Advokátní úschova v kontextu současné situace

Česká národní banka nedávno informovala o zahájení kroků směřujících k odejmutí bankovní licence pro Sberbank CZ. Stalo se tak kvůli zhoršení likvidity banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu.

Associate, DLA Piper
DH
Junior Associate, DLA Piper
Vyšší odstupné při skončení pracovního poměru
Foto: Fotolia

V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Pro tyto situace jsou nastaveny standardní postupy, jak na straně dohlíženého subjektu, tak České národní banky s cílem minimalizovat dopady na klienty. 

Situace se výrazně dotkla i advokátních úschov na účtech advokátů vedených u Sberbank CZ. Přinášíme vám shrnutí následujících otázek:

  • Jak současná situace ovlivnila advokátní úschovu?
  • Jak funguje fond pojištění vkladů a do jaké výše kryje vklady?
  • Kdy a jak se klienti dostanou ke svým vkladům?

Jak současná situace ovlivnila advokátní úschovu?

Výplata peněz v advokátních úschovách ve Sberbank CZ, bude probíhat za stejných podmínek jako u ostatních vkladů. Lidé, kterým v padlé Sberbank uvázly peníze v advokátních nebo notářských úschovách, budou muset postupovat stejně jako například majitelé běžných účtů v této bance. To znamená, že dostanou zpátky maximálně 2,5 milionu korun, ve výjimečných případech pět milionů korun, cokoliv navíc budou muset poté přihlásit do insolvenčního řízení. 

Pravidla pro náhrady za prostředky na účtu, kde jsou evidovány prostředky osoby nebo osob odlišných od majitele účtu, včetně prostředků v advokátní úschově, upravuje zákon o bankách. Ten uvádí podmínky, za kterých se poskytují náhrady za takové prostředky. Prostředky v úschovách nepatří advokátům nebo notářům a jsou na oddělených účtech. Do úschovy se dávají například v okamžiku, kdy při prodeji bytu již byla podepsána kupní smlouva, ale katastr nemovitostí ještě změnu nezapsal. Ve chvíli, kdy katastr změnu majitele zaznamená, uvolní se peníze z úschovy prodávajícímu. Objevují se názory, že jiné řešení než úplné vyplacení peněz z úschov může otřást důvěrou v tento nástroj, který má naopak eliminovat rizika například při prodejích bytů. 

V případě, že advokáti mají u Sberbank CZ vedeny účty advokátních úschov, tak je nutné si ověřit, zda-li splnili povinnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a nahlásili předmětné bance, že se jedná o vklad ve zvláštním režimu, tedy o účet, na kterém se nacházejí prostředky osob odlišných od advokáta, a to včetně zákonem vyžadovaných detailů. Splnění této povinnosti je velmi důležité i proto, aby osoby, které u výše zmíněných advokátů využívají služeb advokátní úschovy, mohly případně profitovat ze zákonného pojištění vkladů. Nesplnění této povinnosti by mohlo být považováno za porušení povinností stanovených advokátovi zvláštním zákonem.

Ve vztahu k advokátním úschovám ve Sberbank CZ, také nebylo jasné, jestli za případné škody advokáti neponesou odpovědnost. Objevují se otázky, zda se na takové případy vztahuje advokátní pojistka. Stanovisko od Generali České pojišťovny uvádí, že při dodržení všech podmínek by se na uvedenou situaci advokátní pojistka vztahovat měla. Nicméně je v uvedeném stanovisku také zmínka o uplatnění takzvané výluky. Pojistky se totiž obecně zpravidla nevztahují na událostí vyvolané například válečnými událostmi nebo terorismem. Stejně jako v jiných situacích ovšem platí, že každý případ je nutné posuzovat individuálně podle konkrétních skutkových a právních okolností. To platí rovněž pro výluku citovanou v uvedeném stanovisku. Rozhodně není jednoznačné, že by se na úschovy u Sberbank CZ měla výluka vztahovat.

Jak funguje fond pojištění vkladů a do jaké výše kryje vklady?

Podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jsou všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob v bankách či družstevních záložnách vedené v českých korunách i v cizí měně pojištěny pro případ, že je bance či družstevní záložně odebrána licence. Výše náhrady se poskytuje ve výši 100 % vkladu, maximálně však do výše ekvivalentu 100.000 eur pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. V případě, že by vkladatel měl vklady nad rámec výše uvedeného ekvivalentu, tak k jejich náhradě dojde na základě prodeje aktiv banky a následně se z něj vkladatelé uspokojí. V taxativně stanovených případech (např. vklady plynoucí z dědictví, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, či prodeje nemovitosti určené k bydlení), může náhrada dosáhnout až ekvivalentu 200.000 eur. 

Vyššího ekvivalentu náhrady je možné dosáhnout v případě, že oprávněná osoba splňuje podmínky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pro tzv. nárok na zvýšenou náhradu , který nejvýše odpovídá hodnotě 100.000 eur (nad rámec základní náhrady) pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, tedy celkově v případě splnění všech zákonných podmínek, může být žadateli na náhradě vkladů vyplacena částka ve výši 4.999.000 Kč (ekvivalent částky 200.000 eur dle kurzu 24,995 Kč/Eur vyhlášeného ke dni 28. 2. 2022). Žádost o zvýšenou náhradu je nutné podat do 2 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 4. 2022, a to na předepsaném formuláři žádosti spolu s dokumenty vyžadovanými zákonem ke konkrétním případům (např. návrh na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí s dokladem o doručení, včetně příloh), přičemž formulář je dostupný na stránkách Garančního systému finančního trhu s tím, že nárok na zvýšenou náhradu bude posouzen nejpozději do 4 měsíců od rozhodného dne, tj. do 28. 6. 2022. Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí Garanční systém finančního trhu, který také spravuje Fond pojištění vkladů a který zajištěním výplaty zpravidla pověřuje některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí. Náhrady se vyplácí v korunách.

Kdy se klienti dostanou ke svým vkladům a jak výplata náhrad vkladů probíhá?

Poté, co Česká národní banka prohlásí banku za neschopnou dostát závazkům a své rozhodnutí jí doručí, vstupuje do dění Garanční systém finančního trhu. Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek bylo Garančnímu systému doručeno dne 28. 2. 2022.

Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí vždy Garanční systém, který také spravuje Fond pojištění vkladů. Ten zajištěním výplaty pověří zpravidla některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí. V případě klientů Sberbank CZ je to Komerční banka, kde již došlo k zahájení výplaty.

Garanční systém je povinen zahájit výplatu do sedmi pracovních dnů od rozhodného dne, kdy obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. V tomto konkrétním případě je rozhodným dnem 28. 2. 2022. Soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky nebo družstevní záložny, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění. V případě základních náhrad vkladů fyzických a právnických osob u Sberbank CZ již u Garančního systému došlo k zahájení výplat a o výplaty náhrad bude možné požádat po dobu tří let. 

Podle informací od České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 mld. Kč, kterou může použít pro výplatu vkladů podléhajících pojištění podle zákona o bankách. Tato částka by měla pohodlně pokrýt všechny vklady ve Sberbank CZ, které podléhají zákonnému pojištění. Očekávaná výše výplaty náhrad činí podle informací poskytnutých Garančním fondem přibližně 28,5 mld. Kč.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články