Klienti se obávají, jak obstojí jejich smlouvy po brexitu, říká Petra Myšáková Zdroj: Allen & Overy

Klienti se obávají, jak obstojí jejich smlouvy po brexitu, říká Petra Myšáková

Ve smlouvách lze i nadále bez ohledu na samotný brexit volit pro smluvní i mimosmluvní závazky právo anglické, říká v rozhovoru pro Právní prostor advokátka Allen & Overy Petra Myšáková. Vedle otázek týkajících se brexitu se ve své praxi zabývá především mezinárodním právem soukromým a financováním různých typů aktiv.

Šarlota Šudrychová

Šarlota Šudrychová

spolupracující redaktorka

Šarlota Šudrychová

spolupracující redaktorka

Ve své praxi se zabýváte mimo jiné oblastí tzv. „asset finance“. Co si pod tím představit?

Tato produktová oblast zahrnuje širokou škálu financování různých typů aktiv, přičemž takovými aktivy může být v zásadě cokoliv, a to od flotil aut přes výrobní stroje, ale například také letadla. Jde v zásadě o financování takových aktiv, která jsou pro konkrétního podnikatele zásadní při výkonu jeho podnikatelské činnosti, jejichž přímé pořízení by však podnikateli způsobilo nemalé problémy s „cash-flow“.

Zmínila jste poměrně náročná aktiva. Je proces financování po právní stránce odlišný než v případě těch méně náročných?

Takový proces je každopádně mnohem komplexnější, a to s ohledem na strukturování takových transakcí, množství zainteresovaných stran, různorodost právních řádů, které je potřeba v dokumentaci zohledňovat, a rozsah samotných posuzovaných dokumentů.

Jaký typ klientů se na vás v této otázce obrací?

Pravidelně se jedná o zahraniční klientelu, která byť je obeznámena s riziky podobných typů transakcí v zahraničí, primárně očekává, že je v rámci našeho poradenství upozorníme a ošetříme rizika vyplývající z ne zcela vždy předvídatelného českého právního prostředí. Často je tak nutné klienta i zklamat – ne vše, co je možné v zahraničí, je bohužel přenositelné do českého právního prostředí.

Co například?

Zde vyvstávají problémy v zásadě dvojího typu. V první řadě jde často o přílišný formalismus českého právního prostředí projevující se v tom, že „forma (často) převládá nad obsahem“ – zdánlivě drobný nedostatek v dokumentaci tak ve svém důsledku může směrovat k neplatnosti právních jednání, což je samozřejmě problém zásadní. Pro oblast „asset finance“ je rovněž typické, že Česká republika není signatářem řady mezinárodních smluv (z nichž lze například zmínit úmluvu o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení vztahující se k leteckým objektům), které však komerční praxi daného právního odvětví reflektují lépe než „obecné“ české právo.

Řešíte také využití inovativních technologií během bankovních transakcí. Po čem lidé a korporace aktuálně nejvíc volají?

Zcela jednoznačně jde o efektivitu v dodávání standardních produktů/smluv bez kterých se bankovní transakce neobejdou. Aplikace moderních právních technologií také v mnohých ohledech umožní eliminovat riziko chyb v těchto produktech, kde je pravidelně přidaná hodnota právníka do jisté míry omezená. Různé typy „cloudových služeb“ dokáží eliminovat množství vyměněných e-mailů a různých verzí totožných transakčních dokumentů – v reálném čase totiž mohou mít všechny strany transakce se účastnící přístup ke stejným dokumentům.

Allen & Overy se již několik let na tuto oblast soustředí a kontinuálně vyvíjí nové produkty a platformy, které využívá pro poskytování on-line služeb klientům. Patří mezi ně například Legatics - inteligentní platforma, která je určena pro používání při rozsáhlých typech financování. Systém poskytuje všem stranám transakcí, včetně bankovních klientů, aktuální informace ohledně postupu transakcí.

Jiné naše on-line platformy již umožňují digitálně podepisovat dokumenty, sdílet, analyzovat a prezentovat důkazy v rámci sporů, automaticky vytvářet první návrhy smluv, či uzavírat automatizované derivátové obchody. A toto je jen začátek. V loňském roce jsme v naší londýnské kanceláři otevřeli Fuse, prostor pro technologické inovace, ve kterém naši právníci, specialisté na technologie a jejich klienti spolupracují na hledání, vývoji a testování inovací v oblasti právního poradenství, regulace a provádění transakcí.

V minulosti jste v Londýně sama praktikovala právo v oblasti nemovitostí a financování aktiv. Je něco, z čeho by si české právo mohlo vzít příklad z toho anglického?

V oblasti smluvního práva je to v první řadě předvídatelnost právních vztahů, ale to je do značné míry dáno rovněž anglosaským právním prostředím, které v mnohých ohledech zůstává výrazně odlišným od toho našeho kontinentálního.

Když už mluvíme o Velké Británii, v Allen & Overy máte na starosti také právní otázky týkající se brexitu. Co klienty nejvíce zajímá?

Aktuálně se jedná o dotazy směřující k otázkám rozhodného práva a jurisdikci soudů. Klienti se zjednodušeně řečeno obávají, jak obstojí jejích smlouvy řízené anglickým právem po brexitu, a jak budou rozhodnutí anglických soudů v České republice po brexitu uznávána a vykonávána. Stejnou obavu pak vznášejí i ve vztahu ke smlouvám nyní uzavíraným. V tomto ohledu nutno podotknout není potřeba šířit žádnou paniku. Co se týče práva rozhodného, lze i ve smlouvách nyní uzavíraných bez ohledu na brexit samotný volit pro smluvní i mimosmluvní závazky nadále právo anglické. V oblasti pravomoci a příslušnosti anglických soudů je situace mírně komplikovanější a aktuálně určitě vnímáme mírnou preferenci směrem k tzv. výhradním jurisdikčním doložkám, které jsou začleňovány do smluv čím dále více. Nicméně ani zde si nedokážu představit řešení, které by výrazněji narušilo obchodní vztahy mezi Velkou Británií a EU.

Vedle finančního práva se věnujete také mezinárodnímu právu soukromému. Jak hodnotíte řekněme relativně stále nový zákon o mezinárodním právu soukromém?

V naší práci je mezinárodní právo soukromé komplementární snad ke všemu, s čím přijdete do kontaktu. Právní analýzy zejména na úrovni kolizních norem jsou pak především disciplínou, která vyžaduje zvýšenou míru abstrakce. Nový zákon o mezinárodním právu soukromém hodnotím pozitivně, zejména s ohledem na jeho jednoznačnou inspiraci již unifikovaným právem evropským, jeho moderním podkresem a v neposlední řadě také konsolidací kolizních norem, které byly do účinnosti tohoto zákona roztroušeny po celém českém právním řádu.

JUDr. Petra Myšáková, Ph.D., LL.M
Petra Myšáková je seniorní advokátkou v bankovní a finanční praxi mezinárodní právní kanceláře Allen & Overy. Poskytuje poradenství finančním institucím v rolích věřitelů i korporacím v rolích dlužníků, zejména v oblasti financování akvizic, nemovitostí, projektového financování a „asset finance“. Pro finanční instituce, jakož i pro Českou bankovní asociaci, připravovala sady vzorové dokumentace a prověřovala stávající vzorovou dokumentaci pro několik českých bank v souvislosti s novou právní úpravou, kterou přinesl s účinností od 1. ledna 2014 občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o mezinárodním právu soukromém a další související právní předpisy. Byla také půl roku součástí bankovní praxe londýnské kanceláře Allen & Overy, kde poskytovala poradenství zejména v oblasti financování nemovitostí a klientům z oblasti „asset finance“. Je uznávanou odbornicí na mezinárodní právo soukromé a publikuje v řadě tuzemských i zahraničních odborných periodicích. Opakovaně se umísťuje v žebříčku vydavatelství Economia „Významné právničky v České republice“.

rozhovor financování finanční služby mezinárodní právo soukromé

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze