod vlivem NOZ“

V úterý 14. října 2014 se konal první seminář tohoto cyklu zabývající se závazkovým právem smluvním i deliktním pod vlivem zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Na toto téma promluvil se zhruba třiceti hosty semináře JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., jeden z vyučujících katedry občanského práva pražské právnické fakulty a odborník na výše uvedenou oblast.

Seminář byl zahájen krátkým úvodem přednášejícího, jehož cílem bylo především shrnout základní problematické změny v oblasti závazků obsažené v NOZ a upozornit na jejich složitost či obtížnou aplikovatelnost v praxi. Následovala zhruba hodinová diskuze s přednášejícím, umožňující hostům získat odpovědi na záludné dotazy z této oblasti, z většiny podpořené především aktuálně probíhající přípravou studentů na skládání písemné praktické zkoušky z občanského práva ("klauzurní práce"). Diskuze se dotkla významných institutů jako je počítání lhůt v občanském právu, problematiky vlastnického práva a jeho ochrany, v největším rozsahu pak systému určování povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové újmy podle NOZ v závislosti na konkrétní situaci, osobnosti škůdce i poškozeného. 

V rámci posledně zmíněného tématu se diskutující zaměřili především na § 2971 NOZ, jehož ustanovení upravuje náhradu nemajetkové újmy v případě, kdy „...škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné...“. Nová soukromoprávní úprava dává tímto ustanovením možnost k náhradě újmy každému, kdo způsobenou újmu pociťuje důvodně jako osobní neštěstí, které nelze odčinit jinak. Tedy, dle závěru učiněného v rámci seminární diskuze, díky NOZ může dosáhnout náhrady nemajetkové újmy v případě události násilné a „zvlášť zavrženíhodné“ každý, kdo se jí domáhá a unese tíhu důkazního břemene.

Závazkové právo pod vlivem NOZ je téma obsáhlé natolik, že by se o něm dalo diskutovat v mnohem rozsáhlejším čase, než jaký poskytuje jeden kavárenský seminář. Přesto si dovolím tvrdit, že se v rámci tohoto semináře všem účastníkům akce povedlo během hodiny a půl vyzdvihnout mnoho zásadních občanskoprávních institutů a upozornit na fakt, že nový občanský zákoník přinesl mnoho nových možností do sféry obligací a občanského práva vůbec. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři