Světový antidopingový kodex 2021: Quo vadis? Zdroj: Fotolia

Světový antidopingový kodex 2021: Quo vadis?

Boj proti dopingu byl, je a bude ožehavým společenským tématem překračujícím hranice sportu. Úkolem Světové antidopingové agentury, Mezinárodního olympijského výboru a dalších antidopingových organizací je nikdy nepolevit a vždy se snažit přizpůsobit nebo navýšit tempo, které doping ve sportu diktuje. To platí i o přípravě nového Světového antidopingového kodexu, který bude účinný od 1. ledna 2021.

JUDr. Jan Exner

JUDr. Jan Exner

Právnická fakulta UK v Praze, Český olympijský výbor

JUDr. Jan Exner

Právnická fakulta UK v Praze, Český olympijský výbor

Britský cyklista Chris Froome oficiálně dokázal, že během španělské Vuelty v roce 2017 nedopoval. Přesto na něj a na jeho tým Sky fanoušci v průběhu letošní Tour de France bučeli, pískali, lili nejrůznější tekutiny a křičeli: „dopé, dopé.“ Nelíbilo se jim totiž, že čtyřnásobný vítěz Staré dámy, který letos obsadil třetí místo, vyvázl bez trestu i přesto, že ve Španělsku překročil povolenou hranici salbutamolu, látky obsažené v léku na astma. Chris Froome však s pomocí týmu lékařů i právníků zvýšenou hladinu látky v jeho těle Mezinárodní cyklistické unii i Světové antidopingové agentuře (WADA) vysvětlil a přesvědčil je, že nešlo o doping. 

Případ Chrise Frooma dodnes polarizuje sportovní svět a vyvolává mnoho otázek ohledně charakteru a vlastností salbutamolu, procesu vyšetřování potenciálního porušení antidopingových pravidel, dokazování, rozhodování příslušných orgánů i případných sankcí. K tomu se v obecnějším měřítku přidávají podvody nejrůznějšího druhu při analýze vzorků, vyhrožování, problémy ve spolupráci jednotlivých antidopingových organizací či nedostatek flexibility při udělování trestů. Tyto oblasti jsou hlavním centrem zájmu týmu odborníků, který pracuje na přípravě nového Světového antidopingového Kodexu (Kodex) 2021.[1] Cílem tohoto článku, který je úvodním dílem antidopingového seriálu, je představit a kriticky zhodnotit východiska nového Kodexu 2021 a upozornit na hlavní chystané změny, které Kodex přináší.  

WADA a Světový antidopingový kodex 

Za přípravu Kodexu je odpovědná WADA, hybridní organizace na pomezí soukromého a veřejného práva, která byla založena v roce 1999.[2] Hlavním úkolem Kodexu je chránit základní právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu a podporovat zdraví, spravedlnost a rovnoprávnost pro všechny sportovce. Kodex zároveň cílí na zajištění harmonizace, koordinace a efektivity antidopingových programů na mezinárodní i národní úrovni s ohledem na odhalování, kontrolu a prevenci dopingu.[3] Kodex je ústavou světového antidopingového programu, jehož filozofie má dvě základní premisy. V případě nejdůležitějších prvků boje proti dopingu, na jejichž harmonizaci se sportovní aktéři shodují, je dostatečně konkrétní a specifický. V ostatních oblastech je naopak velmi obecný a poskytuje sportovním organizacím dostatek flexibility při procesu přizpůsobení jejich pravidel Kodexu.[4]

Vzhledem k tomu, že WADA nedisponuje žádnou veřejnoprávní (ani soukromoprávní) pravomocí vynucovat pravidla obsažená v Kodexu, jednotlivé státy a sportovní organizace – signatáři Kodexu  musejí přistoupit ke Kodexu nebo jej fakticky implementovat do vlastních pravidel.[5] Dle článku 43 Olympijské charty platí, že Kodex je závazný pro celé olympijské hnutí.[6] Některé státy poprvé přistoupily ke Kodexu prostřednictvím Kodaňské deklarace o dopingu ve sportu v roce 2003 přijaté na Druhé světové konferenci o dopingu ve sportu.[7] Významným krokem k implementaci Kodexu bylo následné přijetí Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu v rámci UNESCO v roce 2006, která je dodnes jednou z nejvíce ratifikovaných mezinárodních úmluv na světě.[8]

První Kodex byl přijat na výše zmíněné Druhé světové konferenci o dopingu ve sportu v Kodani v lednu 2003 s účinností od roku 2004. Stejně jako jiné společenské oblasti se však i doping dynamicky rozvíjí a Kodex musí být, napsáno terminologií Evropského soudu pro lidská práva, „živým dokumentem“, který se nezastaví v čase, ale bude reflektovat aktuální potřeby sportovního prostředí při boji proti dopingu. Na základě této úvahy byly přijaty dva nové Kodexy účinné od roku 2009, respektive 2015. Kodex 2015 obsahuje 25 článků doplněných komentářem. Definuje porušení antidopingových pravidel, stanoví důkazní břemeno v dopingových případech, seznam zakázaných látek a metod, proces posuzování porušení antidopingových pravidel, včetně procesních práv sportovců, sankce a další pravidla. Kodex je doplněn pěti závaznými mezinárodními standardy a dále modelovými pravidly, návody a protokoly.[9]

Základní kameny Světového antidopingového kodexu 2021

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 zahájila WADA přípravy nového Kodexu, který by měl platit od 1. ledna 2021.[10] Text nového Kodexu by měl reflektovat aktuální problémy, na něž v posledních letech boj proti dopingu naráží. WADA však zároveň uvádí, že nový Kodex by měl být vybudován na stejných základních kamenech jako Kodex 2015. Mezi ty patří dle WADA zejména princip striktní odpovědnosti za porušení antidopingových pravidel, možnost shledat sportovce vinným bez pozitivního laboratorního nálezu, například pomocí biologického pasu, nebo čtyřletá sankce zákazu činnosti za úmyslné porušení pravidel. WADA tvrdí, že sportovní prostředí přijalo Kodex 2015 vesměs pozitivně a že pravidla a principy v něm obsažené jsou dlouhodobě přijímána a uznávána jak Arbitrážním soudem pro sport (CAS), tak i dalšími soudy.[11]

Přestože CAS i některé obecné soudy tato pravidla skutečně akceptují, mnozí autoři tvrdí, že výše uvedená i některá další pravidla představují výrazný, občas až nepřiměřený zásah do práv sportovců. Objevují se názory, že princip striktní odpovědnosti, dle kterého není nezbytné, aby antidopingová organizace prokázala zavinění ze strany sportovce v případě přítomnosti nebo použití zakázané látky v těle sportovce, porušuje zásadu presumpce neviny.[12] Já osobně se domnívám, že sankce ve formě zákazu činnosti v délce čtyř let za první porušení antidopingových pravidel je nepřiměřeným zásahem do práv, která sportovcům garantuje právo Evropské unie.[13] Ve hře je i právo sportovců na respektování jejich soukromého života při dopingových kontrolách[14] nebo ochrana osobních údajů při zveřejňování informací o probíhajících nebo skončených šetřeních. Nabízí se tedy otázka, zda výstavba Kodexu 2021 skutečně spočívá na pevných a v každém ohledu legálních základních kamenech. Odpověď na ni budu hledat v následujících dílech tohoto seriálu. 

Co nového přinese Světový antidopingový kodex 2021?

Přestože původní zadání pro tým odborníků pracujících na Kodexu 2021 znělo „omezená revize“,[15] první návrh Kodexu 2021 obsahuje mnoho významných změn, které si říkají o celospolečenskou diskuzi.[16] Návrh se mimo jiné snaží zareagovat na nejrůznější podvody spojené s analýzou vzorků, vyšetřováním a následným rozhodováním a takové jednání explicitně zakazuje.[17] Mezi nedovolená jednání je nově výslovně zařazeno i vyhrožování za účelem odrazení osoby od nahlášení potenciálního porušení antidopingových pravidel.[18] Sportovci nebo jiné osoby by zároveň měli být potrestáni, pokud se budou spolčovat s osobou, které byl udělen zákaz činnosti nebo která byla trestně odsouzena či disciplinárně trestána v souvislosti s dopingem, aniž by na takové jednání této osoby museli být dříve upozorněni antidopingovou organizací.[19] Za zmínku jistě stojí i to, že potenciální sankce za spoluvinu se zvyšuje na doživotí.[20]

První návrh Kodexu 2021 se snaží postihnout i problémy, s nimiž se setkávaly příslušné orgány při rozhodování o potenciálním porušení antidopingových pravidel v případě nezletilých a amatérských sportovců. Nezletilí by již nemuseli dokazovat, že porušení antidopingového pravidla nebylo úmyslné v případě specifických látek.[21] V důsledku toho by zároveň mělo dojít ke snížení základní sankce ze čtyř na dva roky zákazu činnosti.[22] Nezletilí by navíc měli mít možnost vyváznout s pouhým napomenutím ve všech případech nevýznamného zavinění nebo nevýznamné nedbalosti, tedy nejenom v případech zahrnujících specifickou látku.[23] První návrh Kodexu 2021 však zároveň snižuje maximální věkovou hranici u nezletilých z osmnácti na šestnáct let[24] a snižuje tak počet sportovců v této kategorii. V návrhu se nově objevuje definice „rekreačních sportovců“,[25] kteří podléhají podobným principům trestání jako nezletilí.[26]

Třetí velkou oblastí změn jsou sankce za porušení antidopingových pravidel. První návrh Kodexu 2021 pokračuje v trendu „přísnější sankce pro opravdové podvodníky a více flexibility v ostatních případech.“[27] Návrh znovuzavádí koncept přitěžujících okolností, který Kodex 2015 opustil. Příslušné orgány by v případě takových okolností měly mít možnost i z vlastní iniciativy rozhodnout o zvýšení sankce až o dva roky.[28] V důsledku toho by mohly za první porušení pravidel udělit trest až do výše šesti let zákazu činnosti. Ve světle mého výše uvedeného názoru na čtyřletou sankci považuji takový trest jako takový za nepřiměřený a dokáži si ho představit jen ve zcela výjimečných případech představujících skutečně flagrantní porušení pravidel. Zároveň mám pocit, že autoři návrhu oproti předpokladům trochu zapomínají na druhý stanovený cíl, tedy více flexibility v ostatních případech. Tu totiž první návrh garantuje pouze nezletilým a rekreačním sportovcům, přičemž u ostatních sportovců s žádnými výraznými změnami nepočítá. 

Výše uvedené příklady jsou dle mého názoru těmi nejvýznamnějšími změnami, které první návrh Kodexu 2021 přináší a které se nejvýraznějším způsobem dotknou sportovců i jednotlivých antidopingových organizací. Zároveň se v žádném případě nejedná o taxativní výčet všech připravovaných změn, které zasahují i do dalších oblastí boje proti dopingu ve sportu, například do spolupráce antidopingových organizací nebo do povolených limitů u některých látek.

V následujících dílech tohoto seriálu se budu podrobněji věnovat uvedeným změnám i těm oblastem, které se do tohoto článku nevešly. A vy můžete udělat to samé. WADA během přípravy Kodexu 2021 přijímá a zpracovává názory a připomínky od nejrůznějších aktérů nejenom v rámci sportovního světa.[29] Co si o připravovaných pravidlech myslíte?


JUDr. Jan Exner: Právník Českého olympijského výboru; asistent a interní doktorand na katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy; člen Výboru pro audit v rámci Mezinárodní plavecké federace; člen Rozhodčí dopingové komise při Mezinárodní orientační federaci. E-mail: exner@olympic.cz; telefon: (+420)604650546. V tomto článku vyjadřuji své osobní názory, které nepředstavují pozice výše uvedených organizací a institucí.  

[1] První návrh Kodexu 2021 je dostupný zde: https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/2021-code-review-redline-version-of-the-code.

[2] Více ke konceptu, struktuře a postavení WADA viz L. Casiny (2009):  Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (WADA). International Organ Law Review 6(2): 421–446. 

[3] Účel, rozsah a uspořádání světového antidopingového programu a Kodexu – Kodex 2015, s. 13: http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2015_testovani_vyjimky.pdf.  

[4] Kodex - Kodex 2015, s. 13.  

[5] Aktuální seznam všech signatářů Kodexu je dostupný zde: https://www.wada-ama.org/en/code-signatories.

[6] Čl. 43 Olympijské charty (2016): Světový antidopingový kodex je závazný pro celé olympijské hnutí. 

[7] Kodaňská deklarace o dopingu ve sportu (2003) je dostupná zde:
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/WADA_Copenhagen_Declaration_EN.pdf.

[8] Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu (2005) je dostupná zde: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31037&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

[9] Modelová pravidla, návody a protokoly jsou dostupné zde: https://www.wada-ama.org/en/model-rules-guidelines-and-protocols.

[10] Časový harmonogram příprav Kodexu 2021 je dostupný zde: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2018_06_04_2021_code_review_process_schedule.png.

[11] Viz web WADA: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/2021-code-review.

[12] Viz například J. W. Soek (2006): The Strict Liability Principles and the Human Rights of Athletes in Doping Cases. T.M.C. Asser Press: 478. 

[13] J. Exner (2018): Anti-doping and athletes’ rights under EU law: four-year period of ineligibility as disproportionate sanction? International Sports Law Journal 2018: 11. 

[14] V lednu 2018 vydal Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozsudek ve věci Fédération Nationale des Syndicats Sportifs (FNASS) a další proti Francii (stížnosti č. 48151/11 and 77769/13). ESLP dospěl k závěru, že povinnost sportovců nahlašovat čas a místo pobytu za účelem provedení mimosoutěžní dopingové kontroly představuje nezbytný zásah do práva na respektování jejich soukromého života. ESLP se však podle mého názoru nedostatečně vypořádal s alternativami k této povinnosti, které se mu nabízely. Kodex zároveň obsahuje i další pravidla, která výrazným způsobem zasahují do práva sportovců na respektování soukromého života.

[15] Viz web WADA: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/2021-code-review.

[16] WADC Commentary Team (2018): First draft of the 2021 World Anti-Doping Code: Not so light of a review? http://wadc-commentary.com/2021_wadc_first_draft/.

[17] Komentář k čl. 2.5. prvního návrhu Kodexu 2021.

[18] Čl. 2.11.1 prvního návrhu Kodexu 2021.

[19] Čl. 2.10 prvního návrhu Kodexu 2021. 

[20] Čl. 2.9. prvního návrhu Kodexu 2021.

[21] Specifické látky jsou všechny zakázané látky, kromě látek ve skupinách anabolických látek a hormonů a těch stimulantů a hormonálních antagonistů a modulátorů vyjmenovaných jako takové na Seznamu zakázaných látek. Jako specifické jsou označovány takové látky, které sportovec s větší pravděpodobností použije s jiným úmyslem, než zvýšit svoji sportovní výkonnost.  

[22] Čl. 10.2.1 prvního návrhu Kodexu 2021.

[23] Čl. 10.5.1.3 prvního návrhu Kodexu 2021. 

[24] Příloha k prvnímu návrhu Kodexu 2021. 

[25] Příloha k prvnímu návrhu Kodexu 2021.

[26] WADC Commentary Team (2018): First draft of the 2021 World Anti-Doping Code: Not so light of a review? http://wadc-commentary.com/2021_wadc_first_draft/.

[27] WADC Commentary Team (2018): First draft of the 2021 World Anti-Doping Code: Not so light of a review? http://wadc-commentary.com/2021_wadc_first_draft/.

[28] Čl. 10.7.1 prvního návrhu Kodexu 2021. 

[29] Proces konzultace a možnosti zapojení jsou podrobně popsány na webu WADA: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/2021-code-review.

sportovní právo sport doping antidopingový kodex Světový antidopingový kodex WADA

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotili 2 čtenáři

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články