Změny v zákoně o ochraně hospodářské soutěže

Novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále jen „ZOHS“), vstoupila v účinnost v druhé polovině loňského roku. Novela přinesla mimo jiné zpřesnění požadavků na fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a celkové posílení jeho pozice.

advokát, zakladatel Matzner Legal
Soutěžní právo
Foto: Fotolia

Novela představuje opožděnou transpozici evropské směrnice o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla týkající se řádného fungování vnitřního trhu (dále jen „Směrnice“). Směrnice měla být transponována již 4. února 2021 – proto se také s účinností novely ZOHS velmi spěchalo. Jaké hlavní změny novela přinesla v oblasti ochrany hospodářské soutěže?

Záznamy a údaje telekomunikačního provozu jako důkaz

Jednou z hlavních novinek, kterou novela ZOHS přinesla, je možnost použití policejních odposlechů ze strany ÚOHS při výkonu dozorové činnosti. ÚOHS je nově oprávněn při výkonu dozoru ve věci uzavření utajované horizontální dohody nebo jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže (např. při vytváření zakázaných kartelů), použít jako důkaz záznam telekomunikačního provozu nebo záznam pořízený při sledování osob a věcí opatřený v trestním řízení (a) pro trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, nebo (b) pro některý z trestných činů proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou. To vše za předpokladu, že ÚOHS budou důkazy ze strany orgánů činných v trestním řízení aktivně předány.

Odposlechy mohou být ze strany orgánů činných v trestním řízení prováděny jen při splnění přísných zákonných podmínek, jelikož se jedná o citelný zásah do práva na ochranu soukromí. Pod slovním spojení „telekomunikační provoz“ lze subsumovat nejen telefonické hovory, ale také komunikaci prostřednictvím vysílačky, faxu nebo SMS zpráv. Nadto uvedený výčet není taxativní. ÚOHS nicméně nebude předmětné důkazní prostředky pořizovat sám, ale bude pouze jejich příjemcem, pokud orgány činné v trestním řízení vyhodnotí příslušnost ÚOHS jako vhodnější. K předávání důkazů by mohlo docházet především v situacích, kdy orgány činné v trestním řízení nebudou schopny potenciálním pachatelům patřičně prokázat zavinění v míře nezbytné pro spáchání trestného činu, avšak stále bude existovat šance, že by mohli být potrestáni ze strany ÚOHS na základě objektivní odpovědnosti, jenž se uplatní v soutěžním právu.

Utajení identity oznamovatele

Novela ZOHS dále přináší novinku v podobě možného utajení identity oznamovatele (resp. podatele podnětu). Identitu oznamovatele, který poskytne ÚOHS podklady a informace, může úřad utajit, pokud existuje důvodné podezření, že by bez utajení identity mohly být ohroženy nebo poškozeny oprávněné zájmy oznamovatele. Oznamovatel je současně povinen o utajení identity sám požádat, a to nejpozději společně s poskytnutím podkladů a informací ÚOHS. 

Zákon institut utajení identity nicméně zavádí jen jako možnost, a nikoliv jako povinnost. Je tedy otázkou, zda tato změna povede k nárůstu oznámených případů nekalosoutěžního jednání, vzhledem k tomu, že oznamovatelům nebude poskytnuta stoprocentní ochrana jejich identity. ÚOHS má v daném ohledu povinnost při své činnosti postupovat tak, aby nezmařil účel utajení identity oznamovatele. V případě utajení identity oznamovatele musí být z nahlížení do spisu vyloučeny ty dokumenty, ze kterých by bylo možné zjistit utajovanou identitu oznamovatele. 

Leniency žádost

Tzv. leniency žádost neboli žádost o shovívavost, je žádostí o odpuštění nebo snížení pokuty soutěžiteli při splnění zákonem stanovených podmínek. Podle zákona se může jednat o situace, kdy například soutěžitel jako první předloží ÚOHS informace a podklady o utajované dohodě, přizná účast na utajované dohodě nebo předloží ÚOHS informace o utajované dohodě, které mají významnou přidanou důkazní hodnotu. Tuto žádost podává soutěžitel k ÚOHS v případech, kdy se rozhodne spolupracovat při vyšetřování protisoutěžního jednání, s cílem zajistit si tím odpuštění nebo alespoň snížení výše uložené pokuty. Před novelou zákona mohl tuto žádost podat pouze účastník horizontální dohody (tj. mezi konkurenty), nově ji však může podat jakýkoliv účastník utajované dohody, jejímž cílem je narušit hospodářskou soutěž, tedy i účastník vertikální dohody.  

Narovnání

Novela upravila také institut tzv. narovnání, tedy snížení pokuty moderací provedené ze strany ÚOHS. Za účelem zabránění možného zneužívání institutu narovnání došlo k větší konkretizaci podmínek narovnání. Přesněji byly stanoveny zejména diskrece ÚOHS při aplikaci daného institutu, přičemž klíčovým měřítkem je dosažení výrazných procesních úspor ve správním řízení (zejm. s ohledem na předpokládanou složitost a délku řízení, jakož i spolupráci soutěžitele v rámci narovnání). Nově je rovněž v diskreci ÚOHS, zda sníží výši pokuty o 10 % až 20 %. Nová pravidla institutu narovnání v každém případě mají zdůraznit jeho „nenárokový“ charakter a posílit jeho hlavní účel, kterým je dosažení procesních úspor v řízení.

Závěr

Novela ZOHS přináší výrazné změny reagující především na evropskou Směrnici, jejíž transpozice do českého právního řádu byla poněkud zanedbána. Obecně lze konstatovat, že novela posiluje postavení ÚOHS a v oblasti ochrany hospodářské soutěže přibližuje české právní prostředí evropským standardům. Novela v neposlední řadě upravuje i nový způsob odpovědnosti osob tvořících jednoho soutěžitele za spáchání přestupku, kdy v takovém případě tyto osoby, které se na jednání podílejí, odpovídají za uhrazení pokuty společně a nerozdílně (solidárně). Novinkou je také možnost zpřístupnit podklady a informace ze spisu ÚOHS orgánům činným v trestním řízení dříve, než po ukončení šetření nebo správního řízení, čímž se orgány činné v trestním řízení stávají jakousi „privilegovanou“ skupinou oproti ostatním orgánům veřejné moci. Účelem této změny je snaha podpořit šetření orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k porušení pravidel hospodářské soutěže.  

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články