Nástupní mzdy advokátních koncipientů a index jejich životní úrovně v rámci České republiky

LegalRecruiters.cz ve spolupráci s Bidli.cz a Recruitis.cz zveřejnili veškerá data v rámci průzkumu nástupních mezd advokátních koncipientů 2018/2019 a jejich životní úrovně, která jsou kompletním doplněním textu, který jste si mohli na Právním prostoru.cz přečíst již v červnu.

MZ
Legal Recruiter

Text článku ze 13. 6. naleznete zde.

Celkem bylo v rámci průzkumu v průběhu let 2018/2019 zpracováno 1500 vstupních údajů, ze kterých vzešly tyto následně uvedené výstupy v podobě grafického znázornění, které je zpracováno v dané podobě pro lepší představu ohledně trhu práce začínajících advokátních koncipientů a vůbec absolventů právnických škol, kteří hledají nebo budou hledat uplatnění na trhu práce a musí při své volbě zhodnotit ekonomické faktory a jejich vliv za životní úroveň. K vyhodnocení indexu životní úrovně v rámci dané lokality došlo kombinací 3 hlavních faktorů (mzda, nájem, jídlo).

Pozn. Průměr = průměrná hodnota, Modus = nejčastěji se vyskytující hodnota, Max = maximální hodnota, Min = minimální hodnota

Grafické znázornění v této podobě je jedním z hlavních výstupů hrubé mzdy nastupujících advokátních koncipientů, ve kterém se promítají a jsou znázorněny veškeré zjištěné hodnoty s ohledem na uvedené veličiny. Průměrná hodnota rozhodně patří mezi páteřní uvedenou hodnotu, která je nejvíce vypovídající pro vzájemné porovnání v dané lokalitě i mezi lokalitami navzájem. Modus představuje nejčastější hodnotu, která se na daném lokálním trhu práce v tomto oboru vyskytuje a je z hlediska statistického údaje také velmi důležitý a na jeho základě lze zjistit do jaké platové kategorie pravděpodobně spadne většina nových absolventů při svém nástupu. Tato hodnota modusu je většinou blízká průměru, ale nepromítají se do ní faktory jako jsou minimální a maximální hodnoty. Údaje o maximální a minimální hodnotě nám udávají rozptyl mezi jednotlivými mzdami a jsou významnou hodnotou z hlediska trhu a ekonomických faktorů v rámci stability daného prostředí. S ohledem na stabilní platové podmínky je na tom nejlépe Hradec Králové a Ostrava, zde je možné skutečně počítat s vysokou relevancí s ohledem na uvedené hodnoty. Největších rozdílů v rámci nůžkového rozpětí dosahuje Praha, Pardubice a Olomouc. Praha je celkově na možnosti a rozptyl výše hrubé mzdy opravdu velmi specifická a lze zde zcela jasně říci, že jde skutečně z velkého hlediska i o kvalitu daného uchazeče v kombinaci s jeho zkušenostmi v rámci dosavadní praxe, a především jeho jazykovou vybavenost, která se zde na výborné úrovni opravdu cení a tyto znalosti jsou klíčovou skutečností pro výši finančního hodnocení i důvodem k velkému mzdovému rozptylu a rozdíly.

Nejvyšší průměrnou nástupní mzdu lze očekávat samozřejmě v Praze a ostatní hodnocené lokality jsou oproti tomu podstatně níže. Ovšem veškeré další náklady jsou také oproti dalším městům podstatně výše, jak znázorňují další grafy. Průměrné nástupní hrubé mzdy mezi dalšími krajskými městy nejsou zas až tolik rozdílné a drží se většině případů v dost podobné hladině. Rozhodujícím ukazatelem pro stanovení životní úrovně je pak porovnání výše očekávaných nákladů, přičemž jasnou položkou je zde cena za bydlení v dané lokalitě.

Z výsledků této části průzkumu, která má hlavní vliv na životní náklady, je rozhodně nejzajímavější právě Ostrava, která je v rámci této položky jednoznačně nejlevnější, a dokonce 2x levnější nežli Praha. Je to i hlavním důvodem, proč právě Ostrava nakonec v celkovém indexu životní úrovně obsazuje první místo, a to i s výrazným odstupem od druhé Prahy. Ostatní krajská města mají tento náklad poměrně vyrovnaný a externalitu tvoří Brno, které má na nástupní mzdy skutečně vysoké životní náklady v této položce bydlení, což je z velké části formulováno výrazně faktorem fenomén studentského města, kdy dochází k přetlaku na ubytovací kapacity a souběžně tedy také k navýšení nájmů. Tímto faktorem počet studentů navyšuje ceny nájmů a vzápětí zároveň tento počet velkého množství absolventů snižuje výši mzdy v této lokalitě, jelikož převážná část absolventů zde chce po studiu zůstat. Není náhoda, že pracovní trh advokacie je nejvíce saturovaný z pohledu advokátního koncipienta a jeho uplatnění v rámci hodnocených měst v Olomouci a Brně, kde jsou nejvyšší počty koncipientů v přepočtu na advokáta. Při přepočtu počtu koncipientů na počet obyvatel opět není náhoda, že je v popředí Praha, Brno, Olomouc a Plzeň.

Pro účely tohoto průzkumu byly celkové ceny jídla za měsíc přepočteny na průměrných 20 pracovních dnů v měsíci. Cena průměrného poledního menu není pouze jednotvárným ukazatelem, ale dá se pojmout i z mnohem širšího hlediska a určitě tyto ceny jsou i částečným vodítkem pro poměr cen dalších služeb v dané lokalitě, a proto i z tohoto ohledu zajímavou veličinou. V rámci těchto cen se trochu vymykají hodnotám, které by se jinak daly předpokládat, České Budějovice, kde je to zcela jistě díky tlaku ze strany sousedního Rakouska. S ohledem na výši tohoto výdaje je tento pro porovnání celkové životní úrovně sice směrodatný, přesto že však v rámci tohoto konkrétního průzkumu nemá zas až tak velký význam, jelikož se jedná o náklad, který se ve většině měst drží v podobné hladině, případně dané rozpětí není zas tak finančně zatěžující.

Porovnáním čisté mzdy a přímých základních výdajů, které bereme v rámci průzkumu v potaz, se dostáváme k výsledku, kterým je čistý měsíční zůstatek koncipienta. Toto je částka, která bude pro většinu lidí, kteří se rozhodují, jakým směrem se vydají po ukončení studia, zajímavým ukazatelem toho, co mohou vlastně očekávat. Pokud tento zůstatek přepočítáme na pracovní dobu 160 hodin měsíčně, dojdeme k částce, která vyjadřuje čistý příjem z odpracované hodiny advokátního koncipienta po odečtení uvedených přímých nákladů. Toto číslo je výstupním ukazatelem, který lze reálně porovnat, kde je zohledněn i faktor času a jímž je možné vyjádřit index životní úrovně nastupujících koncipientů.

 

Pozn. Index životní úrovně = čistý příjem v Kč z odpracované hodiny po odečtení základních přímých nákladů

Nejvyšší životní úroveň lze tedy očekávat s překvapením v Ostravě, Praze a Českých Budějovicích a nejnižší právě v Brně. Můžeme říci, že další krajská města jsou z pohledu životní úrovně na srovnatelné úrovni. Na trh práce v advokacii a životní úroveň má vliv spousta faktorů, které se do této oblasti přímo i nepřímo promítají a vše je neustále stejně jako kterýkoliv jiný trh proměnné a v pohybu.

Závěrem bychom rádi poděkovali společnosti Bidli.cz a Český Trh Práce s.r.o. za spolupráci a partnerství v rámci tohoto projektu, a především také absolventům právnických fakult, jejichž potřeby nám byly inspirací.

    

Hodnocení článku
68%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu