Rodinný podnik konečně definován – čas investovat do rozvoje vašich rodinných firem

Poprvé v české historii došlo k zakotvení definice rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti. V květnu tohoto roku Vláda ČR schválila usnesení o vymezení rodinných podniků v České republice.

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Counsel, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Vláda při hledání vhodné definice vycházela ze standardu federace Evropských rodinných podniků, z čehož lze usuzovat, že Česká republika bude v tomto směru následovat celoevropský trend rozvoje rodinného podnikání. 

Za rodinné podniky lze považovat rodinné obchodní korporace i rodinné živnosti, na jejichž chodu se významnou měrou podílí členové jedné rodiny. Pro účely vládního usnesení se za členy jedné rodiny považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci.

Jaké výhody může zavedení definice rodinným podnikům přinést? 

Je zřejmé, že zakotvení definice může mít mnohé pozitivní dopady na rodinné podniky. V souladu s evropským trendem by rodinné podniky v následujících letech mohly získat výhody v následujících oblastech:

 • daňové úlevy
 • cílené strukturální výzvy a programy – vzhledem k existenci definice bude možné vypisovat výzvy a pobídky určené výhradně pro rodinné podniky; 
 • sbírání statistických dat – na základě toho bude možné lépe firmy sledovat a optimalizovat jejich rozvoj; 
 • vzdělávání a výzkum problematiky rodinného podnikání;
 • propagace – rodinné podniky by mohly vystupovat jednotně a aktivně se podílet na zlepšení povědomí české společnosti o „našich“ rodinných podnicích; 
 • speciální „známky kvality“
 • zaměstnanost – zjednodušení systému zaměstnávání rodinných příslušníků v rámci rodinných podniků; motivace k pokračování v rodinném podnikání pro mladou generaci.

Rodinný podnik jako součást svěřenského fondu či fundace 

Schválení vládní definice rodinného podniku jednoznačně svědčí o skutečnosti, že téma podpory rodinného podnikání je a bude aktuální. Investice do rozšiřování a ochrany rodinných podniků, do jejich strategického rozvoje mají velký smysl, a to včetně přípravy na dlouhodobou ochranu majetku, který rodina nabyla dlouhodobým úsilím v podnikání, a na následný mezigenerační transfer tohoto kapitálu. 

V souladu s předmětnou definicí se výslovně počítá s tím, že rodinný podnik může být součástí fundace (nadace či nadačního fondu) nebo svěřenského fondu. Právě ve svěřenských a nadačních fondech lze spatřovat velmi zajímavý nástroj, jak úspěšně zachovat tradici rodinného podniku, zajistit rodině dlouhodobou ochranu majetku před vnějšími nečekanými vlivy a provést generační výměnu. 

Pokud se v nastupující generaci najde, byť jediný zájemce o pokračování v rodinném podnikání nebo alespoň o jeho strategickou správu, je možné si statut rodinné firmy, a z toho plynoucích výhod, udržet i nadále. Stačí, aby byl odcházející generací podnikatelů rodinný podnik vložen do nově založeného svěřenského či nadačního fondu, přičemž onen mladý nástupce by byl jmenován jako svěřenský správce svěřenského fondu nebo člen statutárního orgánu nadačního fondu. V této pozici by tedy prakticky ovládal provoz rodinného podniku, přičemž beneficienty, kterým by plynuly zisky z rodinného podnikání, by mohli být i ostatní členové rodiny, kteří se již aktivně rodinného podnikání účastnit nechtějí. Vložení rodinného podniku do svěřenského nebo nadačního fondu tedy přináší celou řadu možností správy rodinných firem do budoucna a zajistí rodině dlouhodobou ochranu majetku pro další generace (tzv. šlechtický standard).

Jak zvednout rukavici hozenou rodinným podnikům? 

Právních služeb souvisejících s ochranou rodinného majetku, s přechodem rodinných podniků na další generace či s investicemi do rozvoje rodinných společností je široká škála:

 • Vytvoření efektivní rodinné struktury pro ochranu a dlouhodobou držbu rodinného majetku;
 •  vyčlenění majetku do svěřenských fondů (trustů), nadací či nadačních fondů; 
 • nastavení strategie ochrany s ohledem na pravidla odpovědnosti při působení ve statutárních orgánech; 
 • příprava komplexní daňové strategie pro správu rodinného majetku; 
 • návrh a realizace řešení pro případ nečekaných změn (včetně úmrtí či vážné nemoci); 
 • ad-hoc mezinárodní servis jak v oblasti rodinného podnikání, tak i při nakládání s aktivy, jako jsou nemovitosti, majetkové účasti, umělecká díla apod.; 
 • fiduciární servis (poradenství a odborná pomoc při správě nadace či trustu).

Je tedy potřeba zaměřit se jak na poskytování komplexních služeb na poli zakládání a dispozic se svěřenskými i nadačními fondy, které nabízí zcela nový pohled na možnosti strategického řízení rodinného podniku na jedné straně a řízení očekávání rodinných příslušníků na straně druhé, a to při zachování statutu rodinného podniku, a tedy i veškerých výhod, které z toho mohou v budoucnu plynout.

Hodnocení článku
57%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu