Obchodní právo | Mgr. Ondřej Drachovský & al | 13.11.2019 Také v kategorii:
Správní právo

Rozhovor: Gabriela Vendlová - Aktuálně k problematice ochranných známek Zdroj: JUDr. Gabriela Vendlová, Ph.D.

Rozhovor: Gabriela Vendlová - Aktuálně k problematice ochranných známek

K jakým hlavním změnám na poli ochranných známek došlo? Má úprava v současném znění nějaké „mezery“? Jak často lidé využívají možnosti registrace tzv. netradičních ochranných známek? V rozhovoru odpovídala JUDr. Gabriela Vendlová, Ph.D. - specialistka na právo duševního vlastnictví, zajištění formální ochrany patentů, ochranných známek a dalších předmětů duševního vlastnictví.

Mgr. Ondřej Drachovský

Mgr. Ondřej Drachovský

spolupracující redaktor

Mgr. Ondřej Drachovský

spolupracující redaktor

Karolina Drachovská

Karolina Drachovská

redaktorka

Karolina Drachovská

redaktorka

Prvního dne letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o ochranných známkách. K jakým hlavním změnám na poli ochranných známek došlo a kterou z novinek přijatých v rámci této „známkoprávní revoluce“ hodnotíte jako nejpřínosnější?

Mezi hlavní změny patří rozhodně ty, které zvyšují nároky na vlastníky ochranných známek ohledně toho, jak svoje hodnoty duševního vlastnictví chrání. Jedná se o několikátou změnu známkového zákona, která posouvá vztahy mezi vlastníky ochranných známek a třetími osobami do sféry soukromoprávní ochrany práv a snižuje ingerenci státu do práv vlastníků ochranných známek. V novele ZOZ se jedná zejména o zrušení ex offo průzkumu podle zrušeného § 6 ZOZ, resp. §22 odst. 2 ZOZ. Stát tak již nebude mít vliv na zápisnou způsobilost ochranných známek, které jsou totožné se staršími ochrannými známkami nebo obsahují prvky, které by mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou. Zvláště druhý uvedený důvod absolutní zápisné nezpůsobilosti podle minulé úpravy v ZOZ byl nežádoucí – stát měl příliš širokou kompetenci u omezování práv k zápisu známek. Obecně lze jedině podpořit to, že právo bránit se zápisu podobného označení by měl mít pouze a jedině ten, jehož práv se kolizní známka dotýká. Na druhou stranu nová úprava vyžaduje zvýšenou pozornost vlastníků ochranných známek s ohledem na rešerše kolizních ustanovení v databázích ochranných známek platných na území České republiky.

Dále mohu jako příklad odklonu od ingerence státu do práv vlastníků ochranných známek uvést např. úpravu § 32 ZOZ (prohlášení ochranné známky za neplatnou). Zde došlo k vypuštění možnosti, aby ÚPV z vlastního podnětu prohlásil ochrannou známku za neplatnou.

Přínosem novely ZOZ je určitě rozšíření škály označení, které mohou být ochrannou známkou, tj. známky poziční, známky tvořené pouze barvou, zvukové, pohybové, multimediální a holografické a jiné. Známková ochrana je formální a jedná se o jednu z nejdelších formálních ochran vůbec. Získání ochrany pro např. multimediální známku je tak pro jejího vlastníka velkým přínosem – v minulosti by takové označení bylo možné chránit za určitých podmínek pouze jako autorské dílo, jehož neformální ochrana je kratší a práva k němu se mnohem hůře vymáhají.

Zůstaňme ještě na chvíli u problematiky netradičních ochranných známek, jejichž známkoprávní ochrana byla umožněna zmíněnou novelou. Dá se říci, že nová úprava je v tomto ohledu benevolentnější? Roztrhl se po prvním lednu s netradičními ochrannými známkami takříkajíc pytel?

Nemyslím si, že nová právní úprava je benevolentnější, spíše bych ji nazvala svobodnější a odpovídající moderní a dynamické společnosti. Otázkou ovšem je, kolik přihlašovatelů nových druhů označení splní všechny podmínky k zápisu takové známky. Všechny známky, ať jsou znázorněny graficky nebo jinak, musejí nejen odlišit výrobky služby svého nositele od jiných, ale také být vyjádřeny v rejstříku ochranných známek způsobem, který všem umožní jasně a přesně určit předmět ochrany. To se týká nejen způsobu, jakým je známka v přihlášce identifikována, ale také toho, jak taková netradiční známka obstojí v testu příslušnosti k jednomu jedinému vlastníkovi. Zatím je zkušenost s novými druhy ochranných známek malá jak ve veřejnosti, tak z pohledu ÚPV, takže je „rozjezd“ tohoto institutu spíše pomalý. Já osobně se domnívám, že některé nové druhy, jako jsou ochranné známky se vzorem (pro látky, oděvy a spol.), hologramy, poziční známky (obsahující určitý grafický nebo barevný prvek na specifickém místě, jako např. červená podrážka u lodiček Laboutin) nebo multimediální známky (budou-li dostatečně kreativní a spojitelné se svým vlastníkem) mají budoucnost a jejich existence úroveň ochrany známky rozhodně pozvedne. Žádný velký boom však neočekávám. Myslím, že pro většinu firem bude nadále mainstreamovým přístupem mít značku co nejjednodušší a do jisté míry hlavně co nejpopisnější, pokud bude splňovat minimální standard zápisné způsobilosti. I když se ze známkového hlediska jedná o známku slabou, je taková značka snem všech marketingových specialistů.

Má z Vašeho pohledu naopak zákonná úprava ochranných známek v současném znění nějaké „mezery“?

Platná právní úprava je nejkomplexnější novelou ZOZ za celá desetiletí. Více než mezery v úpravě vidím možné problémy v aplikaci nových ustanovení, ať již se jedná o zápisuschopnost nových druhů ochranných známek nebo splnění všech podmínek pro úspěšné nesení důkazního břemene ze strany účastníků řízení u ÚPV. Některé z těchto podmínek, např. z hlediska prokazování užívání starší namítané ochranné známky v řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32 ZOZ jsou velmi složité a přísné.

Pokud bych ale jednu podstatnou mezeru měla přece jen zmínit, uvedu zrušení možnosti podat námitky pro označení, které nebylo podáno v dobré víře. Nedostatek dobré víry, tj. nepovolené a úmyslné kopírování značek, je při podávání přihlášek poměrně častým jevem. Nemožnost bránit se v rámci námitek bude vlastníky stát nejen víc peněz, ale hlavně času. Bude totiž zapotřebí buď soudního řízení, popř. pozdějšího řízení u ÚPV, v němž vlastník požádá o zrušení známky z důvodu existence pravomocného rozhodnutí soudu, podle něhož je užívání takové známky nekalosoutěžním jednáním (§ 31 odst. 2 ZOZ).

Obrací se na Vás častěji klienti s žádostí o zápis ochranné známky u ÚPV, nebo EUIPO?

Mí klienti, ledaže jsou čistě lokálními firmami, rozhodně preferují zápis evropských známek. Pokud není přihláška ochranné známky u EUIPO postižena námitkami, je řízení o ní otázkou několika málo týdnů, a to je pro klienty podstatné. Národní přihlašovací řízení, i přes možnosti elektronického přihlašování, je stále otázkou nejméně jednoho roku.

Existuje nějaká rada, kterou byste poskytla každému, kdo uvažuje o registraci ochranné známky?

Mám dvě univerzální rady: pořádně se rozmyslet, jak by měla značka vypadat. Zapsaná ochranná známka totiž musí být užívána v podobě, ve které byla zapsána. Změny ve známce mohou být pouze takové, aby neměnily její rozlišovací způsobilost, a to je v rámci „kreativity“ některých vlastníků někdy problém. Změny v užívané známce pak mohou vést k jejímu rozmělnění. Za druhé: udělat si důkladnou rešerši, a to nejen v databázích ochranných známek platných v České republice, ale i v obchodním rejstříku a v databázích doménových jmen. Nepříjemným překvapením pro ty, kteří si tuto radu neberou k srdci, mohou být nejen námitky proti zápisu ochranné známky, ale také soudní spor o ochranu obchodní firmy nebo doménového jména.

Jak již bylo naznačeno, velmi diskutovanou změnou je relativizace důvodu zamítnutí zápisu ochranné známky z důvodu kolize s již zapsanou známkou. Nově tento důvod může namítat pouze osoba, jejíž práva by mohla být přihláškou dotčena. Do kdy může být taková námitka uplatněna? 

Ano, kolize s totožnou zapsanou ochrannou známkou již není absolutním důvodem pro odmítnutí ochrany ze strany ÚPV. Relativizace tohoto důvodu přesunula tento důvod do námitek podle § 7 odst. 1 písm a) ZOZ. Nyní se může vlastník starší totožné známky bránit námitkami podanými ve tříměsíční lhůtě po zveřejnění kolizního označení ve Věstníku ochranných známek.

rozhovor novela Úřad průmyslového vlastnictví ochranné známky EUIPO

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotili 4 čtenáři

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články