Online zakládání obchodních společností na obzoru

Dne 31. července 2019 vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (dále jen „směrnice“). Směrnice zavádí pro všechny členské státy jednotná pravidla pro vytváření společností online, online zápis poboček do rejstříku a online ukládání listin a údajů.

associate partner, Deloitte Legal
Foto: Fotolia

Digitalizační směrnice patří do balíku korporačního práva Evropské komise (tzv. Company law Package) představeného v dubnu 2018.[1] Formálně mění a doplňuje směrnici č. 2017/1132 o některých aspektech práva obchodních společností. Cílem této celounijní úpravy je usnadnit vytváření obchodních společností, zápis poboček do rejstříku a snížit náklady, čas a administrativní zátěž s tím spojenou zejména pro mikropodniky, malé a střední podniky.

Snížení administrativní zátěže pro podniky je vítaným přínosem pro podnikatele, za který byl tento unijní předpis nominován v anketě na Zákon roku 2019. O zákonu roku může hlasovat každý na internetových stránkách www.zakonroku.cz.

Aplikační rozsah

V českých poměrech úprava primárně dopadá na společnost s ručením omezeným, která je uvedena ve výčtu druhů společností podle národního práva v Příloze II A směrnice. Členské státy se podle svého uvážení mohou rozhodnout, že tato pravidla nevztáhnou na jiné formy společností (opt-out princip). Český zákonodárce by na základě toho mohl vyloučit aplikaci na akciovou společnost.

Online postupy

Předně je nutno říci, že tradiční principy práva obchodních společností se nemění. I nadále bude možné zakládat společnosti papírovým a prezenčním způsobem. Nemění se ani hmotněprávní požadavky pro zakládání společností a podnikání. Hmotněprávní požadavky (výše minimálního základního kapitálu, podnikatelské oprávnění atd.) se budou řídit vnitrostátním právem.

Směrnicí se rozšiřuje paleta právních nástrojů, které lze využít při vytváření obchodních společností a pro zápis poboček z jiných členských států. Národní právní řády musí umožnovat vytvoření společností plně online. Zakládání online by se tak mělo stát alternativou k tradičním způsobům. Požaduje se zakotvení podrobných pravidel pro online vytváření obchodních společností do národních právních řádů. Obdobná pravidla se požadují i pro online zápis pobočky společnosti do rejstříku.

Definičním znakem online postupů je vyloučení osobní přítomnosti zakladatelů u notáře (či jiného orgánu). Veškeré dílčí postupy musí probíhat online. To zahrnuje sepsání zakladatelských dokumentů, splacení základního kapitálu, vyřízení podnikatelského oprávnění. Ze směrnice plyne, že splacení základního kapitálu se provádí online na bankovní účet banky v EU. Směrnice připouští i online vnášení nepeněžitých vkladů. Nicméně členské státy mohou tuto variantu vyloučit. Založení online nesmí být podmíněno získáním licence nebo podnikatelského oprávnění před zápisem do rejstříku. Výjimkou z toho je požadavek vnitrostátního práva na řádný dohled nad určitými činnostmi. Tato výjimka bude dopadat na podnikání v oblastech s vyšší mírou regulace, jako např. bankovnictví, pojišťovnictví, energetika.

Předepsán je i časový aspekt. Procedura založení musí být dokončena do pěti pracovních dnů, bude-li zakladatelem fyzická osoba používající předepsané vzory. Pro ostatní případy je stanovena lhůta deseti pracovních dnů. 

Za účelem usnadnění online postupů vydá a uveřejní každý členský stát vzorové dokumenty (společenské smlouvy a zakladatelské listiny) pro založení obchodní společnosti. Vzory musí být zpřístupněny na portálech pro zápis do rejstříku nebo internetových stránkách přístupných prostřednictvím jednotné digitální brány. Podle směrnice se při použití vzoru nebude vyžadovat správní nebo soudní kontrola a bude považován za splněný i požadavek mít zakladatelské právní jednání ve formě veřejné listiny. Využití vzorových zakladatelských dokumentů by mohlo představovat značné usnadnění založení společnosti zvláště, pokud by postačovalo jen jejich podepsání, např. za využití elektronického podpisu.     

Při stanovení online postupů musí vnitrostátní právo povinně stanovit:

a) postup pro zjištění způsobilosti navrhovatele k právním jednáním a oprávnění společnost zastupovat,

b) prostředky k ověření totožnosti navrhovatelů,

c) požadavky, aby navrhovatelé používali služby vytváření důvěru dle nařízení (EU) č. 910/2014,

d) postupy, jak ověřovat zákonnost předmětu podnikání společnosti, je-li to vyžadováno vnitrostátním právem,

e) postupy, jak ověřovat zákonnost názvu společnosti, je-li to vyžadováno vnitrostátním právem,

f) postupy, jak ověřovat jmenování členů volených orgánů.

Účast notářů v online procesu

Požadavek na založení bez fyzické přítomnosti vyvolává především otázku, jak přistoupit k ověření identity zakladatele. I při online zakládání obchodní společnosti musí být ověřena identita zakladatele a jeho právní způsobilost. Směrnice v tomto směru odkazuje na pravidla stanovená v nařízení eIDAS (nařízení EU č. 910/2014). K ověření identity bude možné využít i další národní pravidla upravující online identitu (např. v ČR připravovaná bankovní identita[2]).

Směrnice předpokládá účast notářů i v online procesu zakládání. Právní úprava může znamenat revoluci v poskytování notářských služeb. Aby notáři zůstali i nadále garantem řádného založení obchodní společnosti, musí se tomu přizpůsobit. Můžeme uvažovat o inovativních způsobech poskytování notářských služeb, tzv. online notářství, spočívající například v ověření totožnosti zakladatele formou videokonference a následného vyhotovení notářského zápisu v digitální podobě s patřičným ověřením. O nutných změnách notářských pravidel hovoří sami notáři. Notářská komora ČR uspořádala dne 6. 12. 2019 na toto téma konferenci, kde to diskutovala společně se zástupci německé notářské komory a španělské notářské komory.[3]

Ani tato směrnice nebyla ušetřena výjimkám. Pro pravidlo o založení bez fyzické přítomnosti je stanovena výjimka, dle níž může být vyžadována fyzická přítomnost z důvodu veřejného zájmu, aby se zajistilo dodržování pravidel upravující způsobilost navrhovatelů k právním jednáním a jejich oprávnění zastupovat společnost. Fyzickou přítomnost osoby zakladatele bude možné žádat jen v jednotlivých případech z důvodu podezření porušení pravidel. To by se mohlo týkat situací, kdy lze mít za to, že zakladatel není způsobilý jednat a jedná za něj někdo jiný.

Doplněná pravidla pro rejstříky

Členské státy mají povinnost zajistit výměnu některých údajů mezi veřejnými rejstříky, aby je představitelé podnikatelských subjektů předkládali jen jednou. Systém propojení obchodních rejstříků (BRIS) byl zřízen na základě směrnice 2012/17/EU a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/884. V současnosti lze používat systém propojující obchodní rejstříky členských států, který je dostupný na adrese: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-cs.do

Rozšiřuje se seznam údajů, které musí rejstříky v členských státech poskytovat on-line a bezplatně nebo maximálně za poplatek odpovídající administrativním nákladům. Mezi tyto povinné údaje patří název a právní forma společnosti, sídlo společnosti a členský stát zápisu, registrační číslo společnosti, internetové stránky společnosti (jsou-li v rejstříku uvedeny), status společnosti, předmět podnikání, osoby zastupující společnost, údaje o pobočkách.

Online postupy se uplatní i pro ukládání listin a údajů o společnostech a pobočkách do rejstříku.  

Transpozice směrnice do českého právního řádu

Členské státy mají povinnost implementovat směrnici do národních právních řádů ve dvouleté lhůtě, která uplyne 1. srpna 2021. Lhůtu lze prodloužit o jeden rok.  

V českých poměrech si to vyžádá novelizaci celé řady zákonů - zákona o obchodních korporacích, o veřejných rejstřících, o soudních poplatcích, notářského řádu, zákona o živnostenském podnikání a některých dalších. Doufejme proto, že český zákonodárce využije této příležitosti a přistoupí k nastavení online pravidel tak, aby to co nejvíce usnadnilo život podnikatelům.

Dílčí zjednodušení procesu zakládání společností s ručením omezeným je součástí nejnovější  novely zákona o obchodních korporacích – zákona č. 33/2020 Sb., která byla publikována ve Sbírce zákonů 13. února 2020 a nabývá účinnosti 1. ledna 2021. Na základě této nové úpravy bude možné splácet vklady do 20 000,- Kč do notářské úschovy. Založení malého s.r.o. tak bude možné během jediné návštěvy u notáře.


[1]https://ec.europa.eu/info/publications/company-law-package_en

[2]Novela zákona o bankách, která prošla legislativním procesem (sněmovní tisk č. 554) a prezident ČR ji podepsal 6. 2. 2020. 

[3]https://www.nkcr.cz/aktuality/detail/37_738-konference-nkcr-6-12-2019-vyuzivani-digitalnich-nastroju-a-postupu-v-pravu-obchodnich-spolecnosti

Hodnocení článku
83%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články