Sexuální zneužívání nezletilých

Sexuální zneužívání nezletilých

V nedávné době upozornila některá internetová média[1] na zcela ojedinělý případ sexuálního zneužívání nezletilých. V předmětné kauze spočívalo jednání obviněného 29 letého muže v tom, že dotyčný kontaktoval přes sociální sítě nezletilé poškozené, kdy se pro lepší důvěryhodnost vydával za 14 letou dívku, a v rámci svého alter ega přesvědčoval tyto poškozené o možnosti získání snadného výdělku v podobě odměny za natáčení filmů s pornografickou tématikou.

Mgr. Michal Sýkora

Mgr. Michal Sýkora

advokát

Mgr. Michal Sýkora

advokát

Pavel Kohút

Pavel Kohút

asistent v AK doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D.

Pavel Kohút

asistent v AK doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D.

Pokud poškozené projevily zájem, doporučil jim, stále v rámci svého inkognita, kontaktovat jako osobu natáčející filmy s touto tematikou svého známého – skutečnou osobu obviněného, avšak vystupující pod jiným jménem – který měl pornografické filmy natáčet a za účast na jejich výrobě účastníkům vyplácet honoráře. Pokud dívky následně tímto způsobem osobu obviněného kontaktovaly, byly vyzvány k souloži jako nutné podmínce pro natáčení a následný výdělek.

Tato kauza je výjimečná jednak velkým počtem poškozených, kdy orgány činné v trestním řízení uvádějí přes 200 tímto způsobem kontaktovaných dívek, z nichž se zlomek měl přímo osobně sejít s obviněným a nejméně 10 mělo za uvedených podmínek s obviněným souložit, jednak je ojedinělá i způsobem kontaktování poškozených, a to sice skrze webové stránky sociálních sítí.

Zároveň je tento případ zajímavý i v souvislosti s legislativním procesem probíhajícím na půdě Poslanecké sněmovny České republiky. V současné době se ve 3. čtení nachází vládní návrh zákona[2], jenž by mimo jiné měl do našeho trestního zákoníku zavést dva nové trestné činy se sexuální tematikou – účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem (pozn. red.: novela byla Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení schválena dne 14.5.2014). Pro náš případ je aktuální zejména druhý trestný čin, ne snad kvůli aplikaci tohoto ustanovení v rámci právní kvalifikace jednání obviněného v naší kauze[3], ale spíše jako odpověď na otázku trestní odpovědnosti za toto jednání a prevence do budoucna.

Trestný čin navazování nedovolených kontaktů s dítětem[4] je z hlediska trestněprávní teorie tzv. předčasně dokonaným trestným činem. U takových trestných činů je příprava nebo pokus považována za jednání natolik škodlivé pro společnost, že jsou tyto formy povýšeny na dokonaný trestný čin. Skutková podstata pak ve svých znacích obsahuje jednání, které by bylo jinak pouhou přípravou nebo pokusem.[5] V případě trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem postačuje k trestnosti samotný úmysl pachatele spáchat v této skutkové podstatě vyjmenované trestné činy.

Jak již však bylo uvedeno výše, z hlediska platných zásad trestního práva nebude aplikace tohoto ustanovení, dosud ještě stále neúčinného, přicházet v úvahu. Pro právní posouzení tohoto konkrétního případu nám nicméně účinný trestní zákoník vyjmenovává řadu trestných činů, jejichž ustanovení by v návaznosti na další skutkové okolnosti aplikována být mohla. Pro lepší názornost si musíme rozdělit skutkový průběh na určité výseče.

První výsečí označíme případy, kdy obviněný dívky za účelem výše popsaným kontaktoval, nicméně z různých důvodů nedošlo k setkání s osobou obviněného. V takovém případě by přicházela v úvahu kvalifikace jeho jednání jako pokus přečinu poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 písm. a) TrZ spáchaného ve formě pokračování, a to vzhledem k tomu, že nedošlo k zákonem požadovanému následku (způsobení vážné újmy uvedením jiného v omyl, v našem případě vynucenou souloží pro získání role v porno filmu, který však obviněný od počátku neplánoval zrealizovat), a jednotlivá dílčí jednání vůči různým dívkám vedená společným záměrem (soulož s dívkou) naplňovala skutkovou podstatu stejného trestného činu. Za úvahu stojí i kombinace s přečinem ohrožování mravní výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. a) TrZ ve formě pokračování, a to v jednočinném souběhu, jelikož rozhodně lze zprostředkovávání natáčení porno filmů za odměnu považovat za svádění k zahálčivému nebo nemravnému životu. Jednočinný souběh proto, že obě jednání byla spáchána v rámci jednoho skutku.

Za druhé budeme uvažovat případy, kdy přes kontaktování dívek již k samotnému setkání dojde, nedojde však k souloži. Tentokráte bychom mohli věc posoudit jako pokus přečinu poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 písm. a) TrZ spáchaného ve formě pokračování, a to vzhledem k tomu, že nedošlo k zákonem požadovanému následku (viz výše), v jednočinném souběhu s ohrožováním výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. a) TrZ spáchaného taktéž ve formě pokračování (viz výše), a dále by s těmito dvěma trestnými činy přicházel ve vícečinném souběhu v úvahu přečin svádění k pohlavnímu styku podle § 202 odst. 1, eventuelně[6] odst. 2 písm. a) TrZ, spáchaný taktéž ve formě pokračování, a to vzhledem k tomu, že při setkání s dívkami měl obviněný těmto dívkám nabídnout roli v porno filmu, a tím pádem i výdělek, výměnou za soulož s jeho osobou. Vícečinný souběh uvažujeme proto, že se tyto trestné činy měly stát v rámci více skutků.

A konečně za třetí, kdy přes sjednanou schůzku dojde i k souloži obviněného s dívkami. Zde již k porušení následku u přečinu poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 písm. a) TrZ dojde, jelikož byly dívky jednáním pachatele uvedeny v omyl a to tím, že souloží s obviněným nedošlo i přes sliby obviněného k obsazení do role v porno filmu a následný výdělek za ni tedy neobdrží. Jelikož byla jednotlivá dílčí jednání vůči různým dívkám vedená společným záměrem a naplňovala skutkovou podstatu stejného trestného činu, jedná o se pokračování v trestném činu. V jednočinném souběhu s tímto by obviněný mohl eventuelně[7] spáchat zločin pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1 TrZ ve formě pokračování (viz výše). Trestných činů podle § 201 a § 202 TrZ by se v tomto případě nedopustil, jelikož tyto jsou již zahrnuty ve skutkové podstatě trestného činu podle § 187 odst. 1 TrZ.

Závěrem lze shrnout předcházející řádky tím, že navrhovaná novela trestního zákoníku sice nebude znamenat výrazný efekt v potírání sexuálně motivované kriminality, nicméně zaplní určitou mezeru v trestání přípravy k závažným sexuálně motivovaným trestným činům a bude činit trestnými některá doposud podle trestního práva nestíhatelná jednání.

* Spoluautory příspěvku jsou Pavel Kohút, asistent v advokátní kanceláři doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D. a Mgr. Michal Sýkora, advokátní koncipient v téže AK a interní doktorand na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


[1] Viz článek „Lákal školačky k natáčení porna, nejméně deset jich zneužil“ publikovaný na webovém portále www.novinky.cz dne 24. dubna 2014.

[2] Sněmovní tisk 45/0. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VII. volební období.

[3] Zásada zákazu retroaktivity v neprospěch pachatele: § 1 a § 2 odst. 1 TrZ.

[4] Čl. II.6 vládního návrhu zákona.

[5] K pojmu srov. např. Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 291.

[6] Pro kvalifikaci jednání obviněného podle tohoto ustanovení bude hrát roli věk dívky.

[7] Taktéž.

trestný čin trestní právo sexuální zneužívání nezletilí

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články