Letošní novinky ve lhůtách pro podání daňových přiznání a přehledů OSVČ

Novela daňového řádu od 1. 1. 2021 přichází s možností poplatníka podat daňové přiznání až do 3. 5. 2021, nicméně pouze pokud je učiněno elektronicky.

daňový partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
MJ
Daňový poradce, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Lhůty pro podání daňového přiznání
Foto: Fotolia

S novelou daňového řádu se od 1. 1. 2021 mezi standardními lhůtami pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob, na které jsme zvyklí (k 1. 4., případně k 1. 7. při podání daňovým poradcem), objevila novinka, a to možnost poplatníka podat daňové přiznání až do 3. 5. 2021, nicméně pouze pokud je učiněno elektronicky.

Elektronické podání

Za elektronické podání se považuje podání prostřednictvím datové schránky, aplikace EPO s ověřenou identitou, se zaručenou identitou nebo uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím daňové informační schránky na nově spuštěném portálu Moje daně, ale také emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Za elektronické podání je považováno i podání učiněné např. emailem nebo prostřednictvím aplikace EPO bez aprobace, pokud je toto podání do 5 dnů potvrzeno některým z výše uvedených způsobů nebo v listinné podobě osobně či poštou. 

Plná moc pro daňového poradce

Pro prodloužení lhůty do 1. 7. byla nově zrušena podmínka podat finančnímu úřadu do 1. 4. plnou moc udělenou daňovému poradci. Postačí, když bude plná moc předložena finančnímu úřadu společně s daňovým přiznáním, které připraví a podá daňový poradce. Plné moci lze již také podávat elektronicky ze strany zmocněnce (daňového poradce či advokáta) prostřednictvím jeho datové schránky bez součinnosti zastoupeného klienta – toto dříve možné nebylo a plnou moc musel podat vždy zastoupený daňový subjekt. 

Splatnost daně nebo vrácení daňového přeplatku

Na nové lhůty a postupy se váží také nové možnosti finančního plánování s ohledem na okamžik splatnosti daně nebo vrácení daňového přeplatku. Pokud v minulosti daňový poradce podal daňové přiznání v březnu, znamenalo to vyměření a splatnost daně až k 1. 7. a vrácení přeplatku na dani do konce července. Od tohoto roku nově v případě podání daňového přiznání poplatníkem ale i daňovým poradcem do 1. 4., bude daň vyměřena a splatná k 1. 4. a zároveň přeplatek na dani bude vrácen již do konce dubna.

V minulosti měly fyzické osoby se zřízenou datovou schránkou povinnost daňové přiznání podat elektronicky. Od 1. 1. 2021 však byla tato podmínka zmírněna a platí jen na poplatníky s datovou schránkou zřízenou ze zákona nebo s povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Shrnutí lhůt

Způsob podání - Osoba podávající podání - Období podání - Lhůta pro podání a zaplacení daně - Lhůta pro vrácení přeplatku na dani

  1. Listinná i elektronická podoba - Daňový poradce i poplatník - do 1. 4. 2021 včetně - 1. 4. 2021 - 3. 5. 2021
  2. Elektronická podoba - Poplatník - Po 1. 4. 2021 ale do 3. 5. 2021 - 3. 5. 2021 - 2. 6. 2021
  3. Elektronická podoba - Daňový poradce - Po 1. 4. 2021 ale do 1. 7. 2021 - 1. 7. 2021 - 2. 8. 2021

Lhůty pro podání přehledů osvč

Obecná lhůta pro podání přehledů OSVČ je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. Pokud se poplatník nechá zastupovat daňovým poradcem nebo advokátem, a podává tak daňové přiznání v prodloužené lhůtě, správa sociálního zabezpečení nově nevyžaduje doložení zastoupení do konce dubna. Tuto skutečnost je nutné doložit nejpozději s podáním přehledu. Za tímto účelem je v přehledu nově zavedeno políčko dotazující se právě na skutečnost, zda bylo daňové přiznání podáno poradcem.

Nově je nutné v přehledu také uvést datum podání daňového přiznání. OSVČ, která nemá povinnost podat daňové přiznání, je povinna dle pokynů ČSSZ podat přehled nejpozději do 2. 8. 2021.

Opačná situace nastala u zdravotního pojištění, kdy je i nadále nutné dokládat zastoupení daňovým poradcem (např. kopií plné moci) do 30. 4 2021. OSVČ, která nemá povinnost podat daňové přiznání musí podat přehled do 8. 4. 2021.

Některé zdravotní pojišťovny dle zveřejněných pokynů neznají novou lhůtu pro elektronické podání poplatníkem do 3. 5. 2021, nicméně s odkazem na obecnou lhůtu do jednoho měsíce ji lze odvodit. Některé zdravotní pojišťovny (např. OZP) budou také vyžadovat čestné prohlášení OSVČ potvrzující elektronické podání daňového přiznání.

Lhůty pro podání přehledů osvč by tedy měly být pro sociální i zdravotní pojištění následující:

a) 3. 5. 2021, pokud bylo daňové přiznání podáno ve lhůtě do 1. 4.2021 (poradcem či poplatníkem, v listinné či elektronické podobě)

b) 3. 6. 2021 při podání daňového přiznání poplatníkem elektronicky po 1. 4. 2021,

c) 2. 8. 2021, pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky daňovým poradcem nebo advokátem po 1. 4. 2021.

Doporučujeme pečlivě uchovat potvrzení o datu podání daňového přiznání za účelem možného doložení příslušné lhůty pro podání přehledů OSVČ. Dále doporučujeme věnovat pozornost pečlivému vyplnění nových formulářů přehledů OSVČ.

Mimořádná opatření

Ministerstvo financí podobně jako vloni vydalo rozhodnutí, kterým se promíjí pokuty za pozdní podání daňového přiznání a úroky z prodlení s platbou daňové povinnosti, pokud jsou tyto povinnosti splněny nejpozději o 1 měsíc později, konkrétně:

U lhůty pro podání daňového přiznání do 1. 4. 2021 – při zaplacení do 3. 5. 2021

U lhůty pro podání daňového přiznání do 3. 5. 2021 – při zaplacení do 1. 6. 2021

Pokud vznikla povinnost podat Oznámení o osvobozených příjmech ve lhůtě pro podání daňového přiznání, prodlužuje se bezsankční období spojené s pozdním podáním také o 1 měsíc v závislosti na lhůtě pro podání daňového přiznání uvedené výše.

V případě nesplnění povinností do uvedených prodloužených lhůt budou vyměřeny sankce k datu lhůt původních.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se k nepenalizovanému pozdějšímu podání daňového přiznání vyjádřila s tím, že toto mimořádné opatření nemá vliv na termíny pro podání Přehledu OSVČ, tj. je nutné je podat ve standardních lhůtách uvedených pod písm. a)-b) výše.            

Ostatní zdravotní pojišťovny (např. OZP, ZPMVČR) a správa sociálního zabezpečení prozatím nezareagovaly na výše uvedená mimořádná opatření, a tudíž není nyní jasné, zda budou prominuty případné sankce za pozdější podání přehledů OSVČ v návaznosti na nepenalizované pozdější podání daňového přiznání.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu