Možnost výdělečné činnosti nezletilých podle občanského zákoníku

Nezletilí, kteří mají nápad na skvělý podnikatelský projekt, již od účinnosti občanského zákoníku nemusí čekat na den, kdy dosáhnou 18 let. V tomto článku přinášíme přehled možností, které mladí podnikatelé mají.

Mgr. Iva Čípováadvokátní koncipientka, Macek Legal

Jakým způsobem může nezletilý podnikat? 

Od roku 2014 dává občanský zákoník možnost podnikat i nezletilým. Před tímto datem mohli nezletilí podnikat pouze prostřednictvím odpovědného zástupce, nyní mají několik možností. Pokud nezletilý ještě nedosáhl 18 let, ale už by rád provozoval výdělečnou činnost, má v současné době tři možnosti:  

a) Podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce dle ust§ 11 živnostenského zákona – Nezletilý se souhlasem zákonného zástupce ustanoví odpovědného zástupce, který musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti dle živnostenského zákona. Toto ustanovení musí následně schválit soud – uděluje souhlas jak k provozování daného typu živnosti, tak k výběru odpovědného zástupce. Následně zákonný zástupce jménem nezletilého na živnostenském úřadě ohlásí živnost nebo požádá o koncesi – musí doložit souhlas soudu a souhlas odpovědného zástupce s výkonem této funkce. Ustanovený odpovědný zástupce bude odpovídat za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Bude však odpovídat pouze nezletilému jako podnikateli, navenek ale za závazky nezletilého ručit nebude. Odpovědnost za provedenou práci tedy vždy ponese nezletilý sám. Tento způsob podnikání pro nezletilého samozřejmě znamená menší svobodu rozhodování.   

b) Podnikat samostatně na základě přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce se samostatným provozováním obchodního závodu nebo jinou obdobnou výdělečnou činností podle ust§ 33 občanského zákoníku. 

c) Podnikat samostatně na základě přiznání svéprávnosti soudem podle ust§ 37 občanského zákoníku.  

V případě, že má nezletilý v úmyslu podnikat samostatně, je nutné, aby se obrátil na soud. Pokud soud jeho návrhu vyhoví, nebude k podnikání potřebovat odpovědného zástupce a veškerá obchodní rozhodnutí může činit sám.  

Podmínky pro samostatné provozování obchodního závodu nebo jinou obdobnou výdělečnou činnost dle ustanovení § 33 občanského zákoníku 

Pokud nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, zamýšlí samostatně provozovat obchodní závod nebo jinou obdobou výdělečnou činnost, musí se obrátit na soud. Aby soud nezletilému vyhověl, musí předložit souhlas alespoň jednoho z rodičů jako zákonných zástupců. U soudu bude také prokazovat svou celkovou vyspělost a přesvědčovat soudce o tom, že má veškeré předpoklady a schopnosti k samostatné výdělečné činnosti.  

Nezletilý tedy předloží soudu svůj podnikatelský záměr a soud na základě jeho výpovědi rozhodne o tom, zda dosahuje dostatečné vyspělosti a má schopnost samostatně rozhodovat o důležitých věcech. Soud bude především poměřovat psychickou vyspělost nezletilého s obtížností a časovou náročností činnosti, k níž má v úmyslu získat souhlas. Soud bude také přihlížet ke slučitelnosti výdělečné činnosti se zdravotním stavem nezletilého a s povinnou školní docházkou. Pro tuto žádost není stanovena žádná spodní věková hranice, bude tedy záležet, jak soud posoudí každý konkrétní případ. Je důležité vědět, že pokud soud nezletilému vyhoví, získá způsobilost samostatně právně jednat pouze ve věcech souvisejících s provozováním obchodního závodu nebo výdělečnou činností, ke které byl souhlas udělen.   

Podmínky pro přiznání svéprávnosti dle ustanovení § 37 

I v tomto případě se nezletilý musí obrátit na soud. Pokud soud nezletilému přizná svéprávnost, jeho právní způsobilost nebude omezena pouze na podnikání. Je však nutné, aby splnil více podmínek než v případě přivolení soudu k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti. Především nezletilému musí být nejméně 16 let a musí prokázat, že je schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti. K přivolení soudu potřebuje také souhlas zákonného zástupce.  

To, že nezletilý má schopnost se samostatně živit, znamená, že si dokáže pravidelně zabezpečit takový příjem, aby mu tento příjem dostačoval alespoň na pokrytí základních životních potřeb, jako je bydlení, strava a ošacení.  

Soud teoreticky může nezletilému přiznat svéprávnost, i když nesplní všechny tyto podmínky. K tomu může dojít jen z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Mohl by to být případ, kdy rodiče nezletilému neudělí souhlas a je zde očividný konflikt mezi zájmy nezletilého a zájmy jeho rodičů. Jedinou podmínkou, která musí být bezpodmínečně splněna, je osvědčení schopnosti nezletilého samostatně se živit a obstarat si své záležitosti.  

Ve věci přiznání svéprávnosti nezletilému i ve věci přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti bude řízení u soudu probíhat dle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. V obou případech musí nezletilý nebo jeho rodiče podat návrh okresnímu soudu příslušnému podle místa bydliště nezletilého. V řízení před soudem není nutné zastoupení nezletilého zákonným zástupcem, nezletilý má v tomto případě plnou procesní způsobilost. Ve většině případů rozhoduje soud ve věcech týkajících se nezletilých poměrně rychle. 

Statistika – jak soud rozhoduje o žádostech o přiznání svéprávnosti a přivolení souhlasu k výdělečné činnosti? 

Statistiky vypadají pro začínající mladé podnikatele pozitivně. Od roku 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, do konce roku 2017 bylo podáno celkem 41 žádostí o přivolení soudu k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti (statistiky za rok 2018 ještě nejsou k dispozici). Soudy vyhověly 22 žádostem. Ač se to může zdát jak malé číslo v poměru k celkovému počtu žádostí, není tomu tak. V ostatních případech žadatelé od žádosti odstoupili nebo dosáhli plnoletosti, než stihl soud o žádosti pravomocně rozhodnout. Ani v jednom případě nedošlo k odvolání souhlasu zákonným zástupcem. 

Podobná situace je u žádostí o přiznání svéprávnosti. Musíme však upozornit, že ne všechny z těchto žádostí byly mířeny na získání svéprávnosti za účelem podnikání, v některých případech nezletilí navrhovali přiznání svéprávnosti např. za účelem uzavření manželství. V souhrnu bylo od roku 2014 do roku 2017 podáno celkem 153 žádostí o přiznání svéprávnosti a soudy vyhověly celkem 69 žádostem. Také může jít na první pohled o malé číslo, ale za tyto 4 roky nebylo vyhověno pouze 5 žádostem, podobně jako ve výše uvedeném případě buď nezletilí dosáhli dospělosti před rozhodnutím soudu, případně svůj návrh vzali zpět. Drtivé většině žadatelů byla tedy svéprávnost přiznána. 

Jaká práva a povinnosti na základě souhlasu soudu nezletilý získá? 

Po přivolení soudu k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné výdělečné činnosti získá nezletilý způsobilost samostatně právně jednat pouze ve věcech souvisejících s touto činností. To znamená, že po přiznání svéprávnosti bude nezletilý moci požádat o vydání podnikatelského oprávnění, založit společnost a spravovat její majetek a finance, pronajímat prostory k provozování své činnosti, uzavírat smlouvy, vydávat faktury a vyřizovat další záležitosti, které s podnikáním souvisejí, na druhou stranu bude mít povinnost platit daně. Bude také nést plnou odpovědnost za své dluhy vzniklé v souvislosti s provozováním svého podnikání, např. bude odpovědný za placení daní, důchodového a zdravotního pojištění apod.  

Naopak, pokud soud nezletilému přizná svéprávnost, jeho způsobilost nebude omezena pouze na podnikání. Bude v téměř stejné pozici jako každý osmnáctiletý člověk - bude si moci například také koupit auto, pronajmout byt, nebo uzavřít manželství.  

Souhlas zákonného zástupce nezletilého  

Ať už nezletilý požádá přivolení soudu k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti nebo o přiznání svéprávnosti, bude potřebovat souhlas zákonného zástupce – zpravidla rodiče, příp. poručníka. Rodiče často znají nezletilého nejlépe a dokážou tedy posoudit jeho rozumovou a volní vyspělost i další individuální vlastnosti a schopnosti. Z tohoto důvodu představuje zákonný zástupce jakousi první „instanci“ v cestě nezletilého k samostatné výdělečné činnosti.  

Zákon vychází z toho, že mezi nezletilým a jeho zákonným zástupcem má ohledně návrhu panovat shoda. V ideálním případě souhlas poskytnou oba rodiče, ale soudu bude stačit souhlas jenom jednoho z nich. Důležité je, aby druhý rodič nebyl výslovně proti. Soud bude případně zjišťovat, z jakého důvodu nechce souhlas udělit druhý z rodičů a zda je tento důvod oprávněný. Konkrétní postup soudu bude vždy záležet na konkrétních okolnostech případu.  

Největším rizikem nezletilého je odpovědnost za případné dluhy, které z podnikání mohou vzniknout. Pokud nezletilý samostatně provozuje obchodní závod nebo jinou výdělečnou činnost podle § 33 občanského zákoníku a zákonný zástupce by v průběhu jeho činnosti dospěl např. k názoru, že tato činnost je pro nezletilého příliš riziková, může svůj souhlas omezit nebo odvolat. Musí ale počítat s tím, že bude znovu potřebovat přivolení soudu, který bude posuzovat jeho důvody. 

Zajímavosti na závěr 

Je důležité podotknout, že nezletilý se udělením souhlasu k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti stává způsobilým pouze pro oblast samostatného provozování podnikání. Ve všech dalších oblastech je na mladého podnikatele nadále pohlíženo jako na nezletilého.  

Pokud byla nezletilému přiznána svéprávnost, získá tím více práv i mimo oblast podnikání – ale pouze co se týká soukromého práva. Přiznání svéprávnosti nezletilému nemá vliv na věkové hranice stanovené veřejným právem.  

To znamená, že ani v jednom případě až do dovršení 18 let nesmí nezletilý pít alkohol, získat řidičský průkaz a ani nezískává volební právo. Přiznání svéprávnosti nemá také vliv na trestněprávní odpovědnost.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři