Řešení sporů v době Covid-19

Řada společností se v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID19 dostává do krizové situace a řeší, jakým způsobem přistoupit k potenciálnímu neplnění svých závazků nebo závazků ve svém dodavatelském řetězci. Včasné hledání společného východiska s dodavateli či zákazníky je přitom stěžejní a základní kroky je třeba učinit co nejdříve.

Mgr. et Bc. Hana Láníková, M.A., LL.M.advokátní koncipientka, AK Roubík & spol.
Mgr. Pavlína Krausováprávnička, mediátorka

Právníci i podnikatelé ve smlouvách horečnatě hledají ustanovení o vyšší moci, okamžité výpovědi či zproštění se plnění z důvodu jeho nemožnosti. Např. zmíněný institut vyšší moci však strany nezbavuje povinnosti své závazky plnit, pouze povinnosti nahradit škodu, která v důsledku neplnění povinností vznikla. Soudní spor může trvat několik měsíců či let, zejména za situace současného odkládání jednání, která se budou kumulovat. Právní předpisy se mění každým dnem, nadto je nezbytné vynakládat další výdaje za právní zastoupení, soudní poplatek a čekat na zahájení řízení. Tento zdlouhavý postup není pro řadu podnikatelů, kteří musí svou situaci řešit okamžitě, vhodný. 

Mediace - aktivní zapojení stran do řešení 

Strany mohou k situaci přistoupit proaktivně a vzít ji do vlastních rukou. Vedle soudní cesty je mediace jedním z dalších postupů předvídaných zákonem. Mediace dává stranám příležitost spolupracovat nejen na vyřešení současné situace, ale zároveň jim umožňuje strategicky se zaměřit na udržení a případný rozvoj obchodních vztahů do budoucna. Mediaci je možné využít, i pokud soudní jednání v případu již probíhá a bylo z důvodu prevence před rozšířením viru odročeno. Strany tak mohou tento čas efektivně využít a pokusit se najít smírné řešení samy.

Proces mediace pomáhá hledat rychlé řešení, které odráží obchodní realitu a praktické potřeby podnikatelů. Je při ní možné efektivně sestavit krizové plány a postupy za pomoci neutrální a nezávislé třetí strany (mediátora), která bude držet proces pevně v rukou.  Díky svým zkušenostem tak umožní stranám soustředit se na obsah jednání, které navíc probíhá pod závazkem mlčenlivosti. Dalším benefitem účasti mediátora na jednání je, že stranám pomáhá sestavit agendu, soustředit se na jejich zájmy a postupovat konstruktivně. Předmětem mediace může být např. i zaplacení smluvní pokuty, odpuštění nebo snížení nájemného, výše náhrady škody, ale i možné strategie a závazky týkající se případné budoucí spolupráce, odběrů zboží nebo služeb.

Ti z vás, kteří ve svých smlouvách nevyloučili uplatnění ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mají za určitých okolností dokonce právní nárok na obnovení jednání o nových podmínkách smlouvy. Jde o situaci, kdy se okolnosti změnily natolik, že to založilo hrubý nepoměr v právech a povinnostech obou smluvních stran. Pro tento případ je mediace vhodnou metodou. V souladu se základním principem mediace je však z principu možné mediovat kdykoliv, kdy se na tom domluví všechny zúčastněné strany. 

Mediace online? 

Pokud jste se rozhodli pro mediaci, ale současná situace vám neumožňuje se setkat osobně, je možné mediaci provést online. Online mediace byla prováděna prostřednictvím moderní technologie (telefon, skype, tablet) již před rozšířením pandemie, a to především u menších obchodních sporů nebo u přeshraničních obchodních sporů, kde byly náklady na cestování ve srovnání se spornou částkou příliš vysoké. Teď však opravdu získává na popularitě. 

I online mediace se řídí zákonem o mediaci č. 202/2012 Sb., i v rámci ní jsou tedy zachovány její základní principy, jakými jsou dobrovolnost a důvěrnost (je třeba správně sjednat mlčenlivost stran o tom, co bylo řečeno na jednání). 

Jaký je první krok? 

Nejprve je nezbytné najít mediátora, který je připravený mediaci online provést. Mediátor nemusí mít žádnou zkoušku ani profesní kvalifikaci, online mediace má však svá specifika a pro její hladký průběh je důležité mít s ní zkušenosti.  

Poté strany spolu s mediátorem podepíší smlouvu o provedení mediace, ve které si stanoví nejen pravidla mediace, odměnu mediátora, ale mohou si také stanovit způsob, kterým bude online mediace prováděna. V dnešní době existuje řada platforem a aplikací, které umožňují provedení mediace z pohodlí domova všech zúčastněných. Mezi tyto se řadí např. Zoom, Skype, Microsoft Teams a další. Před samotnou mediací je třeba domluvit se, která platforma je právě pro vás ta vhodná a zjistit si, že mají všechny  strany oprávnění jí užívat. S tím však zkušený mediátor pomůže. 

Bude taková dohoda vymahatelná?

Pokud se strany na určitém řešení nebo postupu dohodnou, je možné uzavřít tzv. mediační dohodu. Taková dohoda uzavřená v režimu soukromého práva je závazná pro všechny zúčastněné strany, není však přímo vykonatelná, k tomu je nezbytné její schválení soudem. V případě již probíhajícího sporu může v případě dohody dojít i k zpětvzetí žaloby, zastavení řízení, či schválení soudního smíru. 

Závěrem 

V této těžké situaci může mediace řadě podniků pomoci pochopit potřeby svých partnerů, dodavatelů i zákazníků a tím napomoci k nalezení nových možností, společných zájmů a potřeb, tak, aby podnikatelé společně současnou krizovou situaci zvládli. Zejména online mediace představuje osvědčený a praktický nástroj, který je možné využít nyní a který respektuje potřebu podnikatelů jednat flexibilně a řešit problémy okamžitě.

 

Hodnocení článku
76%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři