Nezapomeňte na povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin

Povinnost zveřejnění účetní závěrky ukládá § 66 zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. a § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

bnt attorneys-at-law s.r.o.
Daně, účetnictví, daň z příjmů.
Foto: Fotolia

Povinnost zveřejnění účetní závěrky ukládá § 66 zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. a § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, všem účetním jednotkám, které jsou zapsány ve veřejných rejstřících, popřípadě těm, kterým to stanoví zvláštní zákon. Jedná se o obchodní korporace, společenství vlastníků jednotek, spolky, ústavy a nadace.

Lhůty pro zveřejnění účetní závěrky

Zákonná lhůta založení je do 30 dnů od schválení účetní závěrky nejvyšším orgánem společnosti a zároveň nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne. Účetní závěrku auditovaných společností je nutné zveřejnit do 30 dnů po splnění dvou podmínek, po jejím ověření auditorem a po jejím schválení valnou hromadou nebo jediným společníkem. V případě, že nedojde ke schválení ÚZ, je i v tomto případě potřeba ji zveřejnit, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne.

Zakládané listiny

Rozsah zveřejňovaných dokumentů závisí na velikosti (kategorizaci) účetní jednotky. Účetní jednotky se podle zákona o účetnictví dělí podle hodnoty aktiv a počtu zaměstnanců na mikro, malé, střední a velké.

Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit účetní závěrku v takovém rozsahu, který vyžaduje § 18 odst. 4 zákona o účetnictví, tzn. v plném nebo zkráceném, a to včetně zprávy ověřené auditorem v případě, že účetní jednotka splňuje kritéria pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

Neauditované mikro a malé účetní jednotky mohou zveřejnit pouze rozvahu ve zkráceném rozsahu a přílohu v účetní závěrce.

Střední a velké účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v plném rozsahu, tzn. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu v účetní závěrce, cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu.

V případě účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem – výroční zprávu, zprávu auditora, zprávu o vztazích a rozhodnutí o rozdělení zisku.

Tyto dokumenty se vyhotovují a zakládají do sbírky listin v českém jazyce. Zveřejnění účetní závěrky je povinností statutárního orgánu společnosti.

Jakým způsobem lze zveřejnit účetní závěrku

Prostřednictvím zaslané žádosti o uložení dokumentů elektronicky na místní příslušný rejstříkový soud datovou schránkou. Případně webovou aplikací ePodatelna nebo emailem s elektronickým podpisem.

Od 1. 1. 2022 mají obchodní korporace možnost při podání daňového přiznání vyplnit speciální přílohu s názvem žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku. Na jejím základě dojde ke zveřejnění účetní závěrky přímo správcem daně. Tento způsob je vhodný zejména pro mikro a malé účetní jednotky bez povinnosti auditu. V rámci podání daňového přiznání poskytují správci daně veškeré dokumenty a prostřednictvím žádosti požádají správce daně o uložení do sbírky listin.

Na stránkách finanční zprávy jsou k dispozici vybrané dotazy k novele zákona o účetnictví v souvislosti s předáváním účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně. Dotazy a odpovědi navazují na zveřejněnou informaci k novele zákona o účetnictví zákonem č. 609/2020 Sb.

Sankce za nezveřejnění dokumentů

Za porušení povinnosti založení účetní závěrky může správce daně vyměřit pokutu, a to dle § 37a zákona o účetnictví ve výši až 3 % z netto hodnoty aktiv. Kromě finančního úřadu hrozí postih společnostem i od rejstříkového soudu dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který stanovuje pokutu až do výše 100 tis. Kč. Soud může i zahájit řízení o zrušení společnosti, pokud není předložena ke zveřejnění účetní závěrka za dvě po sobě jdoucí období a současně účetní jednotka nereaguje na výzvy rejstříkového soudu k nápravě.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články