Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku

Nutno říci, že při své praxi v Rakousku řeším mnoho případů spojených s dopravními nehodami a přestupky, protože Češi často řídí rychle, špatně parkují, ale bohužel jsem řešil i případy mnohem závažnější, například nedbalostní zabití z dopravní nehody. Rád bych tedy poukázal i na to, jak tyto případy řeší rakouské orgány činné v trestním řízení.

advokát, evropský usazený advokát ve Vídni, Bulinský & Vávra advokátní kancelář, s.r.o.
Foto: Shutterstock

Pokud jde o českou právní úpravu, této problematiky se týkají zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. samozřejmě upravuje, jaké nároky na náhradu škody mají poškozené osoby.

V Rakousku platí předpis týkající se přestupkového řízení. Vedle toho platí ještě Führerscheingesetz, tedy zákon o řidičském průkazu, který například říká, s jakým množstvím alkoholu v krvi lze v Rakousku řídit. Základním zákonem je Straßenverkehrsordnung, který je datován k roku 1960. Jedná se o předpisy o silniční policii, kde například najdete stanovenou povinnost jezdit vpravo. Důležitá je také Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody, jejíž čl. 3 zakotvuje základní zásadu, že se rozhodné právo určí podle státu, v němž se nehoda stala. 

Setkal jsem se s případem německého profesora, který si v České republice vyjel na kole a někdo ho srazil. Poté byl v pracovní neschopnosti a byl mu státem vyplácen rozdíl mezi nemocenskou a jeho platem. Česká pojišťovna vůbec nechtěla pochopit, že jde o nárok, který by měla platit. Případ jsem řešil v době, kdy byl nárok promlčen ve vztahu k provozovateli vozidla, ale ne ještě vůči pojišťovně. Podal jsem žalobu a pojišťovna se bránila českým zákonem o odpovědnosti za škodu a tvrdila, že takové plnění vůbec není mezi taxativními nároky. Doložil jsem asi pět rozhodnutí z Německa s tím, že v Německu pojišťovny tyto nároky běžně plní, dále jsem argumentoval tím, že povinné ručení si lidé přece platí proto, aby nemuseli platit sami, ale plnila za ně pojišťovna. U jednoho obvodního soudu jsem neuspěl a klient se bohužel nechtěl odvolávat. Čl. 3 tedy dává jasné pravidlo, ale z každého pravidla existují výjimky.

Dopravní nehoda

Dopravní nehodu definuje § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“

V Rakousku legální definice dopravní nehody chybí. Nicméně existuje publikace Handbuch des Verkehrsunfalls, která je vlastně manuálem pro dopravní nehodu. Publikace má 7 částí – civilní proces, objasnění nehody a škodu na vozidle, pojišťovací právo, správní právo, lékařské otázky, civilní právo a trestní právo. Pokud si všechny části přečtete, dozvíte se vlastně vše, co souvisí s dopravními nehodami. V tomto ohledu jsou v Rakousku o něco dále než my, protože ačkoli nemají legální definici dopravní nehody, mají bohatou literaturu.

Účastníci nehody

Účastníky nehody jsou osoby, které se dopravní nehody účastnily. Dopravní nehoda je vlastně zvláštní situace, kdy se člověk dostane do jakéhosi šoku a jeho cílem rozhodně není začít řešit příslušnou právní úpravu, ale spíše si přeje, aby vše dobře dopadlo a sám nebyl viníkem. Jeden můj klient vyjel se svou dceru z jižní Moravy vyzvednout druhou dceru do Rakouska. Při cestě zpět došlo k čelní srážce a druhá účastnice nehody bohužel zůstala na místě mrtvá. Na místě nebylo moc svědků, pouze pár lidí z jednoho auta, kteří tvrdili, že dotyčná paní klientovi vjela do cesty. Policie na místě účastníky vyslechla. Dcery mého klienta nic moc neviděly, v autě zemřelé jela její maminka, která byla v šoku a moc si nepamatovala. Policisté případ uzavřeli s tím, že to byla vina té paní. Klient odjel v klidu domů a asi po roce mu přišla písemnost, že pokračuje trestní řízení, protože se objevil znalecký posudek, podle kterého sice paní přejela středovou čáru asi o 20 cm, avšak i on sám jí přejel asi o 10 cm. A podle rakouského práva je-li zavinění na smrti aspoň 1 %, pak tam jakési zbytkové zavinění je. Můj klient je tedy dnes v Rakousku trestně stíhán pro nedbalostní zabití. Pochopitelně, kdyby věděl, že on je tím, kdo nehodu zavinil, choval by se jinak. Například by si obstaral důkazy, ptal by se po kamerách, zjišťoval by svědky, stav vozovky. Takhle ale nic neudělal a z nehody odjel s tím, že nic nezavinil. Orgány činné v trestním řízení mu tak vlastně sebraly možnost se účinně bránit. Nyní je řízení ve stavu znaleckého zkoumání a není to vůbec jednoduché. 

Osoby, které se účastnily dopravní nehody, se později začnou označovat jinak – obviněný, obžalovaný, poškozený, svědek. Při řešení dopravní nehody se následně tedy objevují i další subjekty – orgány státu, tj. policie, státní zastupitelství, soudy. 

V Rakousku jsem měl případ, kdy za mnou přišli rodiče zemřelého chlapce. Ve dvě hodiny ráno po jakési party si chlapec šel koupit kebab, chlapec byl pod vlivem alkoholu, nepřecházel po přechodu pro chodce a srazilo ho auto, které řídil slovenský taxikář a na místě ho zabil. Za mnou přišli rodiče chlapce s tím, že za všechno může taxikář. Bylo zahájeno trestní řízení pro nedbalostní zabití proti taxikáři a ten byl nakonec skutečně odsouzen. V Rakousku takováto kauza nespadá pod krajský soud, nýbrž před okresní. Mají tam dokonce zvláštní institut nazvaný Bezirksanwalt, tedy zástupce státního zastupitelství. Nejedná se o státního zástupce, ale tzv. okresního zástupce, který ani nemusí být právníkem, v podstatě se jedná o osobu, která má jen maturitu. Já jako zmocněnec poškozených rodičů jsem přijel na jednání a tam byl chlapec zhruba o polovinu mladší než já, což byl právě ten okresní zástupce. Zajímavé bylo, že po nějaké době jednání se mě soudkyně zeptala, jestli místo státního zástupce jsem tam já. A já jí řekl, že jsem zmocněnec poškozeného a vím, že mohu hovořit pouze do toho, co se týká náhrady škody, avšak mně se nezdá, jak se nehoda stala. Na to soudkyně řekla, že to je úkolem okresního zástupce, který to ale neřešil. Taxikář nakonec dostal peněžitý trest ve výši 480 euro, protože byl sám invalidním důchodcem. Pokud jde o náhradu škody, doporučili mi kolegové uplatnit pouze symbolickou výši proto, abychom byli zúčastněni na řízení. Uplatnil jsem tedy jen částku 100 euro, která nám skutečně byla přiznána a ve zbytku jsme byli odkázáni za řízení ve věcech občanskoprávních. 

Zajímavé je, že o 14 dní později jsem řešil případ ukradených triček nebo parfémů našimi občany. Tento případ řešil zemský soud, protože v Rakousku mají zvláštní skutkovou podstatu výdělečné krádeže. Podle obžaloby tam ti Češi jeli proto, aby parfém prodali a měli z toho obživu. Tím chci upozornit na tu diskrepanci, že takový malý případ řešil zemský soud, avšak případ mrtvého člověka řešil okresní soud, kde vystupoval jakýsi okresní zástupce, který nehájil dobře okolnosti případu.

Pojišťovny 

Do hry ohledně dopravních nehod se samozřejmě dostávají i pojišťovny, nejčastěji je to pojišťovna odpovědnosti za škodu, pojišťovna havarijní a často také pojišťovna právní ochrany. Pojištění právní ochrany je pojištění pro případ, že způsobíte v cizině nehodu, aby vám byly proplaceny služby advokáta. Sám se domnívám, že je dobré takové pojištění mít. 

Nyní jsem řešil případ, kdy si jedna paní kupovala v Rakousku starý nábytek, který vozila do Čech a za draho ho zde prodávala. Měla ale dopravní nehodu, při které se jí nábytek rozbil. To byla nakonec také hlavní škoda. Oni samozřejmě tvrdili, že jde o 3 židle po 10 eurech, zatímco my tvrdili, že jedna židle má hodnotu 100 euro. Chtěli jsme komunikovat přímo s rakouskou pojišťovnou a najednou se nám ozval někdo z České republiky s tím, že je zástupcem pojišťovny v Čechách a máme jednat s ním. Já jsem na to ale moc nedbal a komunikoval jsem přímo s pojišťovnou v Rakousku. Pojišťovny jsou tedy velice důležitým hráčem.

Povolená rychlost a alkohol v krvi

Pokud jde o povolenou rychlost, všichni víme, že v Čechách je to 50 km v hodině v obci, 90 km na normální komunikaci, 130 km na dálnici; v Rakousku je to 50, 100 a 130 km, není-li tam jiná omezující značka. 

Pokud jde o řešení nehod, řeší se na různých úrovních, ať už přestupkového, civilního či trestního řízení. Co do alkoholu u nás není povolený žádný alkohol v krvi, v Rakousku je to dle § 14 odst. 8 Führerscheingesetz 0,5 promile, což platí i pro cyklisty. Jsou tam ale i výjimky, například pro řidiče autobusu nebo toho, kdo se učí v autoškole, je to 0,1 promile. O těchto hranicích se velmi diskutuje.

Příklady z praxe

Pro zajímavost mohu svůj příspěvek doplnit o návrh na potrestání, který může být v Rakousku velmi krátký, jde o velice jednoduchý dokument. Obsahuje, o jaký přečin se jedná, seznam navržených důkazů a znalecký posudek. Návrh na potrestání tedy v Rakousku není nijak složitý, až se mi zdá, že bychom se v Česku mohli touto cestou inspirovat. 

V Rakousku je při dopravních nehodách i v jiných případech velmi často ukládán peněžitý trest. Stalo se mi, že jsem navrhoval uložit podmíněný trest sprejerovi a dotyčná soudkyně byla velmi překvapená, že jsem první, kdo takový trest chce. Nakonec skutečně uložila peněžitý trest. Téměř vždy a v dopravních nehodách téměř výlučně skončí věc poměrně nízkým peněžitým trestem, který se ukládá podle majetkových poměrů odsouzeného. Navíc, nejedná-li se o smrt, se často končí tzv. odklonem.

Zajímavé jsou v Rakousku také samotné rozsudky. Pokud jde o rozsudek ve věci shora citovaného případu nedbalostního zabití, a účastníci se nevzdali práva odvolání, měl pouze 4 strany. Dokazování trvalo asi 4 hodiny. Část rozsudku obsahující důvody pro výměru trestu je uvedena pouze v bodech – polehčující okolnosti (nebyl dosud trestán, doznal se, značné spoluzavinění podnapilého chlapce), přitěžující okolnosti (neshledána žádná). Tedy nenajdeme žádné složité vypisování, jako to známe od našich soudů.

Hodnocení článku
71%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články