Program Antivirus – stát pomůže zaměstnavatelům se mzdami (COVID-19)

Vláda ČR schválila dne 31. března 2020 úvodní podmínky programu Antivirus kompenzujícího náhrady mezd zaměstnanců zaměstnavatelům dotčeným dopady či opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19). Ačkoliv bylo přijetí opatření logické a pro ochranu zdraví občanů nutné, mělo do budoucna rovněž negativní dopad na zaměstnavatele, neboť tato opatření jsou nyní častou příčinou vzniku tzv. překážek v práci na straně zaměstnavatele omezujících činnost zaměstnavatele.

managing partner, PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
právní asistentka, PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
advokátní koncipient, PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.
Nový kompenzační program – COVID – Nepokryté náklady
Foto: Shutterstock

Zaměstnavatel je i v případě mimořádných krizových opatření povinen postupovat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“). Dle Zákoníku práce je zaměstnavatel ve stanovených případech povinen poskytovat zaměstnancům po dobu trvání překážek v práci náhradu mzdy. Dodržováním této zákonné povinnosti ovšem vznikají zaměstnavateli nemalé náklady, kdy navíc nejsou takovéto překážky v práci objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale jsou způsobeny krizovými opatřeními vlády, resp. vyšší mocí.

Program Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s vědomím tíživosti těchto opatření pro zaměstnavatele vytvořilo program „Antivirus“, jehož smyslem a cílem je podpora zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří byli nepřímo ovlivněni vládními nařízeními souvisejícími s epidemií COVID-19. Tento program byl 19. března 2020 schválen vládou a dne 23. března 2020 schválila vláda jeho další doplnění v souvislosti s ochranou zaměstnanosti. Poslední a nejaktuálnější úprava programu Antivirus byla vládou schválena 31. března. Program má přispět k lepšímu zvládnutí situace a současně by měl zabránit hromadnému propouštění zaměstnanců.

Stát by měl kompenzovat mzdové náklady zaměstnavatelů splňujících podmínky programu a spadajících pod stanovené režimy prostřednictvím Úřadu práce. Hrazeny by měly být příspěvky na náhradu vyplacených mezd zaměstnavatelů vzniklé od 12. března 2020 do konce dubna 2020, kdy tato doba může být rozhodnutím Vlády ČR prodloužena. Refundace by měly probíhat měsíčně zpětně dle výkazů vyplacených mezd a doložených podkladů na základě elektronicky podané žádosti, a to od 6. dubna 2020.

Příspěvky by se měly vztahovat na téměř všechny překážky na straně zaměstnavatele (karanténa, uzavření provozu, prostoje, částečná nezaměstnanost).

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48.400 Kč), samotné poskytování příspěvků však bude záviset na důvodu vzniku překážky v práci, který se bude v jednotlivých případech lišit.

Základní zveřejněné podmínky pro nárok na kompenzace

Zaměstnavatel pro účast v programu Antivirus musí zejména:

 • striktně dodržovat Zákoník práce;
 • vyplatit mzdu a odvést odvody státu;
 • řádně a v souladu s metodikou Úřadu práce ČR a MPSV požádat o kompenzace a splnit formální podmínky žádosti a programu;
 • spadat do podnikové sféry.

Zaměstnanec, na kterého je pobírán příspěvek státu v rámci programu:

 • nesmí být ve výpovědní lhůtě;
 • nesmí mu být dána výpověď; 
 • musí být v pracovním poměru a účastnit se nemocenského a důchodového pojištění.

Jednotlivé schválené režimy programu Antivirus

REŽIM A – Nucené omezení provozu a karanténa (80% kompenzace)

Dopad: Zaměstnanci, kterým byla znemožněna práce z důvodu karantény (§ 191§ 347 odst. 4 Zákoníku práce) či omezení provozu na základě krizového opatření (§ 208 Zákoníku práce).

Náhrada pro zaměstnance:

 • v případě karantény nařízené ošetřujícím lékařem či hygienikem přísluší zaměstnanci 60 % průměrného redukovaného výdělku zaměstnance, a to po dobu prvních 14 dní (stejně jako na dočasné pracovní neschopnosti);

 • v případě uzavření provozu na základě krizového opatření má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku za dobu trvání překážky.

Refundace zaměstnavateli: V obou případech má zaměstnavatel nárok na 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (superhrubá mzda).

Omezení: Maximálně 39.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance (superhrubá mzda).

Byla-li zaměstnanci nařízena karanténa, platí zaměstnavatel 60 % průměrného redukovaného výdělku zaměstnance, a to po dobu prvních 14 dní trvání karantény. Pokud byl zaměstnavatel donucen na základě usnesení vlády k uzavření provozovny (restaurace, bazény, solária, fitness, obchodní centra), náleží zaměstnanci náhrada ve výši 100 % průměrného výdělku. V rámci programu však bude zaměstnavateli vyplácen v obou případech příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 39.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

REŽIM B – Související hospodářské potíže (60 % kompenzace)

Dopad: Zaměstnanci, kteří pracovat nemohou na základě překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru (významná část zaměstnanců nedorazila do práce - § 208 Zákoníku práce, chybějí subdodávky - § 207 písm. a) Zákoníku práce nebo došlo k poklesu poptávky - § 209 Zákoníku práce).

Náhrada pro zaměstnance:

 • v případě omezení provozu (uzavření) pro nedostatek pracovníků z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), kdy náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku za dobu trvání překážky;

 • v případě omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti, kdy náleží dotčenému zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku za dobu trvání překážky;

 • v případě omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele, kdy náleží dotčenému zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku za dobu trvání překážky (tzv. částečná nezaměstnanost).

Refundace zaměstnavateli: Ve všech případech má zaměstnavatel nárok na 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (superhrubá mzda).

Omezení: Maximálně 29.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance (superhrubá mzda).

Režim dopadá na situace, kdy je překážka v práci na straně zaměstnavatele mající za následek uzavření či omezení provozu z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části svých zaměstnanců (podle MPSV je významnou částí zamýšleno zejména 30 % zaměstnanců společnosti, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele), v důsledku nedostatku výrobních vstupů (surovin, služeb atd.), neboť ty nejsou dodávány dodavateli, na něž dopadla karanténní opatření, či v důsledku karanténních opatření učiněných jak v tuzemsku, tak v zahraničí, které mají za následek velmi omezenou poptávku po produktech či službách. Co se týče zaměstnanců, těm bude vyplácena náhrada mzdy ve výši 60 % až 100 % dle okolností (viz výše). Zaměstnavatelům příspěvek státu pokryje 60 % vyplacené náhrady mzdy, ale i zde platí maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance a to 29.000,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Podávání žádosti

Podávání žádostí bude zcela elektronizované a probíhat bude prostřednictvím aplikace. Zaměstnavatel bude moci žádat Úřad práce o refundaci po vyplacení mezd a provedení odvodů po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat, nejdříve však 6. dubna 2020.

Lze očekávat, že s Úřadem práce bude muset zaměstnavatel uzavřít dohodu o poskytování příspěvků, jejíž podmínky by měly být brzy známy, avšak nebudou k vyjednávání. Na základě uzavřené dohody bude zaměstnavatel podávat žádost pro konkrétní uhrazený měsíc, a to zpětně, kdy k této žádosti bude dokládat dokumentaci vyžadovanou ze strany Úřadu práce dle podmínek programu.

Pokud jde o dodávanou dokumentaci, lze očekávat, že její součástí bude:

 • přehled vyplacených mezd u jednotlivých zaměstnanců s uvedení režimu a právního posouzení překážky v rámci;
 • dokumentace dokládající zákonnost aplikace daného právního důvodu vzniku překážky v práci;
 • možná i doložení bezdlužnosti vůči státu.

MPSV předpokládá, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvku Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní, avšak Úřad práce má na provedení výplaty až 30 dní od podání kompletní žádosti bez vad.

Podrobnější informace včetně metodiky fungování programu Antivirus by měly být dle MPSV zveřejňovány v následujících dnech. Situaci ohledně refundace vyplácených náhrad v rámci programu Antivirus pro Vás budeme dále sledovat a průběžně Vás informovat o jejím vývoji.

Hodnocení článku
76%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články