Korporátní dluhopisy - ČNB jakožto rádce, nikoliv regulátor

Na finančním trhu platí obecně známé pravidlo „čím vyšší výnos, tím vyšší riziko“, což je přirozené, nicméně na druhé straně existuje riziko až neúměrné. Neúměrný rizikem je pak investice do korporátních dluhopisů, slibujících „příliš vysoký“ úrokový výnos.

referent Odboru řízení rizik Finančního úřadu pro hl. m. Prahu
LP
referent Odboru vymáhacího Územního pracoviště pro Prahu 4 Finančního úřadu pro hl. m. Prahu
Česká národní banka
Foto: Shutterstock

Hranici, na níž je úrokový výnos „až podezřele vysoký“ musí posoudit každý jednotlivý investor sám, neboť ČNB v předmětné věci poskytuje doporučení, nikoliv regulaci.

Zákonná úprava vydávání korporátních dluhopisů a role ČNB

Úvodem bychom rádi upozornili na skutečnost, že dluhopis - bez ohledu na název - je de facto úvěr poskytovaný investorem emitentovi.

(1) Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud byly nejpozději k datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů. (2) Je-li nejpozději k datu emise dluhopisů uveřejněn prospekt dluhopisů (dále jen „prospekt“) a jsou-li nejpozději k témuž datu na internetových stránkách emitenta zpřístupněny jejich emisní podmínky, zpřístupnění na nosiči informací uvedeném v odstavci 1 se nevyžaduje. V tom případě však emitent zajistí, aby emisní podmínky byly zpřístupněny na těchto internetových stránkách bezplatně a v nezměněné podobě trvale alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů a měly podobu datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu. (3) Jestliže o to vlastník dluhopisů požádá, vzniká emitentovi povinnost poskytnout mu bezúplatně jeden výtisk aktuálních emisních podmínek těchto dluhopisů.“ (Ustanovení § 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“) Osoba vydávající dluhopisy je tedy povinna zveřejnit emisní podmínky, resp. prospekt dluhopisů.

ČNB při schvalování prospektu posuzuje pouze úplnost údajů v něm obsažených, nikoliv hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta, přičemž ČNB schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu. [Ustanovení § 9 odst. 1 písm. o) zákona o dluhopisech] „Prospekt je jen formální dokument, který ČNB schválí, když splníte náležitosti. ČNB neposuzuje byznysplán, ani jeho realističnost nebo nějaké zajištění pro investory.“[1] 

Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U tzv. soukromých emisí dluhopisů (tj. emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 mil. EUR (či jejich ekvivalentu v Kč) ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje![2]

Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů podle ČNB

ČNB v deseti následujících bodech shrnuje - a stručně rozvíjí - zásady, kterých by se měli drobní investoři držet při investování do korporátních dluhopisů:

  1. „Vyhodnoťte si rizika - Každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat.
  2. Diverzifikujte své portfolio - „Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku“ – tj. omezte riziko vytvořením diverzifikovaného portfolia. Investor by rozhodně neměl vložit všechny své prostředky či jejich převážnou většinu do jedné investice.
  3. Rostoucí výnos = rostoucí riziko - Investor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.
  4. Riziko finančních potíží emitenta - Prodejem dluhopisů financuje emitent svou podnikatelskou činnost. Je-li zjevné, že emitent hodlá získat finanční prostředky prodejem vysoko úročených dluhopisů, zatímco jiné podnikatelské subjekty využívají mnohem levnější financování (například bankovní úvěry), je s největší pravděpodobností riziko budoucích finančních potíží emitenta přinejmenším zvýšené, což by měl investor při svém rozhodování zohlednit.
  5. Tento typ investice není pojištěn! - Investice do podnikových dluhopisů není pojištěna. V případě nesplacení jistiny či úroků (kupónů) se nelze obracet na Garanční systém finančního trhu. Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky (kupóny). Investor tedy dobrovolně přijímá pozici věřitele, zatímco emitent dluhopisů se stává jeho dlužníkem.
  6. Seznamte se s emisními podmínkami - Před nákupem korporátních dluhopisů je nutné se seznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem – tyto dokumenty mohou obsahovat ustanovení zvyšující rizikovost příslušných dluhopisů (například že pohledávky držitelů dluhopisů budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až jako poslední), anebo snižují jejich na první pohled atraktivní výnosnost (například právo emitenta dluhopisy splatit předčasně či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelnou platbu kupónu).
  7. Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem - Informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ČNB ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U tzv. soukromých emisí dluhopisů (tj. emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 mil. EUR (či jejich ekvivalentu v Kč) ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje!
  8. Získejte co nejvíce informací o bonitě emitenta - ČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu jejich emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví tzv. rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici (emitenti vysoce úročených korporátních dluhopisů obvykle žádný rating stanoven nemají), zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.
  9. Nepodceňujte riziko nesplacení jistiny - Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů, ale i k nesplacení investované částky (jistiny).
  10. Vyhodnoťte, zda je daná investice právě pro vás vhodná - Před učiněním investičního rozhodnutí vždy pečlivě zvažte, zda máte dostatek informací, abyste vhodnost investice mohli kvalifikovaně posoudit. Pokud se domníváte, že ano, vyhodnoťte si, zda je investice konkrétně pro vás a vaši osobní finanční situaci vhodná.“[3]

Závěrečné poznámky včetně praktických příkladů

Jak již bylo nastíněno, tak emise korporátních dluhopisů nepodléhají prakticky žádné kontrole stran veřejné moci, což přináší značná rizika. Na druhé straně však ČNB - podle našeho názoru - poskytuje vskutku praktické stručné rady pro drobné investory do korporátních dluhopisů. Máme za to, že když se začínající investor bude při nákupu korporátních dluhopisů řídit těmito předestřenými body, je pak riziko spojené s obchodem značně sníženo. Nicméně na straně druhé musíme být kritičtí k nedostatečnosti, resp. absenci zákonné úpravy regulující vydávání korporátních dluhopisů, byť příliš velké státní zásahy do tržní ekonomiky nejsou žádoucí, tak zde spatřujeme potřebu užší regulace.

Nechť jsou uvedeny následující příklady. V prvním příkladu vydala dluhopisy regionální truhlářská dílna, jež je všeobecně známa svou řemeslnou výrobou a dlouhou historií, neboť bylo zapotřebí pokrýt rozsáhlé investice do inovací technologií. Garantovaný výnos zde byl 3,2 %. Ve druhém příkladu vydala nově založená firma, bez jasné historie a podnikatelské činnosti, dluhopisy s garantovaným výnosem 9,3 %. První tři roky investorům splácela úrok, avšak v době kdy mělo dojít na vyplacení jistiny, tato společnost vstoupila do likvidace, čímž byly investice ztraceny.

Uvedené příklady nejsou zdaleka všeobjímající, nicméně poskytují zjednodušený praktický pohled na předmětnou problematiku, když jsou rizika spojená s příkladem druhým očividná - a i přesto, se zde najdou aktivní investoři. A tedy se domníváme, že při každé korporátní investici je třeba posuzovat faktický stav předmětné obchodní korporace, a nejen to, zda ČNB schválila související prospekt, když jde jen o formální záležitost.


[1] Skryté banky mimo kontrolu ČNB. Pozor na dluhopisy, říká právník. Www.penize.cz [online]. 2021 [cit. 2021-7-6]. Dostupné z: https://www.penize.cz/dluhopisy/425300-skryte-banky-mimo-kontrolu-cnb-pozor-na-dluhopisy-rika-pravnik

[2] Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Www.cnb.cz [online]. 2021 [cit. 2021-7-6]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html

[3] Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Www.cnb.cz [online]. 2021 [cit. 2021-7-6]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu