Pozor na nepoctivé řemeslníky! Prověřte si je v Centrální evidenci exekucí

Zaplatila řemeslníkům zálohu a už je nikdy neviděla. Tak dopadla paní M. P. z Prahy. Jak se bránit v situacích, kdy živnostník inkasuje zálohu, ale práce neprovede?

tisková mluvčí Exekutorské komory ČR
Foto: Shutterstock

Nejdůležitější je prevence. Paní M. P. se nejprve měla řádně informovat o tom, s kým vstupuje do obchodního vztahu. Pokud si najímala řemeslníky, měla si je prověřit v Centrální evidenci exekucí. V současné době čelí řemeslník V. K. 31 exekucím, kvůli svým podvodným aktivitám byl i aktérem televizního zpravodajství. Tato fakta mohla být jasným signálem, že s panem V. K. není záhodno podepisovat smlouvu o provedení jakékoliv činnosti. Nadto 16 exekucím čelil řemeslník již v době, kdy proti němu nechala nařídit exekuci paní M. P., přitom exekuční titul třímala už od roku 2006.

Přesto se soudnímu exekutorovi podařilo v daném případě vymoci alespoň částečné plnění. Jak Exekutorská komora ČR uvedla ještě před vydáním článku v deníku Právo, exekutorský úřad realizoval veškeré možné způsoby provedení exekuce. Mimo jiné byly vydány exekuční příkazy na jiné peněžité pohledávky a na penzijní spoření, bylo zřízeno exekutorské zástavní právo na nemovitosti a též byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, na kterou již byla nařízena dražba. Soudní exekutor také zjistil adresy, kde se dlužník zdržuje nebo kde by mohl mít uloženy své movité věci.

Pokud má věřitel informace o tom, že dlužník disponuje nějakým majetkem, jenž dosud nebyl exekučně postižen, měl by o tom zpravit soudního exekutora. Ten však může v souladu se zákonem postihnout pouze majetek, který je skutečně dlužníkův. Jestliže řemeslník V. K. jezdí v luxusním voze, ale fakticky ho nevlastí, nelze automobil sepsat. „Tento případ jasně ukazuje, že soudní exekutoři nemají široké pravomoci, o nichž se často hovoří. Někteří nepoctiví neplatiči se pokoušejí podvodně vyhýbat exekuci. České exekuční právo totiž stojí na principu, že zajistit lze pouze majetek, který dlužník formálně vlastní. Naopak v USA je podstatné, zda se dlužník chová k danému majetku jako k sobě vlastnímu. Účelové převody na příbuzné nebo známé jsou tak irelevantní,“ uvedl Mgr. Ing. Jiří Prošek, člen prezidia Exekutorské komory ČR.

Odvedl-li dlužník svůj majetek mimo exekuci, porušil zákon. V momentě, kdy soud zahájí exekuci, nesmí dlužník nakládat se svým majetkem. Pokud toto ustanovení porušuje, je jeho jednání postižitelné. Věřitel může právně napadnout neplatnost takových převodů, a to v případě nemovitostí i movitých věcí, typicky automobilů. Soudní exekutor však není právním zástupcem věřitele a nemůže tak činit místo něj. Soudní exekutor je nezávislý a je postaven naroveň soudce.

Jestliže je dlužníkem společnost s ručením omezeným, existuje riziko, že v momentě zahájení exekuce bude majetkově vyprázdněná. V Německu či USA existuje institut zvaný propíchnutí závoje společnosti. Soud může v těchto případech rozhodnout, že odpovědnost za dluhy vyprázdněné firmy nese nová společnost, kterou si založili tíž společníci se stejným předmětem podnikání a leckdy i velmi podobným názvem. U nás tato možnost, ačkoliv ji Exekutorská komora ČR několikrát předkládala zákonodárcům, bohužel nefunguje.

  • Před sjednáním prací si prověřte řemeslníka v Centrální evidenci exekucí (www.ceecr.cz). Podívejte se i na internet na zkušenosti ostatních a na reference.
  • Zkontrolujte si subjekt, který bude řemeslné práce provádět, i v živnostenském a obchodním rejstříku. Pro jistotu nahlédněte také do insolvenčního rejstříku.
  • Pečlivě si přečtěte smlouvu, kterou s řemeslníkem uzavíráte. Trvejte na odstranění nedostatků a na doplnění ústně dojednaných podrobností.
  • Poskytujete-li řemeslníkovi zálohu, proveďte o tom před svědky záznam a nechte si vystavit daňový doklad.
  • V případě, že řemeslník neprovede práce, poruší smlouvu a nevrátí Vám zálohu, žalujte ho a po marném uplynutí lhůty k zaplacení na něj podejte návrh k zahájení exekuce.
  • Pokud jste postupovali neobezřetně a dlužník již čelí desítkám exekucí nebo je v insolvenci, je očekávatelné, že nemusí dojít k vymožení pohledávky. Neznamená to však, že se Váš nárok na zaplacení vytrácí, byť je pochopitelné, že můžete nést náklady (nikoliv odměnu) na vedení řízení (tj. zejména poštovné). Přiměřená záloha, jejíž nespotřebovaná část se vrací, může být požadována od věřitele, nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte. Zákon toto ukládá již od roku 2001, tj. od počátku platnosti exekučního řádu.
  • Nemajetnost dlužníka není v čase neměnná. Exekuce může být vedena řadu let, během nichž je často a pravidelně vyhledáván majetek neplatiče. Exekuční postih se tak může týkat kupř. mzdy u budoucího zaměstnavatele nebo dědictví, které neplatič získá. Vymahatelnost činila před rokem 2001, kdy výkony rozhodnutí vedly výhradně soudy, zhruba 3 %. Se zavedením soudních exekutorů dosáhla celoevropské úrovně – u peněžitých pohledávek 30 až 40 %, u nepeněžitých až 100 %.
  • Soudní exekutor provádí exekuce rychle a účelně, dle znění zákona. Nečinnost či průtahy jsou kárným prohřeškem. Nelze tudíž argumentovat, že v případě hrazení zálohy na náklady řízení ze strany věřitele není exekutorský úřad motivován k úspěšnému vedení exekuce.
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články