Komentář k NOZ: § 64 - Běžné záležitosti při omezení svéprávnosti

Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.

Komentář

Toto ustanovení jednoznačně prohlašuje, že je nepřípustné zakazovat člověku samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. Pod tím si můžeme představit například nákup potravin, oblečení, využití hromadné dopravy, tzn. koupě jízdenky. Proto vymezení rozsahu omezení je nutné určit uváženě a správná formulace jednání, na nichž je člověk omezen, ve výroku rozhodnutí (viz. § 57) je zásadní věcí ovlivňující život konkrétního člověka. Nutně musí odpovídat duševnímu stavu a skutečným možnostem jedince, tak aby nebyly ohroženy jeho zájmy.

Proto se osobně domnívám, že vhodnější je užití, tzv. negativního výčtu, kdy se ve výroku rozhodnutí uvedou právní jednání, ve kterých není člověk schopen samostatně právně jednat. S tím, že ve zbytku následně způsobilý je.

Jako konkrétní příklad je možné uvést tuto formulaci:

Soud omezuje osobu X.Y., nar. …, bytem …., ve svéprávnosti a to tak, že není samostatně schopen právně jednat v těchto záležitostech:

uzavírat smlouvy o finančních produktech (o úvěru, o životním a úrazovém pojištění); nakládat s majetkem, jehož hodnota přesahuje 500 Kč a k právnímu jednání, jehož hodnota přesahuje tuto částku; dávat do zástavy svůj majetek, ručit svým majetkem za jiného; jednat v pracovněprávních věcech, tedy uzavírat pracovní smlouvy a dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance; vyřizovat si dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, invalidní a starobní důchod;uzavírat manželství, uznat a popřít otcovství, k výkonu rodičovských práv.

Jak vyplývá z výše uvedeného příkladu, především v oblasti majetkových práv je vhodné určení finančního limitu, se kterým je schopen člověk vzhledem ke své poruše hospodařit. Samozřejmě i negativní výčet s sebou může přinést nejasnosti, zda tedy člověk je nebo není v dané věci schopen sám právně jednat.

Oproti tomu si uveďme příklad tzv. pozitivního výčtu. Tedy ve výroku se určí, ve kterém právním jednání je člověk schopen jednat sám.

Soud omezuje osobu X.Y., nar. …, bytem …., ve svéprávnosti a to tak, že je oprávněna pouze hospodařit s částkou 150,- Kč denně.

Z výše uvedeného, by tedy osoba nebyla ve všech ostatních právních jednáních způsobilá samostatně právně jednat. Což vede k velmi širokému zákazu a enormnímu zásahu do každodenního života jedince.

 

Právní stav komentáře k 1.1.2014


Související předpisy
 • důvodová zpráva k NOZ
 • LZPS
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 • zákon o zvláštních řízeních soudních
 • Občanský soudní řád
Související pojmy
 • svéprávnost, omezení svéprávnosti
Související ustanovení
 • § 15 a násl., § 45 a násl., § 49 a násl., § 55 a násl., § 457, § 1453 a násl., § 3032, 3033, 3034
Právní stav komentáře do 31.12.2013
 • Související předpisy: LZPS, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Občanský soudní řád
 • Související pojmy: způsobilost k právním úkonům, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • Související ustanovení: §186 a násl. OSŘ, § 8 a násl. OZ
Z literatury
 • Tégl, P, Melzer, F. Občanský zákoník Velký komentář § 1 – 117, Svazek I. Obecná ustanovení, Leges, 2013

 

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu