Organizovaná skupina

Organizovanou skupinou se rozumí sdružení nejméně tří osob trestně odpovědných, jejichž vzájemná součinnost na realizování trestné činnosti vykazuje takovou míru plánovitosti jejího průběhu a tomu odpovídající rozdělení a koordinaci úloh jednotlivých účastníků, že tyto okolnosti zvyšují pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu, a tím i jeho škodlivost pro společnost. Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 12 Ntd 5/2014

předseda senátu Městského soudu v Praze, prezident Soudcovské Unie
Foto: Fotolia

Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 12 Ntd 5/2014

Zas a znova hledání, co přesně v konkrétním případě může být organizovaná skupina.

Organizovaná skupina ve smyslu této zvlášť přitěžující okolnosti ( §283 odst. 4 písm. c))  musí působit ve více státech, jimiž se rozumí nejméně dva státy, a to případně včetně České republiky. Organizovanou skupinou se pak  rozumí sdružení nejméně tří osob trestně odpovědných, jejichž vzájemná součinnost na realizování trestné činnosti vykazuje takovou míru plánovitosti jejího průběhu a tomu odpovídající rozdělení a koordinaci úloh jednotlivých účastníků, že tyto okolnosti zvyšují pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu, a tím i jeho škodlivost pro společnost (srov. R 45/1986). Čin je spáchán ve spojení s organizovanou skupinou, je-li pachatel, který může, ale nemusí být přímo členem organizované skupiny, při jejím páchání jakkoli navázán (osobně, telefonicky, prostřednictvím internetu apod.) na organizovanou skupinu. Ze zákonné dikce tak vyplývá, že pachatel musí ve smyslu § 17 písm. b) vědět, že jde o organizovanou skupinu ve výše uvedeném smyslu, která působí nejméně ve dvou státech.

V daném případě z dokazování provedeného v přípravném řízení dosud dle Vrchního soudu nevyplývá ani důvodné podezření, že by charakteristické rysy organizované skupiny v pravém slova smyslu nesla činnost odběratelů drog, státních příslušníků SRN. Ti byli v SRN uznáni vinnými, že jezdili do ČR nakupovat crystal speed, který pak v SRN použili částečně pro vlastní potřebu, částečně jej jeden z nich se ziskem prodal různým osobám.

Rozsudek tamního soudu neobsahuje žádné skutečnosti svědčící o tom, že se trestné činnosti dopustili jako členové organizované skupiny. Z okolností případu vyplývá, že sice šlo o činnost déletrvající a do jisté míry plánovitou, jednalo se však o klasické dealerství ve smyslu nákupu drogy od jedné osoby a její prodej osobě či osobám dalším. Tedy činnost, jež je typická pro většinu aktivit spojených s neoprávněným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami. Organizovaná skupina však vyžaduje sofistikovanější a koordinovanější způsoby spolupráce, užší spojení jednotlivých osob a rozdělení úloh mezi nimi (typicky jde o spojení dodavatel komponentů k výrobě drog-výrobce drogy-pravidelní dealeři-koneční konzumenti). A přitom takto organizovaná skupina musí působit ve více státech. S ohledem na zjištěné vazby mezi jednotlivými osobami a další okolnosti páchání trestné činnosti v projednávaném případě tak dle apelačního soudu nejsou dány podklady pro závěr, že šlo o skupinu organizovanou, nadto o organizovanou skupinu působící ve více státech. Takovýto závěr je dle přesvědčení vrchního soudu pouhou konstrukcí.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články