Začínající samostatný advokát aneb jak se v tom hned na začátku neztratit

Složili jste advokátní zkoušky a už jste si trochu odpočinuli po intenzivní, mnohdy i dvouměsíční přípravě? Pokud se podobně jako nedávno já trochu ztrácíte v množství povinností a informací, které se pojí k začátku samostatného výkonu advokátní praxe, pak jste (věřím) narazili na článek, který Vám pomůže z tohoto bludiště ven. A jak si všichni pamatujeme z dob našeho dětství – kdo nezabloudí v bludišti, ten se ani na startu své advokátní kariéry neztratí!

JUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

Byť si nedělám ambice přinést vyčerpávající (a rozhodně ani nijak odborný) návod, jak úspěšně rozjet svou advokátní praxi, ucelenější informace o tom, co je vlastně potřeba, mi po složení advokátních zkoušek letos v září celkem chyběly. Tento text tak vznikl na základě vlastních zkušeností, zkušeností mých kolegů Jana Metelky a Jana Králíčka (spolubojovníků jak u advokátních zkoušek, tak na startu podnikání – děkuji, pánové) a jednoho textu, který koluje mezi začínajícími advokáty, jehož autora/ku bohužel neznám, a tak jej/ji nemohu jmenovat – ale děkuji Ti! 

Složení advokátního slibu a zápis do seznamu advokátů

Poté, co jste složili advokátní zkoušku, Vám předseda komise předal osvědčení o složení advokátní zkoušky a papírek, na němž jsou instrukce k podání žádosti ke složení advokátního slibu. Zápis do seznamu advokátů je přitom možný nejdříve ke dni vykonání advokátního slibu, nejpozději pak do 3 měsíců po složení slibu.

Informace o tom, jaké dokumenty musíte k žádosti přiložit, stejně jako vzor samotné žádosti, a další podstatné informace ke složení advokátního slibu naleznete zde. Doklad o ukončení pracovního poměru přitom musí obsahovat jako nejpozdější datum rozvázání / ukončení pracovního poměru den, který předchází dni zápisu do seznamu advokátů.

Počítejte s tím, že termín pro podání žádosti samotnému slibu předchází cca o 1 měsíc, a pokud tedy složíte advokátní zkoušku např. 3. září, jako jsem ji složila já, můžete žádost podat nejdříve ke složení slibu, který se koná v polovině října, tedy až za měsíc a půl (do té doby samozřejmě můžete být zaměstnáni jako koncipienti). Termín pro podání žádosti je vždy zhruba do poloviny měsíce předcházejícího složení slibu.

Pokud úspěšně podáte žádost, zhruba 3 týdny před slavnostním ceremoniálem na e-mail obdržíte pozvánku ke složení advokátního slibu s přesným uvedením místa a času skládání slibu, a dále dokumenty, které je třeba vyplnit a v den složení slibu přinést na komoru.

Na slib je třeba přijít s půlhodinovým předstihem a ve společenském oděvu. Během administrativní přípravy Vás zaměstnanci komory seznámí s průběhem složení slibu, vyberou si od Vás vyplněné dokumenty („Matrika ČAK“, „Dotazník – zaměření praxe“, ev. „Oznámení trvalé spolupráce“ či pracovní smlouvu s advokátem – zaměstnavatelem) a také zápisné ve výši 4.000,- Kč, které je třeba mít v hotovosti. Pozdní příchod může být sankcionován nezačleněním do slavnostního ceremoniálu advokátního slibu, tak si dávejte pozor na čas. Pokud byste měli u tohoto slavnostního okamžiku rádi také své blízké, je veřejně přístupný.  

Již v den složení slibu budete znát své evidenční číslo ČAK, stejně jako IČO. Pokud vím, někteří kolegové se s dotazem na tyto dva údaje úspěšně obrátili na ČAK předem.

Již v den složení slibu si můžete odnést modrý ID průkaz advokáta, pokud si včas objednáte termín pro jeho zhotovení, a to na odboru matriky ČAK v Praze na tel. čísle 273 193 226 nebo ČAK Brno na tel. čísle 513 030 111.

V den složení slibu si můžete odnést i (rovněž modrou) ověřovací knihu, bez níž nelze činit prohlášení o pravosti podpisu. V takovém případě je třeba mít s sebou žádost o vydání ověřovací knihy a podpisový vzor (s úředně ověřeným podpisem) a dále poplatek ve výši 3.630,- Kč vč. DPH (ten je možné uhradit v hotovosti na pokladně ČAK). Více o ověřovacích knihách a předpokladech k jejich vydání naleznete zde. K ověřování pak budete potřebovat také razítko advokáta, které musí obsahovat alespoň jméno a příjmení, akademické a případně jiné tituly, označení advokát a evidenční číslo, pod kterým jste zapsáni v seznamu advokátů. Mě stálo krásných 480,- Kč vč. DPH.

Samotný zápis do seznamu advokátů provádí zaměstnanci komory ručně, a tak může několik dnů trvat, než se v něm prostřednictvím vyhledávače najdete. Vykonávat advokacii však můžete již ode dne složení slibu, pokud jste si k témuž dni zažádali o zápis do seznamu advokátů.

Platby ČAKu

Do 7 dnů od data zápisu byste měli zaplatit na účet komory č. 12432011/0100 příspěvek na činnost ČAK (pro rok 2019 i 2020 jde o 10.600,- Kč ročně) a odvod do sociálního fondu (v letošním i příštím roce 500,- Kč ročně). Jako variabilní symbol bude třeba uvést čtyřmístné číslo roku, na který je platba hrazena a evidenční číslo advokáta – můj variabilní symbol tak vypadal takto: 201919006. Pokud jste byli zapsáni až po 1. červenci, zaplatíte na účet ČAK polovinu výše uvedených plateb.

Jde-li o pojištění profesní odpovědnosti, patrně využijete hromadného pojištění advokátů. Zde zjednodušeně platí, že pojistné hradíte až od pololetí následujícího po pololetí, ve kterém jste byli zapsáni do seznamu advokátů. Pojistné na rok činí v letošním i příštím roce 6.700,- Kč.

Více o platbách ČAKu naleznete ve Sdělení ČAK o povinných platbách a pojistném.

"Finančák", "sociálka" a zdravotní pojišťovna

Jakmile zahájíte výkon advokátní praxe, začínají běžet lhůty:

  • pro podání přihlášky k registraci k dani z příjmů fyzických osob u finančního úřadu, který je místně příslušný - rozhodná je přitom adresa místa trvalého pobytu a přihlášku je třeba podat do 15 dnů ode dne zahájení samostatné činnosti,
  • pro oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu, a to do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost,
  • a pro totéž oznámení Vaší zdravotní pojišťovně, v tomto případě do 8 dnů ode dne zahájení samostatné činnosti.

Pokud si chcete ulehčit práci, připravte si osvědčení o Vašem zápisu do seznamu advokátů vedeného ČAK a občanský průkaz, a objednejte se na jedno z Jednotných kontaktních míst (v Praze jej najdete např. na Úřadě Městské části Praha 1, ul. Vodičkova 18, kam se lze objednat předem). Seznam „JKM“ naleznete zde. Úředník Vám pomůže vyplnit veškeré potřebné formuláře (odpadá nutnost zkoumat, co do jaké kolonky vepsat), ověří Váš podpis a rozešle příslušné dokumenty na příslušná místa (odpadá nutnost oběhnout tři různá místa nebo čekat, zda včas dorazí přístupové údaje do datové schránky). Celé to trvalo 35 minut.

Cca jeden týden po návštěvě JKM jsem od OSSZ obdržela dopis, ve kterém byly stanoveny minimální zálohy na pojistné na sociální zabezpečení (důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), společně s číslem účtu a variabilním symbolem (v roce 2019 jde o 2338,- Kč měsíčně), a protože jsem se dobrovolně přihlásila také k nemocenskému pojištění, OSSZ určila i číslo účtu a variabilní symbol pro tuto zálohu (126,- Kč měsíčně). Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí.

Rozhodnutí o registraci k dani z příjmů přišlo do datové schránky; zálohy pro první rok mi nebyly stanoveny (do žádosti se uvádí očekávaná daňová povinnost, úředník na JKM dal 0,- Kč).

Jde-li o zdravotní pojišťovnu, ta mi platební údaje zaslala e-mailem (záloha činí 2208,- Kč měsíčně). Zálohy jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího.

Zálohy jsou určeny ve standardizované výši; podle celkového výdělku v prvním roce pak bude nastavena výše záloh na další rok. Nezapomeňte si také připravit finanční polštář – pokud Vám to v advokacii půjde, jistě si vyděláte více, než kolik by zálohy mohly pokrýt, a bude třeba uhradit jak daň z příjmu, tak uhradit vyměřené částky na účet OSSZ a zdravotní pojišťovny. Podle kalkulaček dostupných na internetu to vychází cca tak, že ročně je třeba z příjmu na tyto účely vyčlenit zhruba 20 % (nezapomínejte však i na další pravidelné výdaje).

Pokud se Vám bude zdát, že se některý z výše jmenovaných subjektů dlouho neozývá, nebojte se jim zavolat (já sama jsem se musela připomínat na finančním úřadě a zdravotní pojišťovně).

(Ne)plátce DPH

Profesní dráhu advokáta budete začínat jako neplátce DPH. Plátcem DPH se nicméně stanete, jakmile v období 12 kalendářních měsíců dosáhnete obratu 1.000.000,- Kč (tj. průměrně cca 84.000,- Kč měsíčně). V případě zájmu je možné registrovat se k DPH také dobrovolně. Více o (ne)plátcích DPH si můžete přečíst třeba zde.

Datová schránka

Přístupové údaje k datové schránce přijdou poštou na adresu Vašeho sídla, aniž byste o ni museli jakkoli žádat. Trvá to zhruba týden ode dne zápisu.

Potřebuji podnikatelský účet?

Odpověď na výše uvedenou otázku zní „nikoli povinně“. Mezi našimi staršími kolegy je nicméně zavedenou praxí (a účetní / daňový poradce doporučuje) založení bankovního účtu pro podnikání, odděleného od účtu s financemi určenými pro osobní spotřebu. Pokud byste měli i pro podnikání jen účet osobní, bude pod drobnohledem finančního úřadu vše, tedy nejen vaše podnikání.

Cca týden po složení slibu, resp. zápisu do seznamu advokátů, Vás bude patrně telefonicky kontaktovat zástupce „banky advokátů“, tedy UniCredit, a nabízet Vám osobní schůzku. Podnikatelské balíčky, které Vám bude nabízet, však využít nemusíte. Smluvní přímus zde neexistuje.

Před založením podnikatelského účtu jsem si na facebookové skupině Advokátní koncipienti dělala průzkum spokojenosti kolegů s podnikatelskými účty. Jejich dojmy si můžete přečíst přímo na skupině v mém příspěvku z 1. října 2019.

Pozor – některé banky vyžadují, aby byl advokát vyhledatelný v aplikaci ARES, tj. v jakémsi registru ekonomických subjektů. Bez toho Vám podnikatelský účet nezaloží (zkušenost s Equa bank). V ARESu jsem přitom byla dohledatelná až 3 týdny po zápisu do seznamu advokátů.  

Další možnosti a výdaje

Praktické může být také využití oprávnění advokáta provádět konverzi dokumentů, tedy, stručně řečeno, jejich převod z elektronické podoby do písemné a naopak, přičemž dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl.

Podle stavovských předpisů je také potřeba opatřit dům, ve kterém máte sídlo, informační tabulkou přiměřené velikosti. Je-li to nutné pro snazší orientaci, může být obdobná tabulka také v domě a jeho nejbližším okolí.

Pro zájemce – zřejmě zejména ty, kteří nebudou trvale spolupracujícími advokáty – se nabízí založení webových stránek a advokátního e-mailu. Co by měly takové webovky obsahovat shrnul Pavel Krkoška ve svém článku Co (ne)hledá potenciální klient na vašem webu. S tím samozřejmě souvisí platby domény a hostingu.

Pokud chcete investovat do „advokát-looku“, můžete si nechat udělat profesionální business fotky a/nebo si nechat vytvořit logo, které lze používat na hlavičkovém papíře, v e-mailovém podpise, na vizitkách a kdekoli Vás napadne.

Určitě se těšíte na první vydanou fakturu. Ale jak na to? Zde můžu pro začátek doporučit – a rozhodně to není placená reklama – web idoklad.cz, který mi doporučila moje známá účetní / daňařka. Zdarma je možnost fakturovat a evidovat úhrady, včetně adresáře s maximálně 5 kontakty.

Závěrem

Tento článek vznikl cca 1 měsíc poté, co jsem se stala advokátkou. Proto mi prosím promiňte, není-li kompletní. Věřím, že Vám i tak přinesl zajímavé informace a postřehy. Hodně úspěchů – a občas i trochu toho štěstí – v advokacii!

Hodnocení článku
79%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři